pedido Bilatu pedido testuinguru gehiagotan

1
eskari > pedido (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskariak aldian behin fakturekin egiaztatzea, erantzun gabeko eskaririk ez dagoela baieztatzeko. Comprobación periódica de los pedidos con las facturas, para comprobar que no existen pedidos sin atender.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

7. Eskariak aurrez zenbakituta eta ondo kontrolatuta al daude, eta eskaria nahitaezkoa al da erosketa guztietarako? 7 ¿Están los pedidos prenumerados y debidamente controlados, y es preceptivo su empleo para todas las compras?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari- edo fakturazio-bolumen jakin batera iristeagatik (unitatetan edo zenbatekotan) jasotako rappelak edo deskontuak 609. kontuan kontabilizatuko dira (Erosketen gaineko rappelak). Los rappels y descuentos similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de pedidos o facturación (en unidades o importes) se contabilizarán en la cuenta 609 Rappels por compras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskari bakoitzerako baimen egokia dagoela eta eskariaren, entrega-albaranaren eta dagokion fakturaren artean korrelazioa dagoela ziurtatuko du. Asegurar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido y la correlación entre el pedido, albarán de entrega y la factura correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- ondasunak jasotzea (eskariarekin bat datozela unitateetan, kalitatean eta abarretan), - la recepción de los bienes (conformidad del pedido en unidades, calidad, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- fakturarekiko adostasuna (eskariarekin edo eskariekin bat datorrela, prezioa egiaztatzea, deskontuak, ordaintzeko baldintzak, fakturaren zehaztasun aritmetikoa eta abar), -la conformidad de la factura (concordancia con el pedido o pedidos, comprobación del precio, descuentos, condiciones de pago, exactitud aritmética de la factura, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa 20X0(e)ko eskari batena da, baina albarana eta faktura 20X1eko urtarrilekoak dira. El saldo corresponde a un pedido del 30-12-20X0, aunque el albarán y la factura corresponden a enero de 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Bezeroen eskariak berrikusi eta onartzen al dira salgaiak eman baino lehen: 3 ¿Los pedidos de los clientes, se revisan y aprueban antes de servir las mercaderías, por el:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketan atzeratze-muga gainditzen duten bezeroetan kreditu-muga eta eskariak blokeatzeko sistema informatizatu da. Informatización de un lí­mite de crédito y de un sistema de bloqueo de pedidos en aquellos clientes que superen un lí­mite de retraso en el pago

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuzendari nagusiak. Gutxitan ematen zaizkie aurrerakinak bezeroei. Eskari asko telefonoz egiten dira. El Director General Raramente hay anticipos a clientes Muchos pedidos son por teléfono

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
eskaera > pedido (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaerak entregatzeko maiztasuna zehaztea, bai eta gehienezko eta gutxieneko stockak ere. Fijar la periodicidad en la entrega de pedidos y los stocks máximos y mínimos.

Materiala: Ostalaritza

Biltegiratzeko eremuak ezarriko diren espazioa hainbat faktoreren araberakoa izango da: eskaintza gastronomikoa, erosketa-politika, eskaerak entregatzeko maiztasuna eta bolumena elikagaien gamak, etab. El espacio destinado a las zonas de almacenamiento estará condicionado en función de diversos factores: oferta gastronómica, política de compra frecuencia y volumen de entregas de pedidos gamas de los alimentos etc.

Materiala: Ostalaritza

Eskaerak egitea, eta eskaera horien kontserbatze-prozesua nahiz errendimendua kudeatzea. Realizar los pedidos y gestionar su conservación y rendimiento

Materiala: Ostalaritza

Kanpoko arrazoiek eragindako desbideratzeak: albarana bat ez etortzea aurrez egindako eskaerarekin kualitatiboki edota kuantitatiboki. Desviaciones externas: albarán que difiera cualitativa o cuantitativamente del pedido realizado.

Materiala: Ostalaritza

Fitxa horiek establezimenduaren kudeatzaileek eta horniduraren arduradunek erabiltzen dituzte batik bat, eskaerak zehaztasunez egiteko. Son las fichas que utilizan principalmente los responsables de la gestión del establecimiento y los responsables del aprovisionamiento para poder efectuar los pedidos con precisión.

Materiala: Ostalaritza

Eskaera egiten denetik zerbitzatzen den arteko denboraren aurreikuspena. Estimación del tiempo que media entre el pedido y el servicio

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritzako establezimenduetan bezeroak zer jan nahi duen adierazten duenean sortzen da eskaera eta une horretan garrantzitsua da izakinen edo stocken kantitatea nahikoa izatea, bai hozte-ganberetan bai biltegietan En los establecimientos de restauración, en los que el cliente demanda lo que desea comer y en ese momento se le produce el pedido es importante mantener un cierto nivel de existencias de los géneros (stock), tanto en las cámaras como en los almacenes.

Materiala: Ostalaritza

Eskaera asko eginez gero, aldizkako kostuak sortzen dira etengabe: eskaerak bidaltzearen kostuak jasotako salgaiak zenbatzearenak, administrazio-lanenak, etab. Costes periódicos y repetitivos; cuando se realizan muchos pedidos se incrementan los costes por emisión de pedidos recuento de las mercancías recibidas, trabajos administrativos, etc.

Materiala: Ostalaritza

Erosketen kudeaketa eskaerak salgaien sarrerak fakturak Gestión de compras pedidos entrada de mercancía, facturas

Materiala: Ostalaritza

Erosketen eta salmenten kudeaketa aurrekontuak eskaerak albaranak Gestión de compras y ventas presupuestos pedidos albaranes.

Materiala: Ostalaritza