biltegi Bilatu biltegi testuinguru gehiagotan

1
biltegi > almacén (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gela deritzo biltegirako erabiltzen ez den lokalari. Se llama sala al local destinado a otro uso que no sea el de almacén.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, biltegian adibidez, non arrisku-seinaleak edo oharrak ahoz transmititzen baitira askotan, ez da gomendagarria entzumen-babesgailurik erabiltzea. Así­, en zonas como la de almacén, donde las señales de peligro o advertencia son emitidas frecuentemente por la voz humana, no está recomendado el uso de protección auditiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Biltegi-eremua Zona de almacén

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

BILTEGIA ALMACí‰N

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Biltegia: Almacén:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Auto-kontzesionario batean ordezko piezen biltegira sartzeko arrapalek erresistenteagoak izan behar dute ibilgailuak tailerrera sartzekoek baino; izan ere, biltegira ibilgailu astunak sartzen dira, eta tailerrera, ibilgailu arinak. Las rampas de acceso al almacén de repuestos en un concesionario de turismos tendrán que ser más resistentes que las de acceso de vehí­culos al taller, ya que en el almacén entran vehí­culos pesados y en el taller entran vehí­culos ligeros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Salgaiak azkar sartu eta ateratzeko bideak, biltegian zuzenean sartu ezin direnean. D Las vías de entrada y salida rápida de mercancías cuando no se pueden introducir directamente al almacén.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregaien biltegia. Almacén de combustibles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

13.6. irudia. Biltegi edo gela bateko atea. Figura 13.6. Una puerta de un almacén o sala.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Lanean behar duguna edo biltegian sartzen ez dena behin-behingoz biltegiratzeko gune hutsak. B Espacios muertos destinados a almacenar provisionalmente lo que necesitamos en el trabajo o lo que no quepa en el almacén.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

biltegi > almacén (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Ibilgetu materiala %2an amortizatzen dela aintzat hartuta, erregulariza ezazu biltegi bateko azken izakinek 3.533,95 euroko balioa izatea. Emaitza positiboa bada, enpresak %32,5eko zerga ordaindu beharko du. - Regularizar, teniendo en cuenta que se amortiza el Inmovilizado material en un 2%, que las existencias finales en el almacén ascienden a 3.533,95 €, y si el resultado es positivo, corresponderá a la empresa pagar el 32,5 % de impuesto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- XX enpresak oinetakoen biltegia irekitzea erabaki du. Horretarako, 24.040,48 euroko ekarpena egin dute, eta enpresaren izenean den kontu korronte irekian sartu dituzte. 6.- La empresa XX, decide abrir un almacén de calzado para ello realizan la aportación de 24.040,48 € que se depositan en una c/c abierta a nombre de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Biltegien kokalekua ezagutzea. Conocer la localización de los almacenes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Faktura-prezioa gehi produktua biltegian sartu arte sortutako gastu osagarri guztiak a) El precio de factura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta la entrada del género en el almacén

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Biltegian saltzeko dauden ordenagailuak salgaitzat joko dira. Ordenagailuak saltzen dituen bakoitzean, SALGAI-SALMENTAK kontua erabiliko du. A los ordenadores dispuestos para la venta en el almacén los considerará existencias; cada vez que venda ordenadores utilizará la cuenta VENTA DE MERCADERIAS.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

a) Enpresa batek hirugarrenen biltegietan dituen izakinak egiaztatzea, hirugarren horien zirkularizazio bidez a) Verificar las existencias de la empresa depositadas en almacenes de terceros a través de la circularización de esos terceros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Ekitaldi-itxierara arte jasotako material guztia biltegian dagoela egiaztatzea b) Verificar que todo el material recibido hasta el cierre del ejercicio está en nuestro almacén

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Artikuluen zenbaketa fisikoa egin ostean, biltegiko arduradunak azaldu du M produktuaren 750 unitate daudela (biltegi nagusian eta bidalketetakoan), eta horietatik 10 unitate hautsita daudela, salmentarako baliaezin (zero balioa). Al realizar el recuento fí­sico de los artí­culos, el responsable del almacén informa de la existencia total de 750 unidades del producto M (en el almacén principal y en el de expediciones), entre las cuales hay 10 unidades rotas, inservibles para su venta, valor cero.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Biltegian ez dagoenez, ez du zenbaketa fisikorik egiten Al no estar en su almacén no realiza ningún recuento fí­sico

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-prezioa ez da kontuan hartzen biltegien baloraziorako, Emaitzen kontua lortzeko kalkulurako baizik. El precio de venta no se tiene en cuenta para la valoración de almacenes, sino para el cálculo de la obtención de la cuenta de Resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

biltegi > almacén (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltegia eta Mantentze-lanak Departamento de Almacén y Mantenimiento.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta behar den gauza oro biltegira heltzen denean JARRAIBIDEEN, ERABILERAREN ETA MANTENTZE-LANEN ESKULIBURUA eta CE ADOSTASUN-ZIURTAGIRIA dakartzala ziurtatzea. A la llegada al almacén de cualquier tipo de máquina, equipo de trabajo, herramienta manual, instalación, etc., comprobar que cuenta con el MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO; así­ como el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD "CE".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegira edozein produktu heltzen denean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA duela egiaztatzea. Bestela, hornitzaile edo ekoizlearengana edota Erosketa Sailera jo beharko du dokumentazio hori eskatzeko. Halaber, Prebentzio Saileko ekipo bakoitzari gidaliburuaren kopia bat helarazi beharko dio berehala, prebentzio-alorreko dokumentazioaren A la llegada al almacén de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) comprobar que cuenta con la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD; y en caso contrario, ponerse en contacto con el suministrador o fabricante del producto o bien con el Departamento de Compras y solicitar esta documentación, debiendo trasladar inmediatamente una copia de la fi

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta enpresak biltegian duen gauza oro egunean edukitzea. Halaber, erosketa-data, jarraibideen eskuliburua eta CE adostasun-ziurtagiria dakartzala ziurtatu behar da. Mantener actualizada en el almacén la relación de toda la maquinaria, equipos de trabajo, herramientas manuales, etc., con que cuenta la empresa, así­ como el año de adquisición, manual de instrucciones, declaración "CE" de conformidad, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta enpresak biltegian duen gauza ororen mantentze-lanak agirietan jasotzea, segurtasun-baldintza egokietan erabili ahal izateko. Realizar un mantenimiento documentado (reparaciones, engrase, etc.) adecuado de toda la maquinaria, equipos de trabajo, herramientas manuales, etc. con que cuente la empresa en el almacén, para permitir su uso en unas idóneas condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegia eta Mantentze-lanak Almacén y mantenimiento

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Solairu bakarreko eraikina, argi handietako egitura duena, biltegietarako, gimnasioetarako, erakusketa-aretoetarako eta antzekoetarako erabiliko dena, eta 7-10 m-ko altuerakoa, argiztapen zenitala argizuloen edo zerra-hortzen bidezkoa eta argiztapen elektrikoa duena. Edificio de una sola planta, con estructura de grandes luces destinada a almacenes, gimnasios, sala de exposiciones, etc., y altura comprendida entre los 7-10 m, con iluminación cenital por medio de claraboyas o dientes de sierra y eléctrica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Industria txikiak (biltegiak, argitaletxeak, zerbitzu teknikoak, banatzaileak eta abar, esaterako) instalatzen diren hainbat solairutako eraikin gisa defini liteke, 2.000-2.500 kg/m2-ko erresistentziarekin. Se podría definir como edificio de varias plantas, con resistencia de 2.000-2.500 kg/m2, donde se instalan pequeñas industrias, como son almacenes, editoriales, servicios técnicos, distribuciones, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Industria-nabeak biltegiak, salgai-biltegiak, hangarrak, tailer mekanikoak eta abar babesteko erabiltzen dira normalean horrelako estalkiak. Este tipo de cubierta, por regla general, se utiliza para la protección de Naves industriales, ya bien sean almacenes, depósitos de mercancías, hangares, talleres mecánicos, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Badira urte batzuk zenbait solairu gardenez osatutako industria-eraikinak eraikitzen ari direla. Salgai txikien biltegiak, pisu arineko industriak eta abar ezar daitezke eraikin horietan, eta, horren eraginez, industrialde bertikal txiki moduko bat sortzen da Desde hace unos años, se ha generalizado la construcción de edificios industriales compuestos de varias plantas diáfanas en las cuales se pueden ubicar almacenes de pequeñas mercancías, industrias de poco peso, etc., lo cual origina un pequeño polí­gono industrial en vertical.

Materiala: Eraikinaren estalkia

biltegi > almacén (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosketa-arduradunaren biltegia Almacén jefe de compras

Materiala: Gozogintza

Biltegia garbia dago eta mantentze-egoera onean. El almacén esta limpio y en buen estado de mantenimiento.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ganbera eta biltegietako kontrol-erregistroa Registro del control en cámaras y almacenes

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Biltegietako kontrol-plana Plan de control de almacenes

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak