droga-mendekotasun

1
Kokaina-hautsa
Kokaina-hautsa
droga-mendekotasun > drogodependencia (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Droga-mendekotasuna dutenei tratamendua ematen diete. - Realizan el tratamiento de les drogodependencias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Puntu horietan hauek sartuko dira, esaterako: etxebizitza, lana, gurasoen osasuna (alkoholismoa, droga-mendekotasuna... tratatzea) eta, kasu honetan zehazki, tratu txarrak berriro gertatzea saihesteko terapia. Estos puntos incluirán, por ejemplo, la vivienda, el trabajo, aspectos de salud de los padres (tratando alcoholismo, drogodependencias...) y en este caso particular incluyendo terapia para evitar que el maltrato se produzca de nuevo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

? Droga-mendekotasun kasuetan esku-hartzeko elementuak ? Elementos de intervención en casos de drogodependencias

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasuna Drogadicción y drogodependencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ez da ahaztu behar droga-mendekotasunetan trebakuntza espezifikoa jasotzeak hauek ulertu ahal izateko duen garrantzia: adikzio- eta mendekotasun-prozesuak inguratzen dituzten alderdiak, substantziara ohitzea, abstinentzia-sindromea eta abar. Naturalmente, no se debe olvidar la importancia de la formación especí­fica en drogodependencias para poder entender los aspectos que rodean un proceso de adicción, dependencia, habituación a la sustancia, sí­ndrome de abstinencia, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Problematika horretatik sortzen da droga-mendekotasunetan esku hartzeko beharra. Ekimen bereziak dira, eta droga-mendekoarengan eta horren berehalako ingurunean eragitea dute helburu. A raí­z de esta problemática, surge la necesidad de crear las intervenciones en drogodependencias, que son unas iniciativas especí­ficas destinadas a influir en el drogodependiente y en su entorno inmediato.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartzea droga-mendekotasuneko kasuetan Intervención en casos de drogodependencias

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gogoan izan behar dira, halaber, droga-mendekotasunak, eritasun kronikoak edo endekapenezko gaixotasunak, HIESaren hedapena eta abar. Tampoco se han de olvidar las drogodependencias, las afecciones crónicas o enfermedades degenerativas, la extensión del SIDA, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasunen prebentzioa eta toxikomanoen birgizarteratzea. Prevención de drogodependencias y reinserción social de toxicómanos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartzea droga-mendekotasuneko kasuetan ......................... Intervención en casos de drogodependencias .........................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
droga-mendekotasun > drogadicción (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
haurrak babesteko proiektuak, guraso bakarreko familien ingurukoak, garapenean disfuntzionalak diren haurrak dituzten familiei arreta emateko proiektuak, adinekoak dituzten familiei arreta ematekoak, etnia arteko familien ingurukoak, txirotasun-egoeran dauden familientzako proiektuak, alkoholismo eta droga-mendekotasuneko arazoak dituzten familien inguruko proiektuak eta abar. protección infantil, familias monoparentales, atención a familias con niños disfuncionales en el desarrollo, atención a familias con ancianos, familias interétnicas, familias en situación de pobreza, familias con problemas de alcoholismo y drogadicción, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasuna duen pertsonaren arretarako tratamendu-taldeak diziplina artekoa izan behar du; izan ere, droga-mendekotasunak ezaugarri kronikoak eta kalteak agertzen ditu nabarmen, eta arazo hori ezin da aldebakarrez landu. El equipo de tratamiento de cualquier recurso para la atención de la persona drogodependiente debe de ser interdisciplinar, pues una problemática con las caracterí­sticas de cronicidad y deterioro que presenta la drogadicción no puede ser abordada correctamente desde una vertiente unilateral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasuna duena ezin da modu isolatuan tratatu. Gaur egun, esan ohi da droga-mendekotasunaren arazoak maila biopsikosozialeko esku-hartzea behar duela, eta diziplina arteko taldearen tratamendua eman behar zaiola. No se puede intentar tratar a la persona drogodependiente de manera aislada, en la actualidad se dice que el problema de la drogadicción necesita de una intervención a nivel biopsicosocial, y siempre bajo la actuación de un equipo de tratamiento interdisciplinar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Substantzia psikoaktiboak kontsumitzeagatik organismoan sortutako mendekotasunaren ondorioz sortzen da droga-mendekotasunaren arazoa. El problema de la drogadicción se produce a causa de la dependencia generada en el organismo por el consumo de sustancias psicoactivas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erritu-kontsumotik droga-mendekotasunera Del consumo ritual a la drogadicción

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azken finean, substantziaren erabilera arrazionaletik kontrolik gabeko abusura igarotzean sortzen da droga-mendekotasunaren arazoa. En definitiva, cuando se pasa de un uso racional de la sustancia a un abuso sin control surge el problema de la drogadicción.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kideren batek bere borondatearen gaineko kontrolik ez duenean eta, ondorioz, konpromisoak bere gain hartzeko gai ez denean (adibidez, buru-nahasmenduak dauden kasuak agertzen direnean, patologia psikosozialak, alkoholismoa, droga-mendekotasuna eta abar). Cuando algún miembro no tenga control sobre su voluntad y, en consecuencia, no sea capaz de asumir los compromisos (por ejemplo, cuando se dan casos de trastornos mentales, patologías psicosociales, alcoholismo, drogadicción, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azken horietatik sor daitezke onarpen edo ukatzezko jokabide-harremanak, elkarrekin harmonian bizitzea zailduko duten jarrera gatazkatsuak edo egoera latzagoak, errealitate berria behar bezala ez onartzearen ondorioz (etxetik ihes egitea eta droga-mendekotasuna, besteak beste). De estas últimas pueden surgir relaciones conductuales de aceptación y rechazo, actitudes conflictivas que dificulten el desarrollo de la convivencia en armonía, o situaciones más severas, al no asumir debidamente la nueva realidad, como la huida del hogar, la drogadicción, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

E taldeak: droga-mendekotasuna dutenak eta txiroak. Grupo E Drogadicción e indigencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea