elkarbizitza Bilatu elkarbizitza testuinguru gehiagotan

1
elkarbizitza > convivencia (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
hori funtsezkoa da elkarbizitzarako, bai eta familiak aurrera jarraitzeko ere. va a ser esencial para la convivencia e incluso la continuidad familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aldiz, familia ugarietan zailtasunak izaten dira kideak banakatzeko, intimitate txikiagoa izaten da eta familia-erantzukizun handiagoa anai-arrebei eta ekarpen ekonomikoari dagokienez; halaber, familian bizikide izateari utzi eta geroago arte luzatzen diren anai-arreben arteko lehiak ere izaten dira. En cambio, en las familias numerosas existen dificultades para la individualización de sus miembros, hay una menor intimidad y una mayor responsabilidad familiar con respecto a los hermanos y al aporte económico, e incluso rivalidades entre los hermanos que se prolongan más allá del tiempo de convivencia familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Konstituzioak aipatzen duen familiak, harreman pertsonal eta afektiboen muina den aldetik, hainbat elkarbizitza mota izan ditzake, eta jada ez bakarrik senar-emazteen artekoa, baizik eta modu egonkorrean elkarrekin bizi diren pertsonen artekoa, eta Konstituzioak bermatzen duen babeserako eskubidea eta kide guztien duintasunerako eta berdintasunerako eskubidea aitortzen die horiei guzti La familia a la que se refiere la Carta Magna, como núcleo de relaciones personales y afectivas, alberga múltiples formas de convivencia que ya no son únicamente matrimoniales y que alcanzan a todo aquel grupo humano que convive de manera estable, y reconoce el derecho de todas ellas a la protección que la Constitución garantiza y al respeto de la dignidad e igualdad de todos sus miembr

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Han, justizia, askatasuna eta segurtasuna finkatzen dira elkarbizitza demokratikoa bermatzeko sustatu beharreko parametro gisa, eta zuzenbidezko estatu sozial kontzeptua sartzen da; haren helburua da norbanakoen eskubideak gauzatu daitezen bermatzea eta gizarte-ongizate kolektiboa lortzea, kulturak, tradizioak, hizkuntzak eta erakundeak errespetatuz. En ella se establece la justicia, la libertad y la seguridad como parámetros a promover para garantizar la convivencia democrática, e introduce el concepto de estado social de derecho que pretende garantizar el ejercicio de los derechos individuales y conseguir el bienestar social colectivo, respetando las diferentes culturas, tradiciones, lenguas e institucion

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Bi pertsonaren arteko aliantza edo lotura, dela ezkontzaren bidez, dela elkarbizitzaren bidez izatezko loturak edo bikoteak familia bat eratzeko abiapuntua da gizarte askotan. La alianza o unión de dos personas, ya sea mediante el matrimonio o simplemente mediante la convivencia en lo que se ha llamado uniones o parejas de hecho, supone, en muchas sociedades, el punto de partida de la formación familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiak eragina du haurrak balioak eta arauak asimilatzeko moduan, elkarbizitzan eta familiako beste kideetan (ama, aita, anai-arrebak, aitona-amonak...) ikusi eta haiek erakusten dizkioten jarreren bidez ikasten baititu, hau da, taldearekin partekatzen dituen esperientzia guztien bidez. La familia influye en el pequeño en la asimilación de valores y normas, que aprende en la convivencia y a través de las actitudes que observa en los demás miembros de la familia (madre, padre, hermanos, abuelos, etc.) y que éstos le enseñan; es decir, a través del conjunto de experiencias que comparte con el grupo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

IGEa irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, unibertsitatea ez den hezkuntza-zentro bateko ikasleen gurasoek osatua. Erakundearen helburua da zentroaren kudeaketan parte hartzea eta esku hartzea, hezkuntza hobea lortzeko eta zentroan elkarbizitza-giroa lortzeko. La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, formada por madres y padres de alumnos y alumnas de un centro educativo no universitario, cuya finalidad es la de participar e intervenir en la gestión del centro con el fin de mejorar la educación y lograr un clima de convivencia en el mismo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ikastetxeko elkarbizitza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta gatazken konponbide baketsua bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta sozialaren eremu guztietan bultzatzeko neurriak eta ekimenak proposatzea. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pací­fica de conflictos.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Plan horiek ikasle guztiei daude zuzenduta (0-18 urte bitarte), baina sentsibilitate berezia dute gizarte-sektore hauskor eta urrakorrenekiko, elkarbizitza eta gizarteratzea sustatzearren, aukera-berdintasun handiagoa eta gizarte-itxaropen hobeak egon daitezen. Estos planes están dirigidos a todo el alumnado (de 0 a 18 años), pero tienen una especial sensibilidad hacia los sectores sociales más frágiles y vulnerables, con la intención de fomentar la convivencia y la integración en pro de una mayor igualdad de oportunidades y una mejora de las expectativas sociales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz