estalki lau

1
estalki lau > cubierta plana (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki lauaren atal nagusiak 1.2 irudian irudikatu dira. Gainazal lau bat dauka oinarrian, habexka eta gangatila zeramikoen forjatu batek osatua (1). Gainean, Portland zementuzko morteroko konpresio-geruza (2), sare-formako forjatua edo hormigoizko lauza. La Cubierta Plana, representada básicamente en la Figura 1.2, tiene como base una superficie plana formada por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas (1) con capa de compresión de mortero de cemento Portland (2), forjado reticular o losa de hormigón.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura horizontalari "estalki laua" esaten zaio, baldin eta % 1-5eko malda badu eraikinarena azken forjatuan. Izen bat baino gehiago dauzka estalkiak, eman behar zaion erabileraren araberakoak, beheko koadroan jaso denez. Al cerramiento horizontal que corona un edificio se le denomina "Cubierta Plana", con una pendiente del mismo comprendida entre el 1 y el 5%, ejecutado sobre el último forjado de la construcción, recibiendo distintos nombres en función del uso a que se destine la cubierta; queda reflejado en el cuadro anexo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

ESTALKI LAUA - EZ IGAROTZEKO MODUKOA CUBIERTA PLANA - NO TRANSITABLE

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ez igarotzeko moduko estalki laua behar bezala egikaritu aurretik, honako baldintza hauek bete behar dira gutxienez: Los condicionantes mí­nimos necesarios para una perfecta ejecución de los trabajos que originen la Cubierta plana no transitable, son los siguientes:

Materiala: Eraikinaren estalkia

ESTALKI LAUA - IGAROTZEKO MODUKOA CUBIERTA PLANA - TRANSITABLE

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortzen dira, altuera aldakorreko karel perimetralarekin. Igarotzeko moduko estalki lauaren aldean, bestelako babes astuna eramaten dute, hau da, zoladura zeramikoaren edo hidraulikoaren ordez, lauza edo baldosak jartzen dira (40 x 40koak edo 50 x 50ekoak), sare metalikoaz armatuak altuera erregulagarria duten takoen edo "ploten" gainean. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio con peto peri-metral de altura variable, diferenciándose de la Cubierta plana transitable por el cambio de la protección pesada, es decir, se sustituye el solado cerámico o hidráulico por losas o baldosas de 40 x 40 o de 50 x 50 -éstas armadas con mallazo met

Materiala: Eraikinaren estalkia

LORATEGIZ HORNITUTAKO ESTALKI LAUA CUBIERTA PLANA AJARDINADA

Materiala: Eraikinaren estalkia

Profila "inklinatua" (estalki inklinatua) edo "laua" (estalki laua) izan daiteke, eta konposizioak desberdinak izan daitezke materialei zein obran jartzeari dagokienez El perfil puede ser "inclinado" (Cubierta Inclinada) o "plano" (perfil puede ser "inclinado" (Cubierta Plana), con composiciones distintas tanto en materiales como de puesta en obra.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki laua La cubierta plana

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamenduak iragazgaizte-xaflarekiko duen posizioan oinarritzen da Alderantzizko Estalkiaren kontzeptua, hots, tradizionalki material isolatzailea material iragazgaizgarriaren azpian kokatzen da, baina "alderantzizko" sisteman kontrakoa egiten da, iragazgaiztea isolamenduaren azpian uzten baita, 4.1 irudian ikusten denez, betiere estalki lau bat proiektatzen ari bagara. El concepto de Cubierta Invertida se basa en el posicionamiento del aislamiento respecto a la lámina de impermeabilización, es decir, tradicionalmente el material aislante se sitúa debajo del material impermeabilizante, lo cual en el sistema "invertida" se hace al contrario, dejando la impermeabilización debajo del aislamiento, según se expresa en la Figura 4.1, siemp

Materiala: Eraikinaren estalkia