makineria

1
makineria > maquinaria (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharra da langileentzat arriskutsuak izan ez daitezen ziurtatzea haiek gomendatutako kondizioetan, moduan eta helburuetarako instalatu eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fabrikatzaileek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuei beharrezko informazioa eman beharko diete eta enpresaburuek haiengandik eskuratu, makineria, ekipo, produktu, lehengai eta lanabesen erabilera eta manipulazioa langileen segurtasunerako eta osasu Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honen 41. artikuluaren 1. ataleko azken paragrafoan datozen betebeharrak aplikatu egingo dira halaber, kontratatutako eragiketei dagokienez, enpresa kontratista edo azpikontratistako langileek enpresa nagusiaren lantokietan ez dihardutenean ere, baldin eta langile horiek enpresa nagusiak emandako makineria, ekipoak, produktuak, leheng Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artí­culo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siem

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

VI. kapituluan makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileei dagozkien betebeharrak arautu ondoren, zeinak erabiltzaileentzat segurtasunik handiena duten produktuak eta ekipoak merkaturatu ahal izateko barne-merkatuko komunitate-araudiarekin lotzen baitira, Legeak, VII. kapituluan, beteko dela bermatu behar duten erantzukizunak eta zigorrak arautzen ditu, eta leg Tras regularse en el capí­tulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

makineria > maquinaria (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikin horien estalkia kapitulu honetan edo hurrengoan aztertutako motetakoa izan daiteke, baina oro har aire girotuko, telekomunikazioetako eta abarretako makineria instalatzeko erabiltzen da gune hori, eta hori oso kontuan hartu beharko da eta kontu handiz aztertu beharko da proiektua egiterakoan, hau da, makineriaren bankada motelduak aurreikusi beharko dira estalkiaren estankotasuna hautsi gabe. La cubierta de estos edificios puede ser de cualquiera de los tipos estudiados en este capí­tulo o en el siguiente, pero por regla general este espacio se utiliza como zona de instalación de maquinaria de aire acondicionado, telecomunicaciones, etc., lo cual se habrá de tener muy en cuenta a la hora del Proyecto y estudiarlo con mucha atención, es decir, prever las

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineria instalatzeko bankadetan edo instalazioetan. Bancadas de instalación de maquinaria o instalaciones.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineria instalatzeko bankadak edo instalazioak bancadaS dE InSTalacIón dE maquInarIa o InSTalacIonES

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineriaren bankada Bancada maquinaria

Materiala: Eraikinaren estalkia

Azter dezagun estalki laua eta alderantzizko estalkia proiektatzeko hipotesia, indarreko araua betez. Aurreikuspenen arabera, makineria instalatuko da bertan, bulego-eraikin batek erabili beharrekoa. Estudiemos la hipótesis de proyectar una cubierta plana e invertida, cumpliendo con la normativa vigente, en donde se prevé la instalación de maquinaria para el uso de un edificio de oficinas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Aurreko gainazalaren gainean, lehortu eta gogortzen denean, behar diren bankadak egin daitezke aurreikusitako makineria instalatzeko. Gainazal horretan bermatuko dira aparatuen ainguraketak (8). c) Sobre la anterior superficie, una vez seca y dura, se pueden ejecutar las bancadas necesarias para la instalación de la maquinaria prevista, donde se recibirán los anclajes (8) de los distintos aparatos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Babes astuna egiteko lanak estalkiaren gainazala 40 x 40 cm-ko baldosa pikordunez edo antzeko baldosez (10) zolatuz, "ploten" edo tako erregulagarrien gainean jarriak; horri esker, makineriara igarotzea eta iristea ahalbidetzen da makineria horretan mantentze-lanak egiteko edo hura konpontzeko. d) Los trabajos de la protección pesada finalizan con el solado de la superficie de cubierta con baldosas de garbancillo o similar de 40 x 40 (10) apoyadas sobre "plots" o tacos regulables (9), con lo que se facilita el tránsito y acceso a la maquinaria para su mantenimiento o reparación.

Materiala: Eraikinaren estalkia