termometro

1
Merkuriozko termometroa
Merkuriozko termometroa

Irudi guztiak ikusi (2)

termometro > termómetro (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Termometro digitalak erosoak dira, baina batzuetan ez dira zehatzak. Los termómetros digitales son cómodos pero a veces inexactos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

termometro bat edo bi. uno o dos termómetros.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Merkuriozko termometroak, berriz, bi motatakoak ditugu: Respecto a los termómetros de mercurio, existen de 2 ti- pos:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrekin, dena den, ahoko termometrorik ez erabiltzea gomendatzen da ahoan hausteko arriskua saihesteko. Concretamente con los niños se recomienda no utilizar el termómetro oral por el riesgo de que se rompa dentro de la boca.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Besapekoa ere ez da oso gomendagarria, haurra mugitu egin daitekeelako, eta, ondorioz, termometroa leku egokitik mugitu dezakeelako, eta, jakina, neurketa ez litzatekeelako fidagarria izango. En cuanto al axilar, tampoco se recomienda mucho, ya que hay muchas posibilidades de que el niño se mueva y por tanto descoloque el termómetro de la posición adecuada con lo que la medida dejaría de ser fiable.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

neurketa egiteko, haurra bizkar gainean etzanda jarri behar dugu, ahoz gora; hankei eutsi eta jaso, ipurmasailak suabe-suabe banatu, uzkia ikusi arte; aurretik baselinarekin lubrifikatuko dugun termometroaren punta sartu, poliki-poliki, pare bat zentimetro; hiru minutu igaro arte zain egon, atera eta irakurri. para llevar a cabo esta medición se coloca al niño acostado de espalda; se le sujetan y levantan las piernas; delicadamente se le separan los glúteos hasta que se vea el orificio anal; se le introduce suavemente la punta del termómetro, previamente lubrificada con un poco de vaselina, uno o dos centí­metros; se espera tres minutos; finalmente se retira y se procede a su lectura.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Tenperatura hartzeko, besapean jarri behar dugu termometroa, besoa gorputzari itsatsita hiru minutuz egon, kendu eta irakurri. El procedimiento consiste en colocar el termómetro por debajo de la axila; se esperan tres minutos procurando mantener el brazo pegado al cuerpo; se retira y se procede a su lectura.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Tenperatura belarrian hartzeko, termometroa entzunbidean jarri eta tira egin belarriari leunki atzeraka haurrak urtebete baino gutxiago badu, eta atzera eta gorantz urtebetetik gorakoa bada. Para medir la temperatura en el oí­do, se ha de colocar el termómetro en el canal auditivo, estirando ligera y suavemente la oreja hacia atrás en niños menores de un año, y hacia atrás y arriba en los niños más mayores.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Tenperatura hartzeko merkuriozko termometroak eta belarrikoak erabiltzea gomendatzen da; garestixeagoak dira, baina neurketa zehatzagoa egiten dute. A la hora de tomar la temperatura se recomienda utilizar los termómetros de mercurio y los de oí­do, aunque su coste sea más elevado, por la precisión en la medición.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

termometro > termómetro (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
d. Egiazta ezazu berokuntzaren errendimendua motorra funtzionamendu-tenperaturan duela, eta zunda-termometro baten bidez neurtu aireak difusoreetatik ateratzean duen tenperatura. d. Comprueba el rendimiento de la calefacción con el motor a su temperatura de funcionamiento, midiendo con un termómetro de sonda la temperatura de salida del aire por los difusores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f) Motorra martxan egonik, aktibatu eskatutako tenperaturaren tekla eta airearen abiadurari dagokiona, eta, termometro digital baten laguntzarekin, neurtu saretxoen tenperatura-aldaketa guztiak. f) Con el motor en marcha, activa las teclas de temperatura solicitada y de velocidad del aire y mide con un termómetro digital las distintas variaciones de temperatura en las rejillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Egiazta ezazu sistemaren errendimendua zunda-termometroa erabiliz. e. Comprueba el rendimiento del sistema con el termómetro de sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperaturari buruzko egiaztapen horiek guztiak eskuaz ukituz egin daitezke, edo, zehaztasun handiagoz, zunda duen termometro bat erabiliz. Todas estas comprobaciones de temperatura pueden efectuarse palpando con la mano o, con mayor exactitud, utilizando un termómetro con sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termometro digitala. Termómetro digital.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termometro elektroniko bat erabiliz, airearen irteera-tenperatura neurtu behar da. Tenperatura horrek 10º C-tik beherakoa izan behar du. Con un termómetro electrónico, se mide la temperatura de salida del aire, que deberá ser inferior a 10 ºC.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zundazko termometro bat erabiliz, neurtu eguzkitan eta itzalean egon diren kolore desberdineko karrozerien tenperatura. Con un termómetro con sonda, mide la temperatura de carrocerías de diferentes colores expuestas al sol y a la sombra.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

termometro > termómetro (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Termometro bat laborategira eraman dugu kalibratzera. Hemos llevado un termómetro a un laboratorio para calibrarlo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horrek esan nahi du gure termometroak gorputz baten tenperatura 30º C neurtzen badu tenperatura erreala 29,5 ± 0,25 dela, hau da, balio erreala 29,25 eta 29,75 º C arteko tarte horretan dagoela. Esto significa que si nuestro termómetro mide que la temperatura de un cuerpo es de 30 ºC, la temperatura real será 29,5 ± 0,25, es decir, que el valor real se encontrará en el intervalo entre 29,25 y 29,75 ºC.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gorputz baten hotz- edo bero-maila neurtzeko termometroa erabiltzen dugu, gorputz baten tenperatura kuantitatiboki neurtzeko gaitasuna duen tresna. Para medir el grado de frí­o o de calor de un cuerpo utilizaremos el termómetro, que es el instrumento capaz de registrar cuantitativamente la temperatura de un cuerpo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro motak: Diferentes tipos de termómetros:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro kimikoa. Termómetro quí­mico.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Tenperatura maximo eta minimoen termometroa. Termómetro de máxima y mí­nima.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometroa berriro hurrengo egunean erabili ahal izateko, adierazleak iman baten bidez lekualdatu beharko dira, berriro ere merkurioarekin kontaktuan jartzeko. Para poder reutilizar el termómetro al día siguiente, deberán desplazarse los í­ndices mediante un imán hasta ponerlos de nuevo en contacto con el mercurio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro klasikoak dira, giza gorputzaren tenperatura neurtzeko erabiltzen direnak. Es un termómetro clásico, para medir la temperatura del cuerpo humano.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro hauen merkurio-maila ez da jaisten termometroa gorputzetik banantzen denean, kapilarrak estugune bat baitu beheko aldean lekualdatze hori ez gertatzeko. Su nivel de mercurio no desciende al separar el termómetro del cuerpo porque el capilar dispone de un estrangulamiento en la parte inferior, que impide ese desplazamiento.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro elektrikoa. Termómetro eléctrico.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

termometro > termómetro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azukrearen puntuak neurtzeko, dentsimetroa (Beaume) erabiliko dugu, tenperaturak 40 ºB gainditzen ez duen guztietan, termometro zentigradoa erabili beharko baitugu orduan. Para medir los puntos del azúcar utilizaremos el pesajarabes ( Beaume ) siempre que la temperatura no sobrepase los 40 º B que ya tendremos que utilizar un termómetro centí­grado.

Materiala: Gozogintza

Tenperatura ºC-tan neurtzen duen termometroaz, kontuan hartuta 200 ºC-ko tenperatura ere neurtu behar duten termometroak erabili beharko ditugula. Con un termómetro que nos mide la temperatura en ºC, teniendo en cuenta que debemos utilizar termómetros que nos lleguen a una temperatura de 200 ºC.

Materiala: Gozogintza

Xarabearen dentsitatea neurtzen duen termometroaz (ez da ia erabiltzen). Con un termómetro que mide la densidad del jarabe (en desuso).

Materiala: Gozogintza