egiaztapen Bilatu egiaztapen testuinguru gehiagotan

1
egiaztapen > verificación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mahaiaren zeharkako desplazamenduaren eta luzetarako desplazamenduaren arteko zutasunaren egiaztapena: Verificación de la perpendicularidad del desplazamiento transversal de la mesa a su desplazamiento longitudinal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzeaMuntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

egiaztapen > comprobación (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Matxurak, diagnosiak eta egiaztapenak Averías, diagnosis y comprobaciones

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperaturaren egiaztapenak ukituz: Comprobaciones de temperatura al tacto:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiaztapenak eta desmuntatzeak egiteko informazio tekniko erabilgarria dute. Contienen información técnica útil para realizar comprobaciones y desmontajes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Matxurak eta egiaztapenak Averías y comprobaciones

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurreko unitatean aztertu ditugu jada aire girotuko zirkuitu konbentzionalari dagozkion matxura eta egiaztapen ohikoenak, eta, horrenbestez, elementu berrienen edo klimatizazio automatikoarekin zerikusi handiena dutenen diagnosia aztertuko dugu bereziki atal honetan. En la unidad anterior ya estudiamos las averías y comprobaciones más comunes referidas al circuito de aire acondicionado convencional, por lo que en el presente apartado conoceremos la diagnosis de aquellos elementos más novedosos o vinculados particularmente a la climatización automática.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gogoan izan, proba hori egiten duzun bitartean, hainbat egiaztapen egin ditzakezula (ikus 5.2 epigrafea). Recuerda que durante esta prueba puedes efectuar algunas comprobaciones (ver epí­grafe 5.2).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f. Egin itzazu 6.5 atalean garatutako egiaztapen elektrikoak. f. Efectúa las comprobaciones eléctricas desarrolladas en el apartado 6.5.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperaturari buruzko egiaztapen horiek guztiak eskuaz ukituz egin daitezke, edo, zehaztasun handiagoz, zunda duen termometro bat erabiliz. Todas estas comprobaciones de temperatura pueden efectuarse palpando con la mano o, con mayor exactitud, utilizando un termómetro con sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Presioen egiaztapenak: Comprobación de presiones:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egin itzazu honako egiaztapen hauek aire girotuaren zirkuitua kargatuta daukan ibilgailu batean: Realiza las siguientes comprobaciones en un vehí­culo con el circuito de aire acondicionado cargado:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

egiaztapen > verificación (96 testuinguru)
eu testuak es testuak
Doitasun hori nahikoa ez balitz, egiaztapen- eta zentratze-larakoa duen zinta garraiatzailearen erregistro osagarri batek perdoi-tartea 0,1 mm inguruko balioetara murriztu dezake. En el caso de que esta exactitud no fuera suficiente, un registro adicional de la cinta transportadora, con clavija de verificación y de centraje, puede reducir la zona de tolerancia a valores del orden de 0,1 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

1. BLOKEA. Makina-erreminten egiaztapena BLOQUE 1 Verificación de las máquinas-herramienta

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egiaztapen-tresnak Instrumentos de verificación

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egiaztapen geometrikoa Verificación geométrica

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinaren atal guztien dimentsioei, formei, posizioei eta desplazamenduei dagozkienak hartzen dira egiaztapen geometrikotzat. Entendemos por verificaciones geométricas, las correspondientes a las dimensiones, formas y posiciones de los distintos órganos de la máquina, así­ como a sus desplazamientos respectivos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egiaztapen geometrikoak. Verificaciones geométricas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Baldintza jakin batzuetarako eskuaira egokia erabiliz gero, higidura baten zutasunaren egiaztapena paralelotasunaren egiaztapen bihurtzen da. La verificación de la perpendicularidad de un movimiento se transforma en una verificación de paralelismo, utilizando una escuadra adecuada a las condiciones dadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torlojuaren ardatzaren eta mahaiaren gainazalaren arteko zutasunaren egiaztapena (torloju bertikala duten makinetan baino ez). Verificación de la perpendicularidad del eje del husillo a la superficie de la mesa (únicamente para máquinas con husillo vertical):

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torloju patroiak sortutako akats metatuaren egiaztapena. Verificación del error acumulado generado por el husillo patrón.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torlojuaren orgaren zeharkako desplazamenduaren eta ardatzaren arteko zutasunaren egiaztapena: Verificación de la perpendicularidad del desplazamiento transversal del carro del husillo al eje.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea