lurrun-oztopo

1
lurrun-oztopo > barrera de vapor (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azken forjatuaren behealdean kondentsazio horien agerpena arintzeko, lurrun-oztopo bat sortu behar da (BV), hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu aplikatuz forjatuaren goialdean, maldak egikaritu aurretik, 1,5 kg/m2-ko kontsumoarekin. Para paliar la aparición de estas condensaciones en la cara inferior del último forjado es necesario originar una Barrera de Vapor (BV) con doble mano cruzada de emulsión asfáltica en frí­o con un consumo de 1,5 kg/m2 en la cara superior del mismo antes de ejecutar las pendientes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Azken forjatuaren behealdean kondentsazio horien agerpena arintzeko, lurrun-oztopo bat sortu behar da (BV), hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu aplikatuz forjatuaren goialdean, maldak egikaritu aurretik, 1,5 kg/m2-ko kontsumoarekin. Para paliar la aparición de estas condensaciones en la cara inferior del último forjado es necesario originar una Barrera de Vapor (BV) con doble mano cruzada de emulsión asfáltica en frí­o un consumo de 1,5 kg/m2 en la cara superior del mismo, antes de ejecutar las pendientes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Y" eta "Z" eremuetan kondentsazioa bi fase horien artean gertatu da ere, baina 0,537 kg/m2-ko balioarekin. DIN 4108 arauari jarraiki, 0,50 kg/m2 baino handiagoa izaki kondentsazioa agresiboa da, eta beraz hobe da lurrun-oztopo bat sortzea, hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu jarriz. Por el contrario, en las zonas "Y" y "Z" la condensación se origina en la misma interfase con un valor de 0,537 kg/m2, lo cual la DIN 4108 expone que al ser mayor de 0,50 kg/m2 la condensación es agresiva, por lo que aconseja la formación de una barrera de vapor, compuesta de dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hori dela-eta, hobe da lurrun-oztopo bat sortzea, hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu jarriz. Por ello, se aconseja la formación de una barrera de vapor, compuesta de dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia

1. GERUZA. Lurrun-oztopo bat sortzen da, hotzeko asfaltozko emultsioko geruza gurutzatu bikoitzak osatua (1,5 kg/m2 gutxienez), UNE 104 231 arauari jarraiki, barneko ur-lurrunaren fluxua eteteko. CAPA nº 1. Formación de una Barrera de Vapor compuesta por doble mano cruzada de emulsión asfáltica en frí­o con un mí­nimo de 1,5 kg/m2, cumpliendo la normativa UNE 104 231, con la misión de cortar el flujo de vapor de agua interior.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Obrak edo gainkargek hori eskatzen dutelako, apar-eragileak hormigoi arina edo zelularra erantsitako zementu-esneak erabili behar badira, "lurrun-oztopo" bat egin beharko da forjatuaren goialdearen eta malden artean hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu aplikatuz, 1-1,5 kg/m2-ko gutxieneko kontsumoarekin. Si por necesidades de obra o sobrecargas hay que emplear las lechadas de cemento aditivadas con espumantes hormigón ligero o celular, será necesario originar una "barrera de vapor" entre la cara superior del forjado y las pendientes con la aplicación de dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o, con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kondentsazio interstizialen ondoriozko barruko iragazketei dagokienez, abantaila garrantzitsuenetako bat da xafla iragazgaizgarriak "lurrun-oztopoa" izateko eginkizuna hartzen duela estalkian; hortaz, esan daiteke "alderantzizkoa" sistemak bermatzen duela forjatuaren barrualdean hezetasun-orbanik ez izatea, nahiz eta euririk ez egin. Una de las ventajas más importantes, a nivel de filtraciones interiores como consecuencia de las condensaciones intersticiales, es que la propia lámina impermeabilizante asume la función de "barrera de vapor" en la cubierta, con lo cual se puede asegurar que el sistema "invertida" garantiza la ausencia de manchas de humedad en la

Materiala: Eraikinaren estalkia

|Lortutako emaitzen arabera, itxituran, eremu guztietan, kondentsazio interstizialak daudela ikusi da, 0,820 kg/m2-ko balioa izanik "V" eta "W" eremuen isolamenduari eta drainatzeari dagozkien faseen artean, eta 0,920 kg/m2-koa "X" - "Y" eta "Z" eremuetako maldari eta xaflari dagozkien faseen artean; eta hori, DIN 4108 arauaren arabera, 0,50 kg/m2 baino handiagoa denez gero, agresibotzat har daiteke, eta itxitura hezea da; hor Ante los resultados obtenidos, se observa que existen condensaciones intersticiales en el cerramiento en todas las zonas, con un valor de 0,820 kg/m2 en la interfase aislamiento/drenaje de las zonas "V" y "W" y de 0,920 kg/m2 en la interfase pendiente/lámina de las zonas "X" - "Y" y "Z", lo cual según la norma DIN 4108 es mayor de 0,50 kg/m2, por lo que se puede considerar agresiva y el cerramiento es húmedo, aconsejí

Materiala: Eraikinaren estalkia

"V" eremuan lortutako emaitzen arabera, bertan kondentsazio interstizialik ez dago. CT-79 arauak aintzat hartutako gainerako klima-eremuetan, aldiz, 0,687 kg/m2-ko kondentsazioa sortu da, 0,50 kg/m2 baino handiagoa izaki DIN 4108 arauak agresibotzat jotzen duena; hortaz, lurrun-oztopo bat sortzea komeni da, asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu jarriz. Observando los resultados obtenidos en la zona "V", no existen condensaciones intersticiales y en el resto de las zonas climáticas contempladas por la CT-79 se origina una condensación de 0,687 kg/m2, que la norma DIN 4108 determina como agresiva al ser superior a los 0,50 kg/m2, por lo que es aconsejable el formar una barrera de vapor con dos manos cruzadas de emulsión asfáltica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hezetasun horiek agertzen direnean orbanak azaltzen dira azken forjatuaren barruko aldean, baina hori ez da gertatuko forjatuaren goialdean "lurrun-oztopo" bat jartzen bada; nolanahi ere, horrek kondentsazioa kenduko ez duenez gero, itxitura hezetzat hartzen da. La aparición de estas humedades produce manchas en la cara inferior del último forjado, lo cual se puede evitar instalando una "barrera de vapor" en la cara superior del forjado, pero esto no anula la condensación, por lo cual el cerramiento se considera húmedo.

Materiala: Eraikinaren estalkia