azterlan

1
azterlan > estudio (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
AZTERLAN HIGROTERMIKOA ESTUDIO HIgROTéRmICO

Materiala: Eraikinaren estalkia

KONDENTSAZIOEI BURUZKO AZTERLANA ESTUDIO DE CONDENSACIONES

Materiala: Eraikinaren estalkia

Barneko azaleko kondentsazioa zuzentzeko, isolatzeko ahalmen handiagoa duen isolatzailea erabil dezakegu, edo, bestela, Azterlan Higronomikoan isolatzaile horretarako adierazitako lodiera handitu. La condensación interior superficial se corrige instalando un aislamiento de mayor capacidad aislante o aumentando el espesor del considerado en el Estudio Higrotérmico.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jardunbide tekniko zein administratiboak azterlana, proiektua, aurrekontua eta egikaritzea, esaterako konbinatzea teknikari kualifikatu baten eginkizuna izango da. La combinación de las prácticas, tanto técnicas como administrativas, como son el estudio, proyecto, presupuesto y ejecución, serán misión de un técnico cualificado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu guztietan, estalkiaren azterlanak, proiektuak eta egikaritzeak bikainak izan behar dute, baliabide ekonomiko eta materialik aurreztu gabe, langile espezializatuen eskutik eginak. En todos los casos, el Estudio, Proyecto y Ejecución de la cubierta deben ser exquisitos, sin escatimar medios económicos ni materiales, así­ como personal especializado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

AZTERLAN HIGROMETRIKOAK ESTUDIOS HIGROTí‰RMICOS

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehen kasuan, estalkia bestelako erabileretarako birgaitu behar bada, egiturazko azterlana egin behar da aldez aurretik, estalkiak zer gainkarga berri jasan behar dituen aztertzeko, eta, horren arabera, egiturazko elementuaren konposizioa berriz ere diseinatu, estankotasun-baldintza aintzat hartuta. En el primer caso, rehabilitación para otros usos, habrá que efectuar un estudio estructural previo para las nuevas sobrecargas a que va a ser sometida y en función de éste rediseñar la composición del elemento estructural, con la condicionante de estanquidad.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Une honetan, oso garrantzitsua da estalkia isolamenduko CT-79 EOA indarreko araudira egokitzea, atmosferarako CO2 emisioak aurrezteko EEKren (Etxebizitzen Energia Kalifikazioa) subsidiarioa dena. Horren ildotik, teknikari espezializatu batek azterlan higrotermikoa egingo du, zein isolatzaile erabili eta zein estalki-sistema garatu aditzera emango diguna, baita zein lodiera ezarri ere. Un factor importante en estos momentos es la adecuación de la cubierta del edificio a la normativa vigente NBE CT-79 de aislamiento, subsidiaria a la CEV de ahorro de emisión de CO2 a la atmósfera, con el consiguiente Estudio Higrotérmico realizado por un técnico especializado, el cual nos determinará el tipo de material aislante y el sistema de cubierta a desarrollar, así­ como el

Materiala: Eraikinaren estalkia

Baldintza hori betetzen ote duen jakiteko, eraikuntza-elementuaren azterlan higrometrikoa egin behar da eraikina kokatua dagoen klima-eremuan, eta transmisio termikoko koefizientearen (K) balio errealaren berri izan behar dugu, CT-79 EOAk eskatutako balioarekin konparatzeko. Gainera, barnean azaleko kondentsaziorik ba ote dagoen edo sortu ote den jakin behar dugu, edo estalkia osatzen duten geruzetan kondentsazio interstizialik sortu ote den, hor Para conocer este cumplimiento es preciso realizar un Estudio Higrotérmico del elemento constructivo en la zona climática donde se ubica el edificio, y conocer el valor real del coeficiente de transmisión térmica (K), para compararlo con el exigido por la CT-79 y si existen u originan condensaciones interiores superficiales, así­ como condensaciones intersticiales en las diferentes capas que componen la cubierta, para de esta forma desarrollar el

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkian esku hartzerakoan, material isolatzailea jarri behar da, eremuari buruzko azterlan higrotermikoa egin ondoren, CT-79 EOA betez, material iragazgaizgarri batek babestua. Euri-urarekiko estankotasuna bermatzen du horrek, baita barneko azaleko tenperatura ihintz-tenperatura baino txikiagoa izatea ere. La intervención en la Cubierta es la instalación en la misma de un material aislante, previo Estudio Higrotérmico de la zona, cumpliendo la NBE CT-79, protegido por un material impermeabilizante, que nos garanticen estanquidad al agua de lluvia y temperatura interior superficial inferior a la temperatura de rocí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia