identifikatzaile

1
identifikatzaile > identificador (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskemetan, hauek dira fusibleen sinboloa eta identifikatzailea: Los sí­mbolos e identificadores de los fusibles en los esquemas son los siguientes:

Materiala: Automatismoak

Eskemetan, etengailu diferentziala irudikatzeko, sinbolo eta identifikatzaile hauek erabiltzen dira: Los sí­mbolos e identificadores que se utilizan en los esquemas para representar el interruptor diferencial son los siguientes:

Materiala: Automatismoak

Begira ezazu liburuaren amaierako eranskinaren taulan zer letra erabiltzen diren sinboloen identifikatzaileetan aparatu motaren funtzioak eta funtzio orokorrak definitzeko. Consulta la tabla del anexo que aparece al final del libro, para conocer las letras que definen las funciones de tipo de aparato y funciones generales en los identificadores de los sí­mbolos.

Materiala: Automatismoak

Sinbolo baten identifikatzaileak funtzio-bloketik ezkerretara zenbaki bat baldin badu, zenbaki horrek proiektuaren zer orrialdetan irudikatuta dagoen adierazten du. Si el identificador de un sí­mbolo aparece con un número a la izquierda del bloque de función, este indica la página del proyecto en el que se encuentra representado.

Materiala: Automatismoak

Batzuetan, identifikatzailean orrialde-zenbakia jarri ez dela adierazteko, marra bat erabiltzen da: En algunas ocasiones, la omisión del número de página en el identificador se representa con un guión:

Materiala: Automatismoak

Horretarako, orrialde-zenbakia idazten da eroale bakoitzaren identifikatzailearen aurretik, bi zenbakiak zeinu batez bereizita (adibidez, puntu batez). Para ello se escribe el número de página delante del identificador del conductor, separando ambos números por un signo (por ejemplo, un punto).

Materiala: Automatismoak

Identifikatzaile bera esleituz koadro bateko bornetegi guztiei. Dando el mismo identificador a todo un regletero de un cuadro.

Materiala: Automatismoak

Zorro-kable motak eta automatismo-koadrotik kanpo dauden hartzaileak edo elementuak konektatzeko identifikatzaileak. Diferentes tipos de mangueras y los identificadores que conectan los receptores o elementos que se encuentran fuera del cuadro de automatismos.

Materiala: Automatismoak

Kasu horretan, haril bakoitzaren azpian, eskeman erabiltzen diren kontaktu ireki eta itxiak marrazten dira, eta, haien ondoan, zer orri eta zutabetan dauden adierazten duen identifikatzailea. En este caso se dibujan, debajo de cada una de las bobinas, los contactos abiertos y cerrados que se utilizan en el esquema y a su lado el identificador de la hoja y columna en la que se encuentran.

Materiala: Automatismoak

Horri alderantzizko erreferentzia gurutzatua esaten zaio, eta hau da: kontaktuaren identifikatzailearen ondoren, haren harila dagoen orrialdearen eta zutabearen zenbakiak idaztea. A esto se le denomina, Referencias Cruzadas Inversas y consiste en escribir junto al identificador del contacto, el número de página y columna en el que se encuentra su bobina.

Materiala: Automatismoak

identifikatzaile > identificador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
WML elementu guztiek kontuan hartzen dituzte maiuskulak/minuskulak,, betiere etiketak, atributuak, identifikatzaileak, aldagaiak, etab. barne hartuta. Todos los elementos de WML son sensibles a mayúsculas/minúsculas, esto incluye las etiquetas, los atributos, los identificadores, las variables...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lerro honetan $PHP_SELF aldagai erreserbatua erabiltzen dugu, exekutatzen den scriptari berari erreferentzia egiten diona, eta PHP4ri dagokion konstante bat, $SID, saioaren izena eta bere identifikatzailea dituena. En esta lí­nea hacemos uso de la variable reservada $PHP_SELF, que hace referencia al propio script en ejecución y una constante propia de PHP4, $SID, que contiene el nombre de la sesión y el identificador de la misma.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPn, saioa terminoa, session ingelesez, nabigazio-sekuentzia horri aplikatzen zaio; horretarako, identifikatzaile bakarra sortuko dugu, nabigazio-saio horietako bakoitzari esleituko dioguna. El término sesión en PHP, session en inglés, se aplica a esta secuencia de navegación, para ello crearemos un identificador único que asignamos a cada una de estas sesiones de navegación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horrela, modu unibokoan identifikatuko dugu etiketa zehatz hori, ID horrentzako orrian edo blokean egindako definizioa esleituta. JavaScriptetik tratatzeko aukera izango dugu (adibidez, definitutako estiloaren ezaugarri batzuk aldatuta); JavaScriptek identifikatzaile hori erabakiko du zer aldatu behar duen jakiteko, betiere aldatu nahi badugu Así­ identificaremos de forma uní­voca a esa etiqueta concreta, asignándole la definición del estilo hecha en el bloque o en la hoja para ese ID, y además nos permitirá tratarlo (por ejemplo, cambiando algunas caracterí­sticas del estilo definido) desde JavaScript, que usará ese identificador para saber sobre quién ha de actuar, suponiendo que quisiéramos hacerlo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Alabaina, etiketa jakin batzuei aplikatu nahi diegun estilo zehatz hori estilo globaleko bloke batean defini daiteke, edo baita kanpo-orrian ere, eta, identifikatzaile bati esker, estilo hori nahi dugun etiketetan aplikatu. Sin embargo, este estilo concreto que queremos aplicar a algunas etiquetas concretas puede ser definido en un bloque de estilo global o, incluso, en la hoja externa, y aplicarlo, gracias a un identificador, a las etiquetas concretas en las que queramos que se aplique dicho estilo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Identifikatzaile horietako batzuk dira: red, blue, yellow, purple, darkgray, olive, salmon, black, white... Algunos de estos identificadores son "red", "blue", "yellow", "purple", "darkgray", "olive", "salmon", "black", "white", ...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kasu honetan, session_start()ek cookieetan saio bat dagoela egiaztatzen du, eta horrekin jarraitzen du; session_id()ek uneko identifikatzailea itzultzen du. En este caso session_start() comprueba en los cookies que existe una sesión y continua con ella, session_id() devuelve el identificador actual.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak