modu automatiko Bilatu modu automatiko testuinguru gehiagotan

1
modu automatiko > modo automático (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikagailuan pieza dagoela detektatu ostean, eta makina martxan jarrita (PM sakatu delako), martxan ibiltzeko aukera hauen artean hautatuko da zenbait sakagailuren bitartez: eskuzko modua edo ziklo bakarra ZB sakagailuaz modu automatikoa edo jarraitua ZJ sakagailuaz eta urratsez urratseko modu a PP sakagailuaz Tras la detección de la pieza en el alimentador y con la máquina en estado de puesta en marcha (habiendo pulsado PM), se elegirán, mediante varios pulsadores las siguientes opciones de marcha modo manual o ciclo único con pulsador CU, modo automático o continuo con pulsador CC y modo paso a paso con pulsador PP.

Materiala: Sistemen integrazioa

3Programazioaren funtzionalitatea beste urrats bat zabaltzea, zenbait portaera aukeran dituen makina bat gidatzeko proposamenekin Esate baterako, zikloa eskuz exekutatzea hauta daiteke (ziklo bakarra exekutatzen da sakagailuari eragindakoan), edo modu automatikoan, edo urratsez urrats, edoreset-sekuentzia batean. 3Ampliar un paso más la funcionalidad de la programación con propuestas para el gobierno de una máquina con distintas alternativas de comportamiento como elegir entre ejecutar el ciclo manualmente (ejecuta un único ciclo tras presionar un pulsador , en modo automático, paso a paso o en una secuencia dereset.

Materiala: Sistemen integrazioa

Modu automatikoa Modo automático

Materiala: Sistemen integrazioa

Geldialdi bat egitea, modu automatikoa etetea edo ezein eratan gelditzea dakarren edozein aginduren sakagailuek normalean itxita egon behar dute elektrikoki(hardwarea . Los pulsadores de cualquier mando que impliquen una parada o fin de modo automático, o cualquier otro paro deberán ser eléctricamente (porhardware) normalmente cerrados.

Materiala: Sistemen integrazioa

Eskuzko modua, modu automatikoa eta urratsez urratseko modua daude. Incluye el modo manual modo automático y modo paso a paso

Materiala: Sistemen integrazioa

Egoera horretan, eta beste komando bat erabiliz (adibidez, modu automatikoa exekutatzeko komandoa , makina automatismoa exekutatzen hasiko da, zer eskatzen zaion. En este estado y con otro comando (por ejemplo, el de ejecución de modo automático), la máquina comenzará a ejecutar el automatismo según la demanda

Materiala: Sistemen integrazioa

Modu automatikoa edo jarraitua Modo automático o continuo

Materiala: Sistemen integrazioa

Makina piztuta eta martxan dagoenean agindu baten edo AUT sakagailu baten eraginez zikloak konstante eutsi behar dio martxan zehar, eta automatikoki errepikatu behar da harik eta modu automatikoa gelditzeko seinalea jasotzen duen arte FAUT sakagailuak bidalitakoa. Tras entrar en el estado de máquina encendida y en marcha con una orden o pulsado de un pulsador AUT, el ciclo debe mantenerse constantemente en marcha repitiéndose una y otra vez de forma automática hasta recibir la señal de un pulsador de fin de modo automático FAUT.

Materiala: Sistemen integrazioa

H4 H4&tabulatzailea;=&tabulatzailea;piloto de señalización de modo automático

Materiala: Sistemen integrazioa

Kapitulu honetan, berriz, makinak era praktiko batean gidatzeko aukera gehitu zaio aurrekoari. Horretarako, GRAFCETeko zenbait egitura txertatu dira, makinaren portaera nahierara baldintzatzeko. Halaber, martxa-moduak ere eratu dira: ziklo bakarra, modu automatikoa edo ziklo jarraitua eta urratsez urratseko modua. En este capítulo, se añade la posibilidad de gobernar una máquina de forma práctica incorporando estructuras de GRAFCET para condicionar el comportamiento de la máquina a conveniencia y generando modos de marcha ciclo único, modo automático o ciclo continuo y paso a paso

Materiala: Sistemen integrazioa

modu automatiko > modo automático (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanalak marka aktibatzen du modu automatikoa hautatua dagoenean. El canal activa la marca cuando está seleccionado el modo automático.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Makina-parametroak balioztatu ondoren, modu automatikoan programa bat exekutatzen den bakoitzean, makina piztean, M02 edo M30 funtzioak exekutatzean eta LARRIALDI edo RESET bat egin ondoren, jarraian azaltzen den moduan jokatuko du CNCak, "DEFAULTSET" makina-parametroari emandako balioaren arabera. Tras validar los parámetros máquina, cada vez que se ejecuta un programa desde el modo automático, en el momento del encendido, después de ejecutarse M02 ó M30 y después de una EMERGENCIA o un RESET el CNC actúa de la siguiente manera, dependiendo del valor asignado al parámetro máquina "DEFAULTSET".

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Modu automatikoan softkey bat eskaintzen da edizioan dagoen programa aukeratzeko. En el modo automático se ofrece una softkey para seleccionar el programa que está en edición.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Modu automatikoa. Modo automático.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburuaCNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Gaur egungo makina gehienak bezala, CNC bidez kontrolatzen da (modu automatikoan edo beste batean). Al igual que en la mayoría de las máquinas actuales, el control de éstas es mediante CNC, en modo automático o no.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aurrealdean arteka bat dago, eta ibilbidea mugatzeko tope batzuk jar daitezke (modu automatikoan). En la parte frontal se encuentra una ranura donde pueden alojarse unos topes delimitadores del recorrido -en modo automático-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Modu automatikoa Modo automático

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

#EXEC sententziaren bidez, CNCa programa bat exekutatzen saiatu da errore-egoeran dagoen kanal batean, beste programa bat exekutatzen ari den kanal batean, edo eskuzko moduan dagoen eta modu automatikora igaro ezin den kanal batean. Mediante la sentencia #EXEC, el CNC ha intentado ejecutar un programa en un canal que está en error, que está ejecutando otro programa o que está en modo manual y no puede pasar a modo automático.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Modu automatikoa hautatu Selección de modo automático

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Modu automatikoan beste edozein eragiketa modutik sar daiteke, dagokion tekla sakatuta. Al modo automático se puede acceder desde cualquier otro modo de operación pulsando la tecla correspondiente.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

2
modu automatiko > forma automática (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Audio-kontrolak: kameraren kanal bakoitzak grabatuko duen audio-seinalean aldaketak egin daitezke. Linea-seinalearen eta mikroaren artean hauta daiteke, baita maila desberdinekin lan egingo den eta kamerariak modu automatikoan edo eskuz jardungo duen erabaki ere. Controles de audio se pueden establecer modificaciones con respecto al tipo de señal de audio que se va a grabar por cada uno de los canales de la cámara Es posible seleccionar entre señal de línea y micro el trabajo con sus respectivos niveles y si esta se va a efectuar de forma automática o manual por el operador

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Bestalde, zuzenean emititzen diren bideoek azpitituluak sinkronizatuta eduki behar dituzte. Azpititulu horiek itxiak zein irekiak izan daitezke; hau da, modu ikusgarrian eskain ditzakete soinu-bandaren soinu-elementu garrantzitsuenei buruzko testuak, edo erabiltzaileak behar dituenean bakarrik. Sistema batzuek ahotsa ezagutzen dute, eta denbora errealean egiten dute itzulpena; horrela, modu automatikoan egiten dira azpitituluak (besteak beste, Youtuberen Auto Captioning aplikazioak eta Googleren Creator Studio Classic aplikazioak ematen dute aukera hori). Por otro lado, los vídeos que realicen su emisión en directo deben tener los subtítulos sincroni­zados. Este tipo de subtítulos pueden ser cerrados o abiertos, es decir, que ofrezcan en texto los elementos sonoros más importantes de la banda sonora de forma visible o solo cuando el usua­rio lo necesite. Hay sistemas que permiten el reconocimiento de voz y favorecen la traducción en tiempo real, generando los subtítulos de vídeos que realicen su emisión en directo deben tener los subtítulos sincroni­zados. Este tipo de subtítulos pueden ser cerrados o abiertos, es decir, que ofrezcan en texto los elementos sonoros más importantes de la banda sonora de forma" target="_blank">vídeos que realicen su emisión en directo deben tener los subtítulos sincroni­zados. Este tipo de subtítulos pueden ser cerrados o abiertos, es decir, que ofrezcan en texto los elementos sonoros más importantes de la banda sonora de forma automática, como la aplicación de YouTube Auto Captioning o Creator Studio Classic, implantada por Google.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales