familia-sistema

1
familia-sistema > sistema familiar (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-sistemaren barruan, bizikidetza-harremanak kideen arteko harreman-ereduetan oinarritzen dira eta komunikatzeko duten moduan, hala nola keinu, jarrera eta definitzen duten eta bakarra egiten duten mezu estereotipatuen bitartez. Las relaciones de convivencia en el sistema familiar se basan en las diferentes pautas de interacción entre sus miembros, su estilo propio y su forma de comunicarse a través de los gestos, actitudes y mensajes estereotipados que la definen y la singularizan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aldaketak eragiten ditu familia-harremanetan, dagoeneko ereduak eta arauak ez datozelako familia-sistematik bakarrik. Nolabaiteko autonomia bilatu behar da, familia barneko harremanak beste talde batzuen harreman berriekin oreka daitezen. Edonola ere, kanpoko sistemekiko aldeak onartzen ikasi behar da. Implica cambios en las relaciones familiares en tanto las normas y reglas ya no proceden sólo del sistema familiar; hay que buscar una cierta autonomía en la que se equilibren las relaciones intrafamiliares con las nuevas de otros grupos de pares, aprendiendo a reconocer las diferencias con los sistemas externos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-sistemaren barruan, bizi-zikloaren beraren ondorioz sortutako benetako eta ageriko krisiak izaten dira. Se trata de crisis reales y manifiestas producidas como consecuencia del propio ciclo vital dentro del sistema familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezinduak egotea eta horrek familia-sisteman dituen ondorioak Existencia de personas discapacitadas y repercusión en el sistema familiar

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familian esku hartzeko prozesuari amaiera emateko, esku-hartzeak dituen ondorioak bai erabiltzailearengan, bai familia-sisteman ebaluatu behar dira. Horrez gain, ezarritako helburuak zenbateraino lortu diren ere ebaluatu behar da. Para acabar el proceso de la intervención familiar" target="_blank">familiar, se han de evaluar los efectos que la intervención tiene, tanto en la persona usuaria como en el sistema familiar, así­ como el grado de logro de los objetivos propuestos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zalantzarik gabe, ezintasuna eragiten duen edozein gaixotasunek ia beti ondorioak izaten ditu familian eta gizartean; hori dela eta, gogoan izan behar da kideren bat ezindua bada jaiotzetik, istripuren baten ondorioz edo gaixotasunak eraginda, egoera horrek familia-sisteman eragingo duela. Es indudable que todo tipo de enfermedad incapacitante tiene, por norma general, repercusiones familiares y sociales; por lo tanto, se debe recordar que el sistema familiar se verá afectado si alguno de sus miembros, por nacimiento, accidente o enfermedad es discapacitado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartzea etxean egokia izan dadin, familia-sistema aztertu eta ebaluatzetik hasi beharra dago helburuak eta arreta mota egokienak zehazteko, bai kaltetutako pertsonarentzat, bai familiarentzat. Para que la intervención en el propio domicilio sea la adecuada se ha de comenzar analizando y evaluando el sistema familiar con el fin de determinar los objetivos y las modalidades de atención más convenientes, tanto para la persona afectada como para su familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-sistemaren ezaugarriak. Las caracterí­sticas del sistema familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ideia bat du abiapuntu, alegia, jokabide oro komunikaziorako ekintza dela eta, ondorioz, sintomak pertsonen arteko sareko kideen arteko komunikazioaren bitartez sinbolizatzen direla. Hau da, familia-sistemaren ezaugarriren bat deskribatzen duten metafora gisa interpretatzen dituzte sintomak. Parte de la idea de que toda conducta es un acto comunicativo y, en consecuencia, los sí­ntomas se simbolizan a través de la comunicación entre los miembros de la red interpersonal; es decir, interpretan los sí­ntomas como metáforas que describen algún rasgo del sistema familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-zuzenbideak bere araudia familia-sistemak erakusten dituen egoera berrietara egokitu behar du. Ildo horretan, gurasoak banandu edo dibortziatuz gero, aitona-amonek ilobak ikusteko duten eskubidea babestea horren barruan kokatzen da. El derecho de familia debe ir adaptando su normativa a las nuevas situaciones que presenta el sistema familiar; en este sentido, la protección del derecho de los abuelos de ver a sus nietos, en caso de separación o divorcio de los padres, se sitúa en esta lí­nea.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea