ciclo vital

1
bizi-ziklo > ciclo vital (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bizi-ziklo honetan, arazoak sor daitezke bikotekideen artean, seme-alabak iritsi zirenean ebatzi gabe geratu ziren aspaldiko gatazken eraginez. En este ciclo vital, los problemas pueden surgir motivados por viejos conflictos en la pareja, que habían quedado sin resolver con la llegada de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familian erabateko aldaketak eragiten dituen bizi-zikloa da. Es un ciclo vital en la familia que produce cambios drásticos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-sistemaren barruan, bizi-zikloaren beraren ondorioz sortutako benetako eta ageriko krisiak izaten dira. Se trata de crisis reales y manifiestas producidas como consecuencia del propio ciclo vital dentro del sistema familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horien kausak gizakien harremanetatik sortutako arazo emozionaletan aurki daitezke, baita maitasunean eta haserreetan ere, eta horiekin batera, bizi-zikloko dinamikak berak eragindako aldaketa-egoeretan. Las causas se pueden encontrar en los problemas emocionales producidos por las diferentes relaciones humanas, el amor y su desencuentro y, añadidas a éstas, aquellas situaciones de cambio producidas por la propia dinámica del ciclo vital.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizi-zikloaren teoriaren ikuspegitik, izakiaren eta familiaren bilakaeraren berezko eta nahitaezko zatitzat hartzen da aldaketa. Des del punto de vista de la teoría del ciclo vital se conceptúa el cambio como una parte intrí­nseca e inevitable de la evolución del ser y de la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, bizi-zikloaren teoriak abiapuntu hartuta, adinarekin identifikatuta, bizi-faseko norberaren dilemak eta egoerak ulertuta, izaera etnikoaren araberako hizkuntza eta familiako ohiturak edo sinesmenak kontuan izanik eta abar. Por ejemplo, partiendo de las teorías del ciclo vital, identificándose con la edad, comprendiendo los dilemas y situaciones propias de la fase vital, teniendo en cuenta el lenguaje, las costumbres o creencias familiares derivadas de su propia condición étnica, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, eredu horrek adierazten duenaren arabera, familia bizi-zikloko egoera jakin batean ibilgetuta dagoenean sortzen dira sintomak. Además, este modelo sostiene que los sí­ntomas se producen cuando la familia se encuentra inmovilizada en un estado concreto del ciclo vital.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ama izateko prestatzea, laguntza eta tratamendu psikologikoa bizi-zikloko hainbat fasetan edo egoera berezi jakin batzuetan (minusbaliotasuna, drogak eta abar), gurasoentzako eskola, guraso eta seme-alabentzako jarduera soziokulturalak, babes juridikoa (familiaren eskubideak, haurrenak) eta abar. preparación maternal, apoyo y tratamiento psicológico en las diversas fases del ciclo vital o en determinadas situaciones especiales (minusvalía, drogas, etc.), escuela de padres, actividades socioculturales para padres e hijos, apoyo jurí­dico (derechos de la familia, del niño), etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestalde, aldaketak ari dira gertatzen bizi-zikloaren faseetan (nerabezaroa luzatzea, erretirodunak ugaritzea eta abar); marjinazio-egoerak, tratu txarren kasuak edo gehiegikeriak; migrazio-fenomenoak; medikuen aurrerapenei esker bizitza-itxaropena luzatzea, eta, horri esker, zenbait pertsonak bizirik irautea (garaia baino lehenagoko jaiotzak, gaixotasun kronikoak, adin oso handiak eta abar). Por otro lado se están produciendo variaciones en las fases del ciclo vital (la prolongación de la adolescencia, el aumento de personas jubiladas, etc.); las situaciones de marginación, maltrato o abuso; el fenómeno migratorio; el aumento de la esperanza de vida gracias a los avances médicos que permiten que ciertas personas puedan sobrevivir (nacimientos prematuros, enfermedades crónicas, edades muy avanzadas, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ohikoa izaten da, halaber, adingabeen auzitegietan legezko prozesu gatazkatsuak sortzea haur horiek legez hartzean, hain zuzen ere, gurasoek (ez dute seme-alabekiko erantzukizuna beren gain hartzeko gaitasunik) aitona-amonei haurren zaintza itzul diezaietela eskatzen baitiete azkenean. Aitona-amonen laguntzeko gaitasuna murriztu egiten da, beren seme-alaben arazoak direla medio, eta aitona-amonen zeregina gauzatu ordez berriro guraso-eginkizuna hartzen dute, eta horrek guztiak gaindituta zituzten bizi-zikloko etapei berriz ekiteak Es frecuente, también, que se deriven procesos legales conflictivos en los tribunales de menores cuando se produce la acogida legal de estos niños, ya que los padres (que no demuestran la capacidad de asumir la responsabilidad filial) suelen acabar solicitando la devolución de la custodia a los abuelos, a los que su capacidad de ayuda acaba mermada por la propia problemática de sus hijos y el desgaste que supone retomar etapas del

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea