arkitekto Bilatu arkitekto testuinguru gehiagotan

1
Arkitektoak obran.
Arkitektoak obran.
arkitekto > arquitecto (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
HIRIGINTZAKO BISA BEHAR DU (ARKITEKTOEN ELKARGOAK TRAMITATZEN DUEN ELKARGO-BISA; HIRIGINTZAKO ARAUDIAREN URRATZE LARRIA ETA AGERIKOA EGITEN BADA, ELKARGOAK TXOSTEN NEGATIBOA TRAMITATUKO DU); BISA HORREKIN OBRA-LIZENTZIA ESKATU ETA LOR DEZAKEGU. NECESITA VISADO URBANíSTICO (VISADO COLEGIAL QUE TRAMITA EL COLEGIO DE ARQUITECTOS; SI EXISTE INFRACCIÓN URBANíSTICA GRAVE Y MANIFIESTA, EL COLEGIO TRAMITARí INFORME NEGATIVO) CON EL QUE PODEMOS SOLICITAR Y OBTENER LA LICENCIA DE OBRAS.

Materiala: Proiektuak

Administrazioaren enkarguetan izan ezik, arkitektoa arduratzen da jasotze topografikoa bere kostuen barruan egiteaz; horren errentagarritasuna frogatu ondoren, finantzaketa jabearen esku uzten saiatzen da. Salvo en el caso de un encargo de la Administración, suele ser el/la arquitecto/a quien asume el levantamiento topográfico dentro de sus costos, tratando posteriormente, y demostrando la rentabilidad del mismo, que sea la Propiedad quien lo financie.

Materiala: Proiektuak

Arkitektoa El/a Arquitecto/a

Materiala: Proiektuak

Arkitektoarekin batera zuzentzen du obra Interviene en la dirección de obra con el/la arquitecto/a

Materiala: Proiektuak

Arkitektoa El/la arquitecto/a

Materiala: Proiektuak

Proiektuan beste teknikari batzuek ere har dezakete parte, lan espezifikoak egiteko; hori arkitektoak erabakiko du, eta kontratazioa jabearekin adostu behar du. La intervención de otro/as técnico/as en la redacción del proyecto para elaborar trabajos especí­ficos, se produce por indicación del/la arquitecto/a acordándose con la propiedad la contratación.

Materiala: Proiektuak

Lanbide hau 1895an sortu zen. 1965an arkitekto tekniko ere deitzen hasi zitzaien. Su carácter profesional data de 1895. En 1965 pasan a denominarse también arquitecto/as técnico/as.

Materiala: Proiektuak

Jabearen eta arkitektoaren arteko kontratua zerbitzuak alokatzeko kontratu bat da, ez da lan-kontratua El contrato entre Propiedad y arquitecto/a es un Contrato de Arrendamiento de Servicios, no es un contrato de trabajo

Materiala: Proiektuak

Partikularrak bere beharrak argi edukitzen ditu, nahiz eta horiek batzuetan ez datozen bat bere proposamenekin, batez ere, alderdi ekonomikoari dagokionez; ondorioz, aldaketak sortzen doazen heinean, arkitektoak eta jabeak elkarrekin idatzi behar dute programa. El/la Particular tiene claras sus necesidades, aunque éstas no sean congruentes con sus propuestas, sobre todo económicas; ello implica una redacción conjunta del Programa entre la Propiedad y el/la arquitecto/a conforme van surgiendo las modificaciones.

Materiala: Proiektuak

Arkitektoaren lanbidea 1757az geroztik dago araututa titulu gisa La profesión de arquitecto/a se regula como tí­tulo desde 1757

Materiala: Proiektuak