finantzaketa

1
finantzaketa > financiación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-pasiboa ere finantza-tresna bat da, zeinaren bidez jaulkitzaileak baliabideak bildu eta finantza-kostuaren eta epemugaren gainean hitzartutako baldintzetan itzultzeko obligazioa onartzen baitu; betiere, finantzaketa hori ez da inbertitzailearentzat partaidetza izango erakunde jaulkitzailearen ondare garbian. Un pasivo financiero es un instrumento financiero mediante el cual un emisor capta recursos y asume la obligación de devolverlos en las condiciones pactadas de coste de financiación, vencimiento, sin que tal financiación suponga para el inversor ningún tipo de participación en el patrimonio neto de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

282 kontuan finantzaketaren bidez inbertsioa berreskuratzea, eta errealak baino handiagoak diren irabaziak banatzerakoan enpresa ez deskapitalizatzea. Se recupere la inversión vía financiación en la cuenta 282, y permite también que la empresa no se descapitalice al repartir beneficios superiores a los reales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oinarrizko finantzaketa propioa osatzen duten partidei esker, finantzaketaren beraren egitura eta zenbatekoa jakingo ditugu. Las partidas integrantes de la financiación básica propia nos permitirán conocer su estructura y cuantía.

Materiala: Kontu-ikuskaritza