mercado interior

1
barne-merkatu > mercado interior (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Barne-merkatua Mercado interior

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Kasu hauetan, aldez aurretik homologatuta ez badaude, edo bosgarren artikuluan aipatzen den produkzio-adostasuna dutela egiaztatzen duen ziurtagiririk ez badute, ezin izango dira makina, elementu eta babes-sistemak fabrikatu barne-merkaturako, ezta saldu, inportatu edo instalatu ere, lurralde nazionalaren ezein tokitan. En estos casos se prohí­be la fabricación para el mercado interior y la venta, importación o instalación en cualquier parte del territorio nacional de las máquinas, elementos o sistemas de protección que no correspondan a tipos ya homologados o carezcan de la documentación acreditativa de haberse efectuado en los mismos la conformidad de la producción a que se refiere el artí­culo quin

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Barne-merkatuaren behatokia idepa-ren Euro Info Centreren zerbitzu bat da, eta Europako Batzordearen diru-laguntza du ipm ekimenaren baitan. Haren helburua da Asturiasko enpresek Europako barne-merkatuaren inguruan dituzten arazo eta ardurak identifikatzea. El Observatorio de mercado interior es un servicio del Euro Info Centre del idepa que cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Europea como parte de la iniciativa ipm, y cuyo objetivo es identificarlos problemas y preocupaciones que tienen las empresas asturianas en relación con el mercado interior europeo.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

4. BARNE-MERKATUARI ETA CE MARKEI BURUZKO HELBIDEAK INTERNETEN 4.DIRECCIONES DE MERCADO INTERIOR Y MARCADO CE EN INTERNET

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Barne-merkatuari buruzko Euro Info Centreren orria. Página del Euro Info Centre dedicada al mercado interior.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Barne-merkatuari buruzko Europako Batzordearen orria. Página de la Comisión Europea dedicada al mercado interior.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka