disfuntzio

1
disfuntzio > disfunción (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
sexua, adina, gaixotasuna, disfuntzioa, gaitza eta abar. sexo, edad, patología, disfunción, trastorno, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Era berean, asaldura izan daitezkeen horiek ahalik eta lasterren atzematea ere garrantzitsua dela esan dugu, beharrezko neurri zuzentzaileak hartu, eta hondatu den funtzioa sendatu eta berriz ere berreskuratzeko, edo disfuntzioa ahalik eta gehien minimizatzeko. Finalmente se ha incidido en la importancia que tiene detectar esas posibles alteraciones lo antes posible para adoptar las medidas correctoras necesarias que ayuden a recuperar el restablecimiento de la función alterada o a minimizar al máximo la disfunción.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaixotasun terminalak, gaixotasun mentalak edo fisikoak, endekapenezko gaixotasunak, haurrak edo adinekoak zaintzea eta bestelako arrazoiak direla eta, familiako kide batek edo gehiagok mendetasuna edo disfuntzio psikikoa edo fisikoa dutenean agertzen da. Aparece cuando existe una dependencia o disfunción psí­quica o fí­sica de uno o varios miembros de la familia, ya sea a causa de enfermedades terminales, enfermedades mentales o fí­sicas, enfermedades degenerativas, cuidados de niños o ancianos, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Disfuntzio hori zailtasun edo anomalia hauetatik etor daitekeela jotzen da: familia-egituran (eginkizunen banaketa eta hierarkia), familiako komunikazioko arauetan edota familiak aldaketetara eta bere bizi-zikloko hainbat fasetara egokitzeko duen gaitasunean izan daitezkeen zailtasun edo anomalietatik. Se considera que dicha disfunción puede provenir de dificultades o anomalías en la estructura familiar (distribución de roles y jerarquía), las pautas de comunicación familiar y/o la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios y a las diferentes fases de su ciclo vital.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Edozein modutako istripuetatik eratorritakoak ere hartzen dira, nolabaiteko disfuntzio, gaitasun-gabetze edo gorputz-adar baten edo batzuen mozketa ekarri dutenak. También se consideran aquéllas derivadas de accidentes de cualquier tipo que suponen una disfunción, inhabilitación o amputación de alguno o varios de sus miembros.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona disfemikoen ezaugarrietako bat da disfuntzio hori ez dela gertatzen abesten dutenean edo irakurketa koralean eta, horretan, erritmoak du zerikusia, besteak beste. Una de las caracterí­sticas de las personas disfémicas es que esta disfunción no se produce en actividades como el canto o la lectura coral, y en ello, entre otras cosas, tiene que ver el ritmo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

disfuntzio > disfunción (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
PANKREAREN DISFUNTZIOAK DISFUNCIONES DEL PíNCREAS

Materiala: Anatomia

TIROIDEAREN DISFUNTZIOAK DISFUNCIONES DEL TIROIDES

Materiala: Anatomia