finantza-pasibo

1
finantza-pasibo > pasivo financiero (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste finantza-pasibo batzuk Otros pasivos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negoziazio-zorroan sartzen diren finantza-pasiboetan edota finantza-tresna deribatuak direnetan. Pasivos financieros que formen parte de una cartera de negociación, o sean instrumentos financieros derivados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak finantza-pasiboen arloko enpresako zuzendaritzarekin hitz egin du, eta arlo horretan enpresa-politikak falta zaizkiela aipatu du. El auditor ha mantenido una conversación con la dirección de la empresa referente al área de pasivos financieros y comenta que carecen de polí­ticas empresariales en esta área.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Finantza-pasiboak ondo baimentzen al ditu horretarako izendatutako pertsonak, eragiketaren garrantzi erlatiboaren arabera? 1 ¿Se autorizan los pasivos financieros a nivel suficiente en función de la importancia relativa de la operación por la persona o personas designadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatuko interes-tasen aldaketak direla-eta finantza-pasiboen fluktuazio-aukera. Posibilidad de fluctuación de los pasivos financieros motivado por la variación de los tipos de interés de mercado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-pasiboen balorazioa Valoración pasivos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-tresna bat kontratu bat da, enpresa batean finantza-aktiboak sortzen dituena, eta, aldi berean, beste enpresa batean finantza-pasiboak edo kapital-tresnak sortzen dituena. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-pasiboa ere finantza-tresna bat da, zeinaren bidez jaulkitzaileak baliabideak bildu eta finantza-kostuaren eta epemugaren gainean hitzartutako baldintzetan itzultzeko obligazioa onartzen baitu; betiere, finantzaketa hori ez da inbertitzailearentzat partaidetza izango erakunde jaulkitzailearen ondare garbian. Un pasivo financiero es un instrumento financiero mediante el cual un emisor capta recursos y asume la obligación de devolverlos en las condiciones pactadas de coste de financiación, vencimiento, sin que tal financiación suponga para el inversor ningún tipo de participación en el patrimonio neto de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-pasibo batzuen helburua da enpresei baliabideak eskaintzea inbertsioak finantzatzeko beharretarako, eta pasibo horiek hasieran aitortzen dira, ordaindutako zenbatekoa jasotzen denean, hau da, egindako operazio-kostuen balio garbia; balorazio hori bat etorri ohi da lortutako finantza-baliabideen zenbateko garbiarekin. Los pasivos financieros cuyo objetivo es ofrecer recursos a la empresa para sus necesidades de financiación de inversiones, se reconocen inicialmente cuando se recibe el importe desembolsado, neto de los costes de operación incurridos, y ésta valoración inicial suele coincidir con el importe neto de los recursos finan

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negoziatzeko erabilitako finantza-pasiboak, espekulazio-xedez igorritakoak, arrazoizko balioarekin baloratzen dira, eta aldaketak edo balio-desberdintasunak emaitzetara egozten dira. Los pasivos financieros mantenidos para negociar, emitidos con finalidad especulativa, se valoran por su valor razonable y los cambios o diferencias de valor se imputarán a resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza