activo financiero

1
finantza-aktibo > activo financiero (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-aktiboen zorroa Cartera de activos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-aktibo ez-zirkulatzaileak Activos financieros no corrientes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ohiko beste finantza-aktibo batzuk Otros activos financieros corrientes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negoziazio-zorroan sartzen diren finantza-aktiboetan, saltzeko moduan daudenetan, edota finantza-tresna deribatuak direnetan. Activos financieros que formen parte de una cartera de negociación, se califiquen como disponibles para la venta, o sean instrumentos financieros derivados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estaldurarako finantza-tresnen aldaketak eta saltzeko moduan dauden finantza-aktiboenak zuzenean ondare garbian sartuko dira. La variación de los instrumentos financieros de cobertura y los activos financieros disponibles para la venta, se incluirá directamente en el patrimonio neto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-tresna bat kontratu bat da, enpresa batean finantza-aktiboak sortzen dituena, eta, aldi berean, beste enpresa batean finantza-pasiboak edo kapital-tresnak sortzen dituena. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-eragiketetako kreditu gisa sailkatzen dira ondasunak saltzeagatiko eta zerbitzuak emateagatiko finantza-aktiboak. Se clasifican como créditos por operaciones comerciales los activos financieros por venta de bienes y prestación de servicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

NIIF arauetan finantza-aktiboek honela interpretatzen dute arrazoizko balioa: Los activos financieros en las normas NIIF interpretan el valor razonable como:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak sortzen dituen finantza-aktiboak edo epemuga arte kontserbatzeko asmoz eskuratzen direnak kostu amortizatuan edo doituan baloratzen dira; hau da, kostu historikoa gehi Balantzearen datara arte metatutako interesak; horiek epemugan kobratuko dira. Los activos financieros que se generan por la empresa o se adquieren con la intención de conservarla hasta el vencimiento se valoran al coste amortizado o ajustado, es decir, al coste histórico más los intereses acumulados hasta la fecha del Balance que se cobrarán en el momento del vencimiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saltzeko finantza-aktiboak erositako kostu historikoan baloratzen dira, baina gero arrazoizko balioan edo kostu amortizatuan jasotzen dira. Los activos financieros para vender se valoran al coste histórico al adquirirlo, pero posteriormente se contemplan a valor razonable o al coste amortizado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza