interes-tasa

1
interes-tasa > tipo de interés (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Goi-zuzendaritzako langileei eta Administrazio Kontseiluko kideei emandako aurrerakinen eta kredituen zenbatekoa, interes-tasa, zenbatekoa, ezaugarriak eta abar adierazita. El importe de anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a miembros del Consejo de Administración, con indicación del tipo de interés, importes, caracterí­sticas...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Higiezinen sustatzaile bat ikuskatzen ari garenean, eta interes-tasak igotzen direnean, hau da, hipoteken gastuak handitu egiten direnean, esan nahi du: Cuando estamos auditando una promotora inmobiliaria y se experimenta una subida de los tipos de interés, y por tanto un aumento del coste de las hipotecas, significa:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes-tasa Tipo de Interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes-tasa fluxua Tipo de interés flujo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-tresnen barruan sartzen dira oinarrizko tresnak (kobratzeko kontuak, ordaintzeko kontuak) eta finantza-tresnak deribatuak (finantza-aukerak, etorkizunekoak, interes-tasen trukeak eta dibisak). Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (cuentas a cobrar, cuentas a pagar) como instrumentos financieros derivados (opciones financieras, futuros, permutas de tipo de interés y divisas).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes-tasa efektiboaren metodoaren arabera, 20XXko ekitaldian sortutako interesak 10.000 € dira, eta 20XX-12-31n 4.000 € ordaindu ditu, interesen kontzeptuan. Los intereses devengados en el ejercicio 20XX según el método del tipo de interés efectivo son 10.000 € y el 31-12-20XX paga 4.000 € en concepto de intereses.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes efektiboa: finantza-pasiboak izatea espero den bizitzan ordaindu beharreko efektibo-fluxuak pasiboaren balio-kostuarekin berdintzen dituen interes-tasa (UTB). El interés efectivo es aquel tipo de interés o tasa (TAE) que iguala los flujos de efectivo a pagar a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero con el valor de coste del pasivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-arrisku horiek izan daitezke merkatukoak (kanbio-tasak, interes-tasak eta merkatuko prezioa), kreditukoak, likideziakoak eta efektibo-fluxuko interes-tasakoak. Estos riesgos financieros pueden ser de mercado (tipos de cambio, tipos de interés y precio de mercado), crédito, liquidez, tipo de interés en el flujo de efectivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorren existentzia erakusten duen dokumentazioa aztertu behar da, eta enpresari emandako mailegu eta kredituen zerrenda egiaztatu; hor agertuko dira ezaugarri guztiak (mailegu-emailearen izena, emakida-data, hasierako zenbatekoa, epemugak, amortizazioak, saldoak, interes-tasak, ezarritako bermeak edo mugak eta abar). Debe examinarse la documentación que ampara la existencia de deudas, y comprobarse la relación de los préstamos y créditos concedidos a la empresa en la que figurarán las caracterí­sticas de la misma (nombre del prestamista, fecha de concesión, importe inicial, vencimientos, amortizaciones, saldos, tipos de interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nominalaren (atzeratzeagatiko interes-tasa bat aplikatzen zaio) eta arrazoizko balioaren arteko diferentzia interesengatiko sarreratzat hartzen da. La diferencia entre el nominal (al que se aplica un tipo de interés por diferimiento) y el valor razonable se considerará un ingreso por intereses.

Materiala: Kontu-ikuskaritza