valor razonable

1
arrazoizko balio > valor razonable (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idazpenetan ikusten da errentariak Balantzean aktibo bat (alokatutako makina) eta zor bat adierazten dituela, kopuru berberekoak biak. Kopuru hori aktiboaren arrazoizko balioaren berdina izango da, edo alokairuko kuoten balio errealaren berdina, txikiagoa izanez gero. En los asientos se observa como el arrendatario reflejará en su Balance un activo (la máquina arrendada) y una deuda por la misma cantidad, que será igual al valor razonable del activo o el valor actual de las cuotas de alquiler, si fuese menor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kamioiaren kontabilitate-balioa: 95.000 euro (arrazoizko balioa) -Valor contado del camión 95.000 € (valor razonable)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo bat efektibo bihurtzeko zailtasuna, arrazoizko balioan azkar saltzeko zailtasunengatik. Dificultad de transformar un activo en efectivo, al no poderlo vender de forma rápida a su valor razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrazoizko balioaren arabera. Por su valor razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrazoizko balioa aplikatzeagatik ekitaldi-itxieran balio-aldaketak daudenean, honela egotziko dira: Las variaciones de valor al cierre del ejercicio por aplicación del valor razonable se imputarán:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Metatutako desberdintasun horiek doikuntza-partidan agertu beharko dira arrazoizko balioan, elementu horien baja, balio-galera, besterentze edo baliogabetzera arte; une horretan Galdu-irabazien Kontura egotziko dira. Estas diferencias acumuladas deberán lucir en la partida de ajuste por valor razonable hasta la baja, deterioro, enajenación o cancelación de dichos elementos, en cuyo momento se imputará a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatu fidagarririk ez dagoenean, legez zehaztutako balorazio-ereduak eta -teknikak aplikatuko dira arrazoizko balioa lortzeko. Cuando no exista mercado fiable, el valor razonable se obtendrá mediante aplicación de modelos y técnicas de valoración que reglamentariamente se determinen.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

39. NKAren arabera, arrazoizko balioa da ondo informatutako eta interesatutako erosle eta saltzaile baten artean, elkarrekiko independente direla, aktibo bat trukatzeko edo pasibo bat baliogabetzeko erabiltzen den zenbatekoa. Según la NIC 39 el valor razonable es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o ser cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negoziatzeko erabilitako finantza-pasiboak, espekulazio-xedez igorritakoak, arrazoizko balioarekin baloratzen dira, eta aldaketak edo balio-desberdintasunak emaitzetara egozten dira. Los pasivos financieros mantenidos para negociar, emitidos con finalidad especulativa, se valoran por su valor razonable y los cambios o diferencias de valor se imputarán a resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hasierako balorazioa: Arrazoizko balioaren arabera. Valoración inicial: Por su valor razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza