diru-laguntza

1
diru-laguntza > subvención (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogoan izan behar da egokitzapen-lanak eskatzaileak ordaindu behar izaten dituela (1995eko maiatzaren 30eko 15/1995 legea, 7. artikulua), eskura ditzakeen laguntza edo diru-laguntzak kontuan izan gabe. También es importante tener en cuenta que las obras de adecuación son a cuenta de la persona que lo solicita (Ley 15/1995 de 30 de mayo, art.7), al margen de las ayudas o subvenciones que pueda conseguir.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Administrazio eskudunekin hitzarmenak edota diru-laguntzak ezarrita dituzten tokiko administrazioen eta gizarte-ekimeneko entitateen bitartez garatzen dira. Se realizan a través de entidades de iniciativa social y de administraciones locales que tienen establecidos convenios y/o subvenciones con las administraciones competentes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

"Madrilgo Autonomia Erkidegoan, etxean adinekoei arreta ematen dieten familiek 2.710 euroko diru-laguntza jasoko dute urtero". "En la Comunidad autónoma de Madrid, las familias que atienden en su casa a ancianos recibirán una subvención de 2.710 euros cada año".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Programa tokiko erakundeak emandako diru-laguntzen bitartez kudeatu eta gauzatzen da. Se gestiona y ejecuta el programa a través de subvenciones otorgadas por la entidad local.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

diru-laguntza > subvención (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Diru-laguntzak 2 Subvenciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20X0-07-01ean enpresak bankuko transferentzia bidez diru-laguntza ofizial hori jaso zuen. El 1-7-20X0 la empresa cobra mediante transferencia bancaria la anterior subvención oficial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen arloa 1 írea de fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen kontu-ikuskaritza Auditoría de fondos propios y subvenciones de capital.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitzen eta diru-laguntzen banaketa Distribución de resultados y subvenciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diru-laguntzari dagokion zatia ekitaldiko emaitzara egotzi du. Imputa la parte correspondiente de la subvención al resultado del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bankuak, k/k (572) Kapitaleko diru-laguntza ofizialak (130) Bancos c/c (572) a Subvenciones oficiales de capital (130)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Egoki kontrolatzen al dira jasotako diru-laguntzak? Eta ondo erregistratzen al dira, duten xedearen arabera? 8 ¿Existe un adecuado control de las subvenciones recibidas y un correcto registro según el destino por el que fueron concedidas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitzen banaketa eta diru-laguntzak Distribución de resutados y subvenciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza