bidaia konbinatu

1
bidaia konbinatu > viaje combinado (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dagokien titulua/lizentzia edukita, turismo-zerbitzuak emateko bitartekotza-lanak egiten dituzten eta bidaia konbinatuak antolatzeko eta kontratatzeko esklusibotasuna duten enpresak dira. Se definen como aquellas empresas que, en posesión del tí­tulo/licencia correspondiente, se dedican a la intermediación en la prestación de servicios turí­sticos, teniendo reservadas en exclusiva la organización y contratación de viajes combinados.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Aurreko definizioa behar bezala ulertzeko, bidaia konbinatuaren kontzeptua aurrez ezagutu behar da, eta kontzeptu hori azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak zehazten du —zeinaren bidez Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege Orokorraren testu bateratua eta beste lege osagarri batzuk onartzen baitira—, zeinak, osotasunean bidaia konbinatuei buruz den IV. liburuan bidaia konbinatua izateko baldintza hauek bete behar direla ezartzen baitu: « Para entender perfectamente la anterior definición hay que conocer previamente el concepto de viaje combinado, definido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cuyo libro IV está dedicado í­ntegramente a los viajes combinados y que establece en el artí­culo 151 que un viaje combinado es «la combinación previa de, por lo menos, dos de los elem

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bezeroari turismo-zerbitzuen, hornitzaileen, destinoen, zerbitzu solteen, bidaia konbinatuen eta abarren berri ematea eta haiei buruz aholkuak ematea da, batez ere. Consiste en informar y, sobre todo, en aconsejar al cliente sobre servicios turí­sticos, proveedores, destinos, servicios sueltos, viajes combinados, etc.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

d)Bidaia konbinatuak antolatzea eta merkaturatzea, bidaia konbinatuen araudi erregulatzailearen arabera. d)La organización o comercialización de viajes combinados, de acuerdo con la normativa reguladora de los viajes combinados.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Batez ere bidaia konbinatuak antolatzeaz arduratzen diren enpresak dira; hau da, ekoizle-funtzioaz arduratzen dira. • Son las empresas encargadas fundamentalmente de la organización de viajes combinados, esto es, son las encargadas de la función productora.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Bidaia konbinatuak ekoizten dituzte, baina ezin dizkiote bezeroari zuzenean saldu; bidaia-agentzia txikizkarien bidez saldu behar dituzte nahitaez. • Producen viajes combinados pero no pueden venderlos directamente al cliente, sino que tienen obligatoriamente que venderlos a través de agencias de viajes minoristas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Bidaia konbinatuak eskaintzaren arabera antolatzen dira batez ere; hau da, aurrez bezero jakin batzuen eskaerarik egon gabe. • Los viajes combinados son organizados fundamentalmente a la oferta, es decir, creados sin que medie una petición previa de unos clientes determinados.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Bidaia konbinatuak antola ditzakete eta bezeroei zuzenean eskaini, baina ezin dituzte saldu beste bidaia-agentzien bidez. • Pueden organizar viajes combinados y ofrecerlos directamente a su clientela, pero no pueden venderlos a través de otras agencias de viajes.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Ikusi dugun bezala, bidaia konbinatuak eskaintzaren arabera antolatzen dituzte, baina baita eskariaren arabera ere; hau da, bidaiak neurrira bezeroek espresuki eskatuta. • Organizan, como acabamos de ver, viajes combinados a la oferta, pero también a la demanda, es decir, viajes a medida realizados por petición expresa de la clientela.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Ez dute gaitasunik bidaia konbinatuak edo egun bateko txangoak organizatzeko. No tienen capacidad para organizar viajes combinados ni excursiones de un día.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura