fresa madre

1
fresa ama > fresa madre (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fresa ama baten artezketa. Rectificado de una fresa madre.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Orain arte ikusi ditugun makina mota guztietan bezala, gurpil horzdunak fresa amarekin taillatzeko makinetan aukera asko eta asko ditugu ekipamenduari, automatizazio-mailari, ebakitzeko antolaerari, pieza-ahalmenari, gehieneko moduluari eta abarri dagokienez. Al igual que con todos los tipos de máquinas que ya hemos visto, en las talladoras de ruedas dentadas con fresa madre nos encontramos con gran variedad de opciones: en equipamiento, en grado de automatización, disposición de corte, en capacidad de pieza y módulo máximo, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fresa amaren hortzak taillatzeko makinak. Dentadoras de fresa madre.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sistema horrek antz handi samarra du hortz helikoidalak dituen gurpil zilindriko bat fresa amarekin taillatzeko sistemarekin, fresaren higidura eta taillatu beharreko gurpilaren higidura konbinatuta egiten baita taillaketa. Este sistema tiene cierto parecido con el tallado de una rueda cilí­ndrica de dentado helicoidal con fresa madre, pues el tallado también se realiza conjugando el movimiento de la fresa y de la rueda a dentar.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fresa ama hori konikoa da, eta hortzak ez dira uniformeak. Aitzitik, handitik txikira aldatzen dira, arbastu-eremua dagoen konoaren oinarritik (diametrorik handiena) akabera-eremura, hots, puntara (diametrorik txikiena). Esta fresa madre es cónica y no tiene un dentado uniforme, sino que va variando desde la base del cono (í˜ mayor) donde se sitúa la zona de desbaste, hasta la punta (í˜ menor) que es la zona de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aurreko kasuan bezala, taillaketa zatiketa jarraitu bidez egiten da, baina taillatzeko erabiltzen den erremintan datza desberdintasuna. Klingelnberg hortzen kasuan, fresa ama berezi samar bat erabiltzen da. El proceso de tallado también es por división continua, pero la diferencia estriba en la herramienta que se utiliza para el tallado, siendo en este caso una fresa madre algo especial.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Taillatzeko makinetan erabiltzen diren fresa amen hainbat modelo. Distintos modelos de fresa madre utilizados en las talladoras.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fabrikatzaile bakoitzak bere teknologia eta irizpideak ditu makinak egiteko, baina oso garrantzitsua da zeharka mugi daitekeen buru orientagarria izatea (goiko irudian eta aurreko eskeman ikusi dugun bezala), beharrezkoa baita fresa ama bidezko taillaketaren berezko bi metodo desberdinekin lan egiteko aukera izatea: Cada fabricante tiene sus propios criterios y tecnología para el desarrollo de sus máquinas, pero es importante disponer del cabezal orientable que tenga la posibilidad de desplazamiento transversal (como vemos en la imagen superior y en el esquema anterior) por la necesidad de poder trabajar con dos métodos distintos, propios del tallado con fresa madre:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sarpen axial bidezko taillaketa, berriz, fresa ama konoenborkara baten sarrera tangentzialean oinarrituta dago. El tallado por penetración axial se basa en la entrada tangencial de una fresa madre troncocónica.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz zuzeneko gurpilak taillatzeko, fresa amaren ardatza fresa amaren helize ertainaren balioan inklinatzen da, eta artekak bertikal geratzen dira, eskeman ikus dezakegun bezala. Para el tallado de ruedas de diente recto, el eje de la fresa madre se inclina el valor de la hélice media de ésta, de manera que las ranuras resulten verticales, tal como podemos observar en el esquema.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea