gastu amortizagarri

1
gastu amortizagarri > gasto amortizable (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nazioarteko arauek ez dituzte gastu amortizagarriak aintzat hartzen ez aitortzen. Las normas internacionales no contemplan o reconocen los gastos amortizables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1 Ibilgetu ez-materialaren eta gastu amortizagarrien arloa 1 írea de inmovilizado inmaterial y gastos amortizables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu ez-materialaren eta gastu amortizagarrien kontu-ikuskaritza Auditoría del inmovilizado inmaterial y gastos amortizables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo ez-materialarekin eta gastu amortizagarriekin lotutako partidak Partidas relacionadas con el área inmaterial y gastos amortizables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hilero amortizatzen al dira Ibilgetuaren elementuak eta gastu amortizagarriak? ¿Se amortizan mensualmente los elementos de inmovilizado y los gastos amortizables?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez dago fikziozko aktiborik, izan ere, gastu amortizagarriak zuzenean ekitaldiko gastuetara edo dagozkien gastuetara pasatzen dira. No existen los activos ficticios, pues los gastos amortizables se traspasan directamente a gastos del ejercicio, o al activo correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastu amortizagarrien egoera NIIFetan Situación de los gastos amortizables en las NIIF

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu ez-materialarekin eta gastu amortizagarriekin lotutako partida hauek aurkeztu ditu. Presentando las siguientes partidas relacionadas con esta área de inmovilizado inmaterial y gastos amortizables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Amortizazio-aldia ahalik eta gehien murriztu behar da, gastu amortizagarriak enpresako kontabilitatetik ahalik eta azkarren desagertzeko. En cuanto al plazo de amortización se tiende a reducirlo al máximo, a fin de que los gastos amortizables desaparezcan lo más rápidamente posible de la contabilidad de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastu amortizagarrien amortizazioa amortizazio zuzenaren prozedurarekin egiten da (saldoa zuzenean kontutik murrizten da). La amortización de los gastos amortizables se efectúa mediante el procedimiento directo de amortización (se rebaja directamente el saldo de la cuenta).

Materiala: Kontu-ikuskaritza