errebalorizazio

1
errebalorizazio > revalorización (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Erreserben gainekoa, bereziki d) Batez ere errebalorizazio-erreserben gainekoa c) Las reservas de forma especial d) Las reservas de revalorización principalmente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errebalorizazio-erreserbak Reservas de revalorización

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzeen eguneratze-legeetatik eratorriak dira (azken errebalorizazio-legea, 7/1996 ED); enpresaren aktiboen elementuetako balio-doikuntzek sortzen dituzte, betiere lege horrek onartutako koefizienteen arabera. Uneko errealitatera hurbiltzen den balorazioa lortzea du xede lege horrek. Son las procedentes de las leyes de actualización de balances (última ley de revalorización, RD 7/1996), generadas por reajustes de valor en los elementos de activos de la empresa según los coeficientes aprobados por dicha ley, que persigue una valoración que se aproxime a la realidad del momento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

16. NKAk orientazio gisa errebalorizazioen aldizkakotasunari buruzko irizpide hauek ezartzen ditu: La NIC 16 establece a tí­tulo orientativo los siguientes criterios de periodicidad de las revalorizaciones:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lurraren errebalorizazioa Revalorización del terreno" target="_blank">terreno

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errebalorizazio negatiboa (lurraren debaluazioa) zati batean lehendik zegoen errebalorizazioagatiko erreserbarekin berdinduko da (20.000 euro), eta gainerakoa ekitaldiko emaitzara pasatuko da (3.000 euro). La revalorización negativa (devaluación del terreno) se compensa en parte con la reserva de revalorización existente 20.000 € , y el resto pasa a resultado del ejercicio (3.000 €)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lurraren arrazoizko balioaren aldizkako berrikusketa egitean, 197.000 euroko balioa eman diote (errebalorizazioa = -23.000 euro). Al realizar la revisión periódica del valor razonable del terreno se observa que su valor es de 197.000 € (revalorización: 197.000 - 220.000 = - 23.000 €).

Materiala: Kontu-ikuskaritza