seme-alabatasun Bilatu seme-alabatasun testuinguru gehiagotan

1
seme-alabatasun > filiación (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
guraso bakarreko familiak, berriz osatutakoak, bikote homosexualak eta abar. Horiek aliantza eta seme-alabatasun kontzeptuak aldatzen dituzte. familias monoparentales, recompuestas, parejas homosexuales, etc., que redefinen los conceptos de alianza y filiación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alabatasun ez-lerrobakarrekoan aipa daitezke familia nuklearra (elkarrekin bizi diren gurasoak eta seme-alabak) eta familia zabala (ezkontideez gain, belaunaldi bat baino gehiago bizi denean: En la filiación no unilineal destacan la familia nuclear (padres e hijos que viven juntos) y la familia extensa (cuando, además de los cónyuges, convive más de una generación:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alabatasun lerrobakarrekoa Filiación unilineal

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, seme-alabatasun lerrobakarreko maskulinoak esan nahiko luke amaren familiako kideak ez liratekeela senidetzat hartu beharko, eta aitaren lerroko aitona-amonak, osaba-izebak, lehengusu-lehengusinak eta antzekoak baino ez lirateke senide izango. Por ejemplo, una filiación unilineal masculina implicaría que todos los componentes de la familia de la madre no fuesen considerados como parientes, y sólo lo serían los abuelos, tí­os, primos, etc., que pertenecieran a la lí­nea del padre.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alabatasun ez-lerrobakarrekoa edo kognatizioa Filiación no unilineal o cognaticia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza bidezko ugalketaren teknika berriek eta alor horretako etorkizuneko aurrerapen teknologikoek seme-alabatasun eta familia-harreman mota berriak ekarriko dituzte, eta tradizionalki familia-erakundearen oinarri izan diren hipotesiak aldatuko dituzte. Las nuevas técnicas de reproducción asistida y los futuros avances tecnológicos en este campo plantean nuevos supuestos de filiación y relaciones familiares que cambian los presupuestos sobre lo que se basaba tradicionalmente la institución familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adopzioa figura juridiko bat da, eta epailearen aginduz seme-alabatasuna sortzean datza. La adopción es una figura jurí­dica que consiste en la creación de una filiación por decisión judicial.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia antropologiaren ikuspuntutik definitzeko, lotura biologikoen bidez (seme-alabatasuna) edo aliantzen bidezko loturen bidez (izatezko loturak eta ezkontzak) sortzen diren harreman guztiak ikertu behar dira, bai eta batzuetan gertatzen diren aliantza-hausturak ere (banaketa edo dibortzioa). Definir la familia desde una perspectiva antropológica supone indagar en el conjunto de las relaciones que se producen a través de las uniones de tipo biológico (filiación) o de aquellas que se generan a través de las alianzas (uniones de hecho y matrimonios), y también, como en ocasiones, se produce una ruptura de dichas alianzas (separación o divorcio).

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Seme-alabatasuna La filiación

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Seme-alabatasunaren bitartez, arbasoak, ondorengoak eta zehar-ahaideak zehazten dira; horien artean, odolkidetasun-harremana (odolezko anai-arrebak) edo kulturalki onartutako harremanak daude (adibidez, adopzioa). A través de la filiación se determinan los ascendientes, los descendientes y los colaterales, que suelen estar definidos tanto por la consanguinidad (hermanos de sangre) como por ciertas relaciones reconocidas culturalmente (como la adopción).

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz