nitrogeno

1
nitrogeno > nitrógeno (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nitrogenoa Nitrógeno

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nitrogeno protoxidoa Protóxido de nitrógeno

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

b) Aire girotuaren zirkuitua nitrogeno likidoz garbitu daiteke. b) El circuito de aire acondicionado se puede limpiar con nitrógeno lí­quido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Presiopeko nitrogenoa Nitrógeno a presión

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren zirkuitua nitrogeno likidoz garbitu daiteke, fluido horrekin denbora-tarte batean funtzionaraziz. El circuito de aire acondicionado se puede limpiar con nitrógeno lí­quido, haciéndolo funcionar con este fluido durante cierto tiempo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egoera gaseosoan dagoen nitrogenoz ere garbitu daiteke, hodi batetik sartuz eta beste hodi bat irekiz ateratzen uzteko. También puede limpiarse con nitrógeno en estado gaseoso, introduciéndolo por una tubería y abriendo otra para dejarlo salir.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste metodo bat zirkuitua (hozgarririk ez duela) presiozko nitrogenoz (15 bar inguru) betetzea da, manometroarekin egiaztatuz ihesik ez dagoela. Otro método consiste en llenar el circuito (estando vací­o de refrigerante) con nitrógeno a presión (unos 15 bares), verificando con el manómetro que no hay fugas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Metodoa azkarra eta eraginkorra da, eta, gainera, nitrogenoa hozgarria baino merkeagoa da; izan ere, ihesa handia bada, ez dugu astirik izango hozgarri guztia berreskuratzeko. El método es rápido y efectivo y, además, el nitrógeno es más barato que el refrigerante, ya que si la fuga es considerable no tendremos tiempo de recuperar este último en su totalidad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

13.9. irudia. Oxigenoaren eta nitrogenoaren ionizazioa. Figura 13.9. Ionización del oxí­geno y nitrógeno.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu hori oxigenoak eta nitrogenoak iturburu erradiaktibo baten aurrean izaten duten ionizazioan datza (13.9. irudia). Oxigenoa plaketako batean metatzen da eta nitrogenoa bestean, korronte elektrikoa eraginez. Este detector se basa en la ionización del oxí­geno y del nitrógeno en presencia de una fuente radiactiva (figura 13.9). El oxí­geno se acumula en una de las placas y el nitrógeno en la otra dando lugar a una corriente eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

nitrogeno > nitrógeno (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nitrogenoa Nitrógeno

Materiala: Ostalaritza

Anaerobioen hazkuntza errazten du (% 100 nitrogenoa . Favorece el crecimiento de anaerobios (100% nitrógeno).

Materiala: Ostalaritza

Gehien erabiltzen diren gasak besteak beste, oxigenoa karbono dioxidoa eta nitrogenoa dira. Gas horiek funtzio babeslea dute, bai banaka erabiliz, bai Lurreko atmosferan duten proportzioa ez bezalako proportzio batean konbinatuz. Entre los gases más utilizados están el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, que ejercen su acción protectora solos o combinados en una proporción distinta a la que presentan en la atmósfera terrestre.

Materiala: Ostalaritza

Nitrogenoa (% 78,03) Nitrógeno (78,03%).

Materiala: Ostalaritza

Nitrogeno dioxidoa Dióxido de nitrógeno.

Materiala: Ostalaritza

Erabilera komertzialerako gehien baliatzen diren gasak karbono dioxidoa, oxigenoa eta nitrogenoa dira (4.7. taula . Dena den, elikagaiak kontserbatzeko beste gas batzuk baliagarriak izan daitezkeen ikertzen ari dira; esaterako, karbono monoxidoa, gas noble batzuk, kloroa oxido nitrosoa, ozonoa, etab. Los gases más utilizados comercialmente son dióxido de carbono oxígeno y nitrógeno (cuadro 4.7). Aparte de éstos, se investigan otros gases para la conservación de alimentos como monóxido de carbono algunos gases nobles, cloro óxido nitroso, ozono, etc.

Materiala: Ostalaritza

Anaerobioen hazkuntza errazten du (% 100 nitrogenoa . Favorece el crecimiento de anaerobios (100% nitrógeno).

Materiala: Ostalaritza