kanbio-diferentzia Bilatu kanbio-diferentzia testuinguru gehiagotan

1
kanbio-diferentzia > diferencia de cambio (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balore edo kreditu bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren edo monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada valor o crédito se clasificarán en función del perí­odo de vencimiento y de la moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresako arriskuetarako indarrean dagoen arriskuen estaldura egiaztatzea, baita kanbio-diferentziaren aseguruak ere. Comprobar la cobertura de seguros en vigor existente para riesgos de la empresa, incluidos los seguros por diferencias de cambio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-diferentzien balorazio-arauak Normas de valoración de las diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zor bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren eta monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada débito se clasificarán en función del ejercicio del vencimiento y de la moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atzerri-monetaren eta interes-sortzapenen kanbio-diferentzien balorazioei dagokienez egozpenak berrikustea. Revisión de las imputaciones en cuanto a las valoraciones de las diferencias de cambio en moneda distinta del euro y en los devengos de intereses.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-diferentziak gaizki baloratzea Valoración incorrecta de las diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-egoerek zorren osaketaz eta jatorriaz, interesen epekatzeaz eta kanbio-diferentziez informazio zuzena eta beharrezkoa ematen dutela ziurtatuko du. Asegurarse de que los estados financieros contienen información suficiente y correcta de la composición y origen de las deudas, de la periodificación de los intereses y de las diferencias de cambio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldo erabilgarriari eragiten dion balorazio-araua KPOko 14.4a da, "euroaz beste moneten kanbio-diferentziak". La norma de valoración que afecta al disponible es la 14a.4 del PGC, "diferencias de cambio en moneda distinta del euro".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieran egoeraren balantzean agertuko dira, une horretan indarrean dagoen kanbio-tasarekin, eta ekitaldiko emaitzan kanbio-diferentziak eragindako galera edo irabazia agertuko da. Al cierre del ejercicio figurarán en el Balance de situación al tipo de cambio vigente en ese momento, reflejando en el resultado del ejercicio la pérdida o ganancia correspondiente por la diferencia de ejercicio figurarán en el Balance de situación al tipo de cambio" target="_blank">ejercicio figurarán en el Balance de situación al tipo de cambio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore edo kreditu bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren edo monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio, positivas o negativas, se clasificarán en función de la fecha de vencimiento y de la clase de moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza