ekitaldi-itxiera

1
ekitaldi-itxiera > cierre del ejercicio (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Galera itzulgarria bada, kontuan izango dugu inbertsioak erosketa-balioaren arabera agertzen direla; uneren batean (gutxienez, ekitaldi-itxieran) merkatuko balioa txikiagoa bada, azken horrek izango du lehentasuna. Si es pérdida reversible, hay que tener en cuenta que las inversiones figuran por su valor de adquisición; si en un momento dado (al menos, al cierre del ejercicio) el valor de mercado es inferior a aquél, debe prevalecer este último.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Ekitaldi-itxieran zorrak berriro sailkatzen al dira, epemugaren arabera? 2 ¿Se reclasifican las deudas al cierre del ejercicio en función de su vencimiento?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieraren osteko gertakariek: Los hechos posteriores a la fecha del cierre del ejercicio:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Ekitaldi-itxieran egiaztatzen al da horniduren kontuen saldoek duten arrazoizkotasuna eta zuzkidurak soberakinekin nahiz hornidura horien aplikazioekin konpentsatu diren? 6 ¿Se comprueba al cierre del ejercicio la razonabilidad de los saldos de las cuentas de provisiones y que no se han compensado dotaciones con excesos y aplicaciones de dichas provisiones?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieran, enpresariak honako hau egin beharko du Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrazoizko balioa aplikatzeagatik ekitaldi-itxieran balio-aldaketak daudenean, honela egotziko dira: Las variaciones de valor al cierre del ejercicio por aplicación del valor razonable se imputarán:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Ekitaldi-itxieran eta saldo adierazgarriak badituzte zuzenean gastuetara egotziko dira b) Al cierre del ejercicio y tengan saldos muy significativos se imputarán directamente a gastos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Ekitaldi-itxieran saldu osteko bermeengatiko horniduren saldoak egiaztatzen al dira, eta egindako konponketen araberako bermeei dagozkien kostuak frogatzen al dira? 3 ¿Se realiza al cierre del ejercicio comprobaciones del saldo de las provisiones por garantías posventa, así­ como comprobaciones sobre los costes correspondientes a dichas garantías en función de las reparaciones realizadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Ekitaldi-itxieran, aztertzen al dira itxi gabeko kontratuak eta horiekin lotutako saldu osteko bermeak? 4 ¿Se analiza al cierre del ejercicio los contratos pendientes y las garantías posventa asociadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieran, horniduren kontuetako mugimenduak eta saldoak aztertzea, saldoen arrazoizkotasuna baieztatzeko, eta hornidurak soberakinekin eta aplikazioekin ez direla konpentsatu ziurtatzeko. Analizar los movimientos y saldos, al cierre del ejercicio, de las cuentas de provisiones, con el fin de comprobar la razonabilidad de los saldos, y que no se han compensado dotaciones con excesos y aplicaciones de dichas provisiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza