devengo

1
sortzapen > devengo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sortzapen-printzipioa. Principio del devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sarreren eta gastuen korrelazio-printzipioa eta sortzapen-printzipioa. Principio de devengo y principio de correlación de ingresos y gastos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Doikuntzen politikan ezarritako irizpideak berrikusi, sarrera, kostuak eta ordainketak periodokatzerakoan, betiere KPOk sortzapen-printzipioaren gainean dituen irizpideei jarraiki, eta sarrera nahiz gastuen korrelazioan. Supervisar los criterios establecidos en la polí­tica de ajustes en la periodificación del ingreso, el coste, los cobros y los pagos, en concordancia con los criterios del PGC del principio de devengo, y con el de correlación de ingresos y gastos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontabilitateko printzipioak eta arauak ondo ezarrita eta modu uniformean daudela, batez ere gastuen eta sarreren korrelazioan, periodokatzeetan, horniduren zuzkiduretan eta sortzapenean. - La adecuada aplicación y uniformidad de los principios y normas contables, principalmente en la correlación del gasto con el ingreso, en las periodificaciones, en las dotaciones de provisiones y en el devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Sortzapen-printzipioa b) Principio de devengo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Sortzapen-printzipioa c) El principio del devengo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Pertsonal-gastuak sortzapen-printzipioa ezarritako kontabilizatzen al dira? 8 ¿Se contabilizan los gastos de personal aplicando el principio de devengo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sortzapen-printzipioa Principio del devengo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dolarra berriro ebaluatu, enpresak kanbio-arriskuen estaldurarik ez izan, eta sortzapena ikuskatutako ekitaldian izanda, ez kontabilizatzea. Revaluación del dólar, la empresa no tiene cobertura de riesgo de cambio, y el devengo sea en el ejercicio auditado y no se contabilice.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Zorrengatik sortutako interesak kontrolatu eta egiaztatzen direla, eta sortzapenaren printzipioa erabilita kontabilizatzen direla. - Que se controlan y comprueban los intereses originados por los endeudamientos, y que se contabilizan siguiendo el principio de devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza