farmazia-bulego

1
farmazia-bulego > oficina de farmacia (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Farmazia-bulegoak. Las oficinas de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazialariak soilik izan daitezke jendearentzat irekita dauden farmazia-bulegoen jabeak eta titularrak. Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoek duten azalera erabilgarria, gutxienez, 75 metro karratukoa izango da. Gutxienez, gune hauek izan behar dituzte: Las oficinas de farmacia dispondrán de una superficie útil mí­nima de 75 metros cuadrados y contarán, al menos, con las siguientes zonas:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoko langileek erabiltzeko bainugela. Aseo para uso del personal de la oficina de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoek modu jarraituan eman behar diete farmazia-arreta herritarrei. Las oficinas de farmacia deben prestar atención farmacéutica a los ciudadanos de forma continuada.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoek, oporraldietan, beren jarduera aldi baterako utz dezakete, baldin eta farmazia-arretaren eskakizunak errespetatzen badira. Las oficinas de farmacia podrán cesar temporalmente sus actividades durante el perí­odo vacacional siempre y cuando se respeten las necesidades de atención farmacéutica.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoen plangintza egiteko, lurralde-esparru jakin bateko biztanleek duten farmazia-arretaren beharra hartuko da kontuan. Lurralde-esparru horri gune farmazia-eremua deritzo. La planificación de oficinas de farmacia se realizará en base a las necesidades de atención farmacéutica de los habitantes de una demarcación territorial determinada, que se denominará zona farmacéutica.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Biztanle-kopuru jakin baterako egon behar duen farmazia-bulegoen kopurua irizpide hauen arabera kalkulatzen da: farmazia-eremuak, osasun-eremuak, arkitektura-oztopoak eta inguruaren fisonomia, eta abar. Las oficinas de farmacia por número de habitantes se calculan según criterios de zonas farmacéuticas, zonas de salud, barreras arquitectónicas y fisonomía de la zona, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gutxi gorabehera, farmazia-bulego batek 2.500 pertsonari ematen die zerbitzua. Aproximadamente, una oficina de farmacia atenderá a 2.500 personas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulego bat eskualdatzeko, ireki zenetik edo azken aldiz eskualdatu zenetik, hiru urte igaro behar dira gutxienez. Salbuespenak kasu hauek dira: farmazialari titularra hiltzea, erretiroa hartzea, ezgaitzea edo absentzia-adierazpen judiziala. La transmisión de las oficinas de farmacia sólo podrá llevarse a cabo cuando hayan transcurrido, al menos, tres años desde la apertura o desde la última transmisión, salvo por fallecimiento, jubilación, incapacitación o declaración judicial de ausencia del farmacéutico titular.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta