nutrizio

1
nutrizio > nutrición (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nutrizioaren bizi-funtzio guztiak metabolismoan biltzen dira. Mantenugaiak aprobetxatzen diren erreakzio biokimiko guztiek osatzen dute metabolismoa, eta haien bidez organismoaren funtzio guztietarako beharrezko energia lortzen da, hala nola muskulu-lanerako, tenperaturari eusteko, hazteko beharrezko diren molekulak sintetizatzeko eta ehunak eta fluido organikoak ber Todas las funciones vitales de la nutrición se agrupan en el metabolismo, que es el conjunto de reacciones bioquí­micas a través de las cuales se aprovechan los nutrientes, obteniendo la energía necesaria para las diversas funciones del organismo, como el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura y, también, para la sí­ntesis de moléculas

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

?Nutrizioaren oinarri teorikoak ?Bases teóricas de la nutrición

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori guztia uztartzea zaila da nutrizioari buruzko oinarrizko ezagutzarik gabe. Todo ello es difí­cil de concatenar sin una base de conocimientos sobre nutrición.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nahiz eta elikadura eta nutrizio kontzeptuak sinonimo gisa erabiltzen diren, ez dute esanahi bera: Aunque los conceptos de alimentación y nutrición se emplean indistintamente no tienen el mismo significado:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nutrizioa. Nutrición.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaFarmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Mantenugaiak, nutrizioa eta metabolismoa Nutrientes, nutrición y metabolismo

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elikadura eta nutrizioa Alimentación y nutrición ..................................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elikadura nutrizioaz harantzago La alimentación más allá de la nutrición .....................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

elikadura eta nutrizioa, jarduera eta atsedena, higienea, harreman afektiboa eta komunikazioa. alimentación y nutrición, actividad y descanso, higiene, y relación afectiva y comunicación.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

? Elikadura eta nutrizioa haurdun dauden emakumeetan ? Alimentación y nutrición en mujeres embarazadas

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

nutrizio > nutrición (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nutrizioa. Nutrición.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaFarmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

nutrizio > nutrición (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bestalde, nutrizioaren eta elikadura-segurtasunaren arloko beste alderdi batzuk hartu dira kontuan kontsumitzaileen artean ohitura onak sustatzeko. Incorpora nuevos aspectos, tanto en nutrición como en seguridad alimentaria, para promocionar buenos hábitos en el consumidor

Materiala: Ostalaritza

17/2011 Legea 2011ko uztailaren 5ekoa, elikagaien segurtasunari eta nutrizioari buruzkoa. Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Materiala: Ostalaritza

Orain gutxi argitaratu da 17/2011 Legea uztailaren 5ekoa, elikagaien segurtasunari eta nutrizioari buruzkoa; lege horren bidez beraz, elikadura-segurtasunaren eta nutrizioaren arloan herrialdean zeuden araudiak osatu eta ordenatu dira. Recientemente, se ha publicado la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que ha venido a complementar y ordenar las regulaciones existentes a nivel nacional en cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Materiala: Ostalaritza

Bestalde, Europar Batasuneko legediaren ildotik elikadura-segurtasunaren arloko xedapen eta jarduera guztiak, bai eta nutrizioaren arlokoak ere, ezagutza zientifikoan oinarritzearen garrantzia aitortzen da, botere publikoek arbitrariotasunez jokatzeko aukerarik ez izateko. En línea con la legislación alimentaria europea, se reconoce la importancia de que todas las disposiciones y actuaciones en materia de seguridad alimentaria, así como en el campo de la nutrición, deberán estar fundamentadas en el conocimiento científico, a fin de evitar la arbitrariedad de los poderes públicos.

Materiala: Ostalaritza

Hori guztia dela eta, elikaduraren sektorea, hain garrantzitsua dena, arautu nahi izan da lege horren bidez ez elikadura-segurtasunari dagokionez soilik, baita nutrizioa kontuan hartuta ere; izan ere, aurreko legeetan nutrizioa ez zen kontuan hartzen. Por todo ello, con esta Ley se ha pretendido regular un sector tan importante como es el de la alimentación, pero no sólo en lo relativo a la seguridad alimentaria, sino también teniendo en cuenta la nutrición, aspecto que no se solía tener en cuenta en pasadas leyes

Materiala: Ostalaritza

Hainbat alderdiri buruzko ezagutzak izan behar ditu: ekoizpen-kudeaketa eta -antolaketa, giza baliabideen kudeaketa elikadura-segurtasuna, elikagaien zientzia eta teknologia dietetika eta nutrizioa sukaldaritza, etab. debe poseer conocimientos de gestión y organización de la producción, dirección de RRHH y seguridad alimentaria, así como de ciencia y tecnología de los alimentos dietética y nutrición, cocina etc.

Materiala: Ostalaritza