delegado sindical Bilatu delegado sindical testuinguru gehiagotan

1
delegatu sindikal > delegado sindical (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. Edozein kasutan ere, langileen ordezkariek eta enpresa-batzordeko kideek, baita delegatu sindikalek ere, bidezko denean, hilero-hilero izango dute egindako aparteko orduen berri eta gai horren inguruan hartutako akordioen zein horiek sortarazi zituzten arrazoien berri. 6.º En cualquier caso, los Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa, así­ como los Delegados sindicales, en su caso, serán informados mensualmente de las horas extraordinarias que se hayan efectuado y los acuerdos celebrados al respecto, así­ como de las causas que lo motivaron.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aipatutako zirkunstantzia hauek alegatzen dituzten enpresek langileen legezko ordezkaritzaren eta delegatu sindikalen aurrean soldata tratamendu desberdina justifikatuko duen bidezko dokumentazioa (balantzeak, emaitzen kontuak edo, hala badagokio, kontu-ikuskari edo zentsoreen txostenak, bai eta enpresaren etorkizuneko bideragarritasunean laguntzeko neurriak eta aurreikuspenak ere) eman beharko dute aditzera. Las empresas que aleguen dichas circunstancias deberán poner de manifiesto ante la representación legal de los trabajadores y los delegados sindicales, la documentación precisa (balances, cuentas de resultados o, en su caso, informe de auditores o censores de cuentas, así­ como las medidas y previsiones para contribuir a la viabilidad de futuro de la empresa) qu

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langileen legezko ordezkariek eta delegatu sindikalek aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioz jaso duten informazioa edo ezagutu ahal izan dituzten datuak erreserbarik handienean aztertu eta gordetzera behartuta daude, zuhurtasun profesionala erakutsiz. Los representantes legales de los trabajadores y los delegados sindicales, están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a los que han tenido acceso como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, observándose respecto de todo ello sigilo profesional.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Soldata baldintza berria, hala badagokio, enpresaren eta langileen ordezkarien eta delegatu sindikalen arteko adostasunez zehaztuko da. La determinación, en su caso, de las nuevas condiciones salariales se producirá mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y los delegados sindicales.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza