eraikuntza-lan

1
eraikuntza-lan > obra de construcción (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentzio-baliabideen presentzia eraikuntza-lanetan Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 32. bis artikuluan xedatutakoa aplikatuko da urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuak arautzen dituen eraikuntza-lanetan. Dekretu horrek eraikuntza-lanetako gutxienezko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen ditu, honako espezialitate hauekin: Lo dispuesto en el artí­culo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mí­nimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las siguientes especialidades:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

eraikuntza-lan > obra de edificación (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
U sistema edozein obratan altuerako erorketak saihesteko erabil daiteke, eraikuntza-lanetatik hasi eta obra zibiletara, adibidez, zubietan (432. irudia). El sistema U podrá ser utilizado para proteger la caí­da de altura en cualquier tipo de obra de construcción, desde obras de edificación hasta sistema U podrá ser utilizado para proteger la caí­da de altura en cualquier tipo de obra de construcción, desde obras civiles, como puentes (fig. 432).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tresna horiekin, proiektu jakin baten arabera egin daitezkeen eraikuntza-lanak egin ahal izango dira. Con sus instrumentos se podrán realizar aquellas obras de edificación que se pueden ejecutar según un Proyecto especí­fico.

Materiala: Proiektuak

eraikuntza-lan > obra de construcción (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arau horrek baldintza zorrotzak ezartzen ditu karga estatiko eta dinamikoekiko erresistentziari dagokionez; beraz, eraikuntza-lanetan erabiltzeko barandak ondo aukeratu beharko dira, eta arauaren zehaztasun guztiak betetzen dituzten sistemak diseinatu beharko dira. Esta norma es exigente en cuanto a requisitos de resistencia debido a la aplicación de cargas estáticas y dinámicas, por lo que habrá que replantearse los modelos de barandillas a utilizar en las obras de construcción, diseñando nuevos sistemas que cumplan con todas las especificaciones de la norma.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ikusten denez, birgaitze- eta mantentze-kontzeptuei loturiko eraikuntza-lanak dira; zalantzarik gabe, hitz horiek sarri entzungo zenituzten, esku-hartze mota horrek gure eraikuntzetan izan duen gorakada dela eta. Como se ve, son obras de construcción ligadas a los conceptos de rehabilitación y mantenimiento, palabras que, sin duda, se habrá oí­do en numerosas ocasiones, dado el auge que están adquiriendo este tipo de intervenciones en nuestro parque construido.

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-lan batean zamak jasotzeko ekipamenduak erabiltzen direnean eta haien inguruan beren jardunean dabiltzan langileak egonez gero, ekipamenduekin ari diren langileek neurriak hartu beharko dituzte zintzilik dauden zamen azpian langilerik egongo ez dela bermatzeko. Halaber, langileak dauden lantokien gainean zamak igarotzea debekatuko da. Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas en una obra de construcción estando trabajadores desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los operadores de los equipos deberán tomar medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas, prohibiéndose el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan