activo fijo

1
aktibo finko > activo fijo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Pertsona edo batzordeek baimentzen al dute aktibo finkoko elementuak erostea edo ordezkatzea? 2 Autorizan personas o comités: ¿La adquisición o sustitución de elementos del activo fijo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo finko edo ez-zirkulatzaileek, aldi baterako balio-bizitza dutenean, arrazoizko moduan eta sistematikoki amortizatu beharko dira, erabiltzen diren bitartean. Los activos fijos o no corrientes cuya útil" target="_blank">vida útil tenga un lí­mite temporal deberán amortizarse de manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo finkoan nahiz zirkulatzailean, ezingo zaio eutsi balio-zuzenketak eragin zituen arrazoiak jada ez badaude, galera itzulezintzat izendatzen denean izan ezik. Tanto en el activo fijo como en el circulante no podrá mantenerse si las razones que motivaron las correcciones de valor hubieren dejado de existir, salvo cuando deban calificarse como pérdidas irreversibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo finkoko eta zirkulatzaileko inbertsio-azterketak eta -planak jasotzea, iturrien, kopuruen eta ordaintzeko epeen gaineko finantzazioarekin batera. Obtener los estudios y planes de inversión en el activo fijo y el circulante conjuntamente con su financiación sobre las fuentes, cantidades y plazos de pago.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Aktibo finkoko elementuak dira d) Son los elementos del activo fijo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Aktibo finkoan b) Aktibo zirkulatzailean a) El activo fijo b) El activo circulante

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Aktibo finkoaren partidetan metatutako amortizazioa eta gastua erakusten duten erregistro zehatzak egiten al dira? 1 ¿Se llevan registros detallados que muestran el coste y la amortización acumulada de las distintas partidas del activo fijo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Aktibo finkoen inbertsio-errentagarritasuna aztertzen al da? 1 ¿Se analiza la rentabilidad de las inversiones en activos fijos?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Termino kuantitatiboetan, oinarrizko finantzaketa propioa ondasun garbiak osatzen du (aktibo erreala ken pasibo galdagarria); aktibo finkoaren zati handi bat finantzatzeko baliabideak dira. En términos cuantitativos la financiación básica propia está integrada por el neto patrimonial (activo real menos pasivo exigible), que son los recursos destinados a financiar una gran parte del activo fijo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza