benetako balio Bilatu benetako balio testuinguru gehiagotan

1
benetako balio > valor verdadero (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
"Benetako baliora edo balio errealera" zenbat hurbiltzen den tresnaren sentikortasunaren araberakoa eta neurketa-prozesuaren araberakoa izango da. La aproximación al "valor verdadero o valor real" depende de la sensibilidad del aparato y del proceso de medida.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Emaitza bat zehatza da neurtutako kantitate baten benetako baliotik gertu baldin badago. Un resultado exacto es aquel que concuerda de cerca con el valor real de una cantidad medida.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Doitasunak, berriz, adierazten du emaitza esperimental batzuek batak bestetik zenbaterainoko gertutasuna duen; ez du zerikusirik benetako balioarekin. El término precisión se refiere a la concordancia que tienen entre sí un grupo de resultados experimentales; no tiene relación con el valor real.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Balio doiak ez-zehatzak izan daitezke; benetako baliotik desbideratzen den errore batek berdin eragingo die neurketa guztiei, eta, beraz, ez dio doitasunari kalte egingo. Los valores precisos pueden ser inexactos, ya que un error que causa desviación del valor real puede afectar todas las mediciones en igual forma y por consiguiente no perjudicar su precisión.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Ezinezkoa da magnitude baten "benetako balioa" (x) ezagutzea. Es imposible conocer el "valor verdadero" (x) de una magnitud.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Tresna bat zehatza izango da neurtzen dituen balioen errore absolutuak (neurtutakoaren eta "benetako balioaren" arteko aldea) minimoak badira. Un aparato es preciso si los errores absolutos (desviación de lo que mide del "valor verdadero") que se producen al usarlo son mínimos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa bakoitzak ematen duen balioa oso gutxi desbideratzen da "benetako baliotik". El valor que da en cada medida se desvía poco del "valor verdadero".

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa-metodo baten "egiazkotasuna", eta, ondorioz, neurketa batena, benetakoa izango da neurtutako propietatearen benetako balioa ematen badu. La "veracidad" de un método de medida, y por lo tanto de una medida, es tal si logra el valor verdadero de la propiedad que se mide.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Zehazgabetasunak mugatu egiten du zer balioren artean egon behar duen "benetako balioak". La imprecisión acota entre que valores debe estar el "valor verdadero".

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Neurketa asko egin behar baditugu —gogoan izan % Saren araberakoa dela hori—, erabaki behar dugu zein den "benetako balioa" eta zenbateko zehazgabetasuna daukan. Si debemos realizar varias medidas - recuerda que lo determina %D-, debemos decidir cual de ellas representa el "valor verdadero" y con que imprecisión la conocemos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak