gasto inherente

1
atxikitako gastu > gasto inherente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
+ ERAGIKETARI ATXIKITAKO GASTUAK + GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratze-prezioan baloratuko dira (erosketa-prezioa gehi operazioari atxikitako gastuak), eta Balantzearen aktiboan sailkatuko dira, enpresan egotea espero den denboraren arabera. Se valorarán por el precio de adquisición (precio de compra más gastos inherentes de la operación) clasificándose en el activo del Balance en función de la permanencia esperada en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. eta 5. taldeetako balore negoziagarriei, errenta finkokoak nahiz aldakorrekoak izan, oro har erosketa-kostuaren araberako balioa ematen zaie, eragiketari atxikitako gastuak barne hartuta (komisioak, bitartekotza-taldeetako balore negoziagarriei, errenta finkokoak nahiz aldakorrekoak izan, oro har erosketa-kostuaren araberako balioa ematen zaie, eragiketari atxikitako gastuak eta abar). Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 y 5, ya sean de renta fija o variable, se valoran en general por su coste de compra, incluidos los gastos inherentes a la operación (comisiones, gastos de intermediación, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atxikitako gastuak zenbatekoaren % 0,5 dira. Los gastos inherentes son del 0,5% del importe.

Materiala: Kontu-ikuskaritza