reserva legal

1
erreserba legal > reserva legal (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
erreserba legalera a reserva legal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kapital sozialaren % 20 = 120.000. Legezko erreserba legala zuzkitzea falta da. 120.000-115.000 = 5.000. Ikuskariak onartu egin ditu aurreko idazpenak. 20% capital social = 120.000 falta dotar la reserva legal en 120.000-115.00 = 5.000 El auditor aprueba los asientos anteriores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erreserba legalak edo estatutu-erreserbak zuzkitu ostean banatu ahal izango dira dibidenduak, baina beharrezkoa da banaketa horren ostean ondasun garbiak kapital sozialaren zifra gainditzea. Se podrán repartir dividendos una vez se hayan dotado las reservas legales o estatutarias establecidas, siendo necesario que el importe del patrimonio neto después de la distribución supere la cifra del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

legezko erreserba > reserva legal (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irabazien % 10 legezko erreserbara. A reserva legal el 10% de los beneficios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galdu-irabaziak (129) Legezko erreserba (112) Pérdidas y Ganancias (129) a Reserva legal (112)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galdu-irabaziak (129) Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak (121) Legezko erreserba (112) Estatutu-ekitaldietako emaitza negatiboak (121) Legezko erreserba (116) Ordaintzeko dibidendu aktiboa (525) Gaineratikoa (120) Pérdidas y ganancias (129) a Resultados negativos de ejercicios anteriores (121) Reserva legal (112) Reserva estatutaria (116) Dividendo activo a pagar (525) Remanente (120)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Legezko erreserbara bideratuko da irabaziaren % 10, kapital sozialaren % 20ra iritsi arte. Se dotará a la reserva legal un 10% del beneficio hasta alcanzar un mí­nimo del 20% del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estatutuetan ezarriko da, eta irabazi likidoen partaidetza ere izan daiteke, legezko erreserba eta estatutu-erreserba kenduta, eta akziodunei gutxienez % 4ko dibidendua aitortu ostean (edo estatutuek ezarritako tasa altuago bat). Estará fijada en los estatutos y podrá consistir en la participación en los beneficios lí­quidos, una vez deducida la reserva legal, las reservas estatutarias y haber reconocido a los accionistas un dividendo mí­nimo del 4% (o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate anonimoek eta mugatuek, nahitaez, irabazien % 10 zuzkitu behar dute legezko erreserban, kapital sozialaren % 20ra iritsi arte. Las sociedades anónimas y las limitadas tienen la obligación de dotar a reserva legal el 10% del beneficio hasta alcanzar el 20% del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ezarritako legezko erreserbak edo estatutu-erreserbak zuzkitu ostean dibidenduak bana al daitezke? Se pueden distribuir dividendos una vez se hayan dotado las reservas legales o estatutarias establecidas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Gaineratikoa b) Legezko erreserba a) Remanente b) Reserva legal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

lege-erreserba > reserva legal (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lege-erreserba, estatutu-erreserba eta gainerako legezko alderdiak betetzen direla eta egokiak direla ziurtatzea, mugatutako erreserbak eta xedapen askekoak ondo sailkatuta. Cumplimiento y adecuado control de la reserva legal, estatutaria y otras legales, clasificando correctamente las reservas restringidas y de libre disposición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza