actividad profesional

1
jarduera profesional > actividad profesional (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarduera profesionalaren praktikaz eskuratutako esperientzia. La experiencia adquirida en la práctica de la actividad profesional.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Gure jarduera profesionala eraginkortasunez eta azkar egin behar dugu, baina kontzeptu horiek ez ditugu arrapaladan eta urduri egitearekin nahastu behar. Tenemos que desarrollar nuestra actividad profesional con eficacia y rapidez, conceptos que no debemos confundir con precipitación y nerviosismo.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Jarduera profesionalaren zeregin guztiak biltzen ditu bere baitan. Abarca todos los deberes de la actividad profesional.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

jarduera profesional > actividad profesional (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Osagarri honek izaera funtzionala du eta izendatutako lanpostuan egiten duen jarduera profesionalaren mende dago hori jasotzea, eta, beraz, aurkakoa adostu ezean, ez du izaera finkagarririk izango. Este complemento es de í­ndole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por lo que, salvo acuerdo en contrario, no tendrá carácter consolidable.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

nekagarritasuna, toxikotasuna, arriskua, zikinkeria, makinak, hegaldiak, nabigazioa, ontziratzea, txandak, gauekotasuna edo lanpostuagatik edo jarduera profesionala modu jakin batean egiteagatik langileak jaso behar duen beste edozein osagarri, lan arruntari ez dagokion kontzeptuazioa duelako. penosidad, toxicidad, peligrosidad, suciedad, máquinas, vuelo, navegación, embarque, turnos, nocturnidad o cualquier otro complemento que deba percibir el trabajador por razón de las caracterí­sticas del puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad profesional, que comporte conceptuación distinta del trabajo corriente.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Benetan lan egindako egunen gainean kalkulatu behar da plusa, izan ere, izendatutako lanpostuan egiten den jarduera profesionalaren mende baitago soldata-osagarri hori jasotzea. El plus se ha de calcular sobre los días efectivamente trabajados pues se trata de un complemento salarial cuya percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Erantzukizun eta dedikazioagatiko prima jasotzea, itun bidez halaxe aitortua dagoen kasuetan, izendatutako lanpostuan egiten den jarduera profesionalaren mende dago erabat, eta beraz, ez du izaera finkagarririk izango. La percepción de la prima de responsabilidad y dedicación, cuando esté convencionalmente reconocida, depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por lo que no tendrá carácter consolidable.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Soldata eginkizunaren arabera ezarrita egon arren, langileak, bere jarduera profesionala egiten duen bitartean, legez edo konbentzioz finkatuta dauden etenaldiak baino ezingo ditu egin. Aun cuando el salario esté establecido por tarea, el trabajador está obligado a aplicar, al objeto, su actividad profesional sin más interrupciones que las determinadas legal o convencionalmente.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza