kanbio-desberdintasun

1
kanbio-desberdintasun > diferencia de cambio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanbio-desberdintasunak Diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioa+ zergak (muga-zergak eta beste batzuk) + garraioak + biltegiratze-kostuak + erosketari egotzitako gastu guztiak + izakinek duten baldintza eta kokapena izateko behar diren gastu guztiak + erosketarekin lotutako interes-gastuak (23.NKAren muga) + kanbio-desberdintasunaren gastua Precio compra + Impuestos (aranceles y otros impuestos) + Transportes + Costes de almacenamiento + Todos los gastos atribuibles a la adquisición + Los costes necesarios para dar su condición y ubicación actual a las existencias + Coste de intereses vinculados a la compra (limitación NIC23) + Coste diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Materialen kostua + eskulan zuzenaren kostua + zeharkako kostua (finkoa eta aldakorra), fabrikazio horrekin lotutako zati proportzionala + erosketarekin lotutako interes-kostua (23.NKAren muga) + kanbio-desberdintasunen kostua Coste de materiales + Coste mano de obra directa + Coste indirecto (fijo y variable), la parte proporcional relacionada con dicha fabricación + Coste de intereses vinculados a la compra (limitación NIC23) + Coste diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Euroaz beste moneten kanbio-desberdintasunak Diferencias de cambio en moneda distinta del euro

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-desberdintasunagatik izandako galera edo irabazi potentzialak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Pérdida o ganancia potencial por diferencias de cambio con los condicionantes y limitaciones expuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-desberdintasunagatik izandako galera edo irabazi potentzialak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Pérdidas o ganancias potenciales por diferencias de cambio con los condicionantes y limitaciones expuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- "Kanbio-desberdintasunak" onartzen dira ibilgetu materialaren erosketa-prezioa zehazterakoan, irabaziak edo galerak barne harturik. - También se admiten las "diferencias de cambio" como mayor o menor valor del precio de adquisición del inmovilizado material, incorporando el beneficio o pérdida.

Materiala: Kontu-ikuskaritza