abonu Bilatu abonu testuinguru gehiagotan

1
abonu > pago (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
KEN: Bankuak kontabilizatu gabeko ordainketak (enpresaren abonuak, bankuak kargatu gabeak) MENOS: Pagos no contabilizados por el banco (abonos de la empresa, no cargados por el banco)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) Efektu sorta 5.000 GEHI: Enpresak kontabilizatu gabeko ordainketa (bankuaren karguak, enpresak abonatu gabeak) Elektrizitatearen ordainagiria 1.000 KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren MíS: Cobros no contabilizados por el banco (Cargos de la empresa, no abonados por el banco) Remesa de efectos 5.000 MíS: Pagos no contabilizados por la empresa (Cargos del banco, no abonados por la empresa) Recibo de electricidad 1.000 MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (Abonos del banco,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

abonu > abono (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konturako dibidendu aktiboa izeneko 557. kontua kargatzen da Ordaintzeko dibidendu aktiboa izeneko 525. konturako abonuarekin banaketa adostutakoan. La cuenta 557 Dividendo activo a cuenta se carga al acordarse su distribución con abono a la cuenta 52 5 Dividendo activo a pagar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren abonuak, enpresak kargatu gabeak) MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (abonos del banco, no cargados por la empresa)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abonuak Abonos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa baieztatuta, saldoaren existentzia eta baliozkotasuna ziurtatzen dira, eta, zeharka bada ere, proba horrek ebidentzia ematen du saldo jakin batzuen kobratze-arriskuen gainean, kargu eta abonuei dagokienez desadostasunak daudenean. La confirmación del saldo permite asegurar la existencia y validez del saldo y, de forma indirecta, esta prueba suministrará cierta evidencia sobre los riesgos de cobro en determinados saldos, en aquellos casos de desacuerdo respecto a cargos y abonos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza