Emaitzak: 27

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (27)
Nombre y dirección del proveedor o acreedor Hornitzailearen edo hartzekodunaren izena eta helbidea

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2.- Pagamos por c/c a los acreedores. 2.- Hartzekodunei kontu korronte bidez ordaindu diegu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5.- Pagamos a un proveedor 534,90 € con Cheque. 5.- Hartzekodun bati 534,90 euro ordaindu dizkiogu txeke bidez.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Impuesto sobre beneficio anticipado aH R, acreedor por IS (4752) (4740) Aurreratutako mozkinaren gaineko zerga OP, SZgatik hartzekodun (4752) (4740)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

9.- Pagamos con Ch/ 240,40 € a acreedores. 9.- Hartzekodun bati 240,40 euro ordaindu dizkio txeke bidez.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

H P, acreedor por IS (4752) aH R, retenciones y pagos a cuenta (473) OP, SZgatik hartzekodun (4752)OP, atxikipenak eta konturako ordainketak (473)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Si el Debe Haber, el saldo es Acreedor. Baldin eta ZorHartzeko, saldoa Hartzekoduna da.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8.- Aceptamos letras por 48,08 € a acreedores. 8.- Hartzekodunei 48,08 euroko letrak onartu dizkie.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Es aconsejable que todos los pagos se efectúen por cheque bancario nominativo a favor de la empresa o persona acreedora, o por transferencia. - Ordainketa guztiak enpresaren edo hartzekodunaren aldeko banku-txeke izendun bidez egitea komeni da, edo bestela transferentzia bidez.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Modelo de carta de circularización de proveedores y acreedores Hornitzaileen eta hartzekodunen zirkularizazio-eskutitzaren eredua

Materiala: Kontu-ikuskaritza