Emaitzak: 219

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (10)
Control deloscostes de personal (sistema ytiemposde trabajo): Investigar el trabajo realyel costo realdelas horas de trabajo,índicede productividad, índicedeabsentismo, permisos, licencias, ayudas, gastos de viajes, horas extras, etc. Langileen kostuak kontrolatzea (sistema eta lan-denborak): benetako lana eta lan-orduen benetako kostua ikertu, produktibitate-indizea, absentismo-indizea, baimenak, lizentziak, laguntzak, bidaietako gastuak, aparteko orduak eta abar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Que existe un sistema de control interno donde se establecen las responsabilidades en el cálculo, seguimiento, control y autorización de las dotaciones de las provisiones, así como las personas responsables en estas funciones. Barne-kontroleko sistema existitzen dela, eta bertan kalkulu, jarraipen, kontrol eta horniduren zuzkidurarako baimenen gaineko erantzukizunak ezartzen direla, baita funtzio horiez arduratzen diren pertsonak ere.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Existencia de registros auxiliares individualizados para cada elemento en el que se especifiquen: el valor de adquisición, las mejoras y renovaciones, las reducciones, autorización y cobertura de riesgos, la vida útil estimada, el coeficiente de amortización y la amortización acumulada, que deben ser conci-liados de forma periódica con el Mayor. - Elementu bakoitzerako erregistro osagarri bereizien existentzia. Hau zehaztuko da: erosketa-balioa, hobetzeak eta berritzeak, murriztapenak, arriskuen estaldura eta baimena, aurreikusitako balio-bizitza, amortizazio-koefizientea eta amortizazio metatua. Horiek aldian behin liburu nagusiarekin bateratuko dira.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Verificar la autorización correspondiente para contraer préstamos a través del libro de actas de la empresa. Maileguak hartzeko behar den baimena duen egiaztatzea, enpresako akta-liburuaren bidez.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

El auditor no deberá emitir informe ni autorizar a la empresa su publicación, si no va acompañado de la totalidad de los estados financieros y desgloses requeridos. Kontu-ikuskariak ezin izango du txostena jaulki, ez eta enpresari hura argitaratzeko baimena eman ere, finantza-egoera guztiekin eta xehatze guztiekin ez bada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Un sistema de autorizaciones para la aprobación de las nuevas adquisiciones. Erosketa berriak onesteko baimenen sistema.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- las autorizaciones de todas las adquisiciones (solicitud de compra debidamente autorizada), - erosketa guztien baimenak (erosketa-eskaria behar bezala baimendu behar da),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Asegurar la existencia de la autorización correspondiente para cada pedido y la correlación entre el pedido, albarán de entrega y la factura correspondiente. Eskari bakoitzerako baimen egokia dagoela eta eskariaren, entrega-albaranaren eta dagokion fakturaren artean korrelazioa dagoela ziurtatuko du.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Los aspectos relativos a las ventas, facturación, con-tabilización, cuentas a cobrar, tesorería, control y custodia de documentos, autorización de créditos, aprobación de precios, tipos descuentos y bonificaciones, deben ser realizadas por personas o departamentos diferentes. Salmentak, fakturazioak, kontabilizazioak, kobratzeko kontuak, diruzaintza eta dokumentuen zaintza, kredituen baimenak, prezioak onartzea, eta deskontu nahiz hobari motak pertsona eta sail desberdinek landu behar dituzte.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Revisará el cumplimiento en cuanto a la activación de gastos, adquisiciones y bajas establecidos por la empresa, y comprobará los contratos, facturas y documentos soportes relacionados con estas operaciones, así como las autorizaciones correspondientes. Gastuen aktibazioa, erosketak eta enpresak ezarritako bajak betetzen direla berrikusiko du, eta eragiketa horiekin lotura duten kontratuak, fakturak eta dokumentu euskarriak egiaztatuko ditu, baita dagozkien baimenak ere.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Elektrizitatea eta elektronika (32)
Cuando un principal tiene ese permiso, puede enviar mensajes incluso sin peticiones externas (A.P., ordenadores). Estazio nagusi batek baimen hori duenean, mezuak bidal ditzake nahiz eta kanpo-eskaerarik ez egon (AParenak, ordenagailuenak).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Por otro lado, se desea ofrecer un cierto grado de control al operario, por lo que se le permitirá abrir las válvulas Y0 e Y1 para entrada de producto A o B al depósito. Bestetik, langileari kontrol-maila bat eskaini nahi diogu, eta, beraz, andelean A edo B produktua sartzeko Y0 eta Y1 balbulak irekitzeko baimena emango diogu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las estaciones principales disponen de un permiso de acceso y control del bus que es rotativo. Estazio nagusiek busera sartzeko eta hura kontrolatzeko baimen bat dute. Baimen hori txandakatu egiten da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Debido a la portabilidad de equipos informáticos para su utilización fuera del ámbito físico de la empresa, deben asegurarse unos mínimos para impedir el acceso a los equipos por parte de usuarios no autorizados (contraseñas, conexiones a través de cortafuegos, claves de acceso dinámicas, redes privadas virtuales, etc.) Ekipo informatikoek enpresako eremu fisikotik kanpo erabili ahal izateko duten eramangarritasuna dela eta, baimenik gabeko erabiltzaileen sarbidea saihesteko gutxieneko neurriak bermatu behar dira (pasahitzak, suebakien bidezko konexioak, sarbide-gako dinamikoak, sare birtual pribatuak eta abar).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Cierta facilidad por la cual ciertos usuarios solamente se pueden comunicar entre ellos, o si les es permitido, con otros. Erabiltzaile batzuk euren artean soilik, edo, baimena emanez gero, baita beste batzuekin ere komunikatzeko erraztasuna ematen du.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Error de acceso al archivo por falta de permisos necesarios en la rutina de escritura Errorea fitxategirako sarbidean, idazketa-errutinan beharrezko baimenik ez izateagatik

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Confidencialidad, para proteger la información de aquellos usuarios no autorizados para evitar acciones perjudiciales o su traspaso a terceros. Konfidentzialtasuna; baimenik gabeko erabiltzaileen informazioa babesteko, ekintza kaltegarriak saihesteko eta informazioa hirugarrengoei pasatzea eragozteko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La tecnología ActiveX es la tercera versión de OLE y facilita la tarea de implementar servicios en redes de comunicación y controles en servidores Web como, por ejemplo, una animación o el no permitir la ejecución de dichos controles sin el beneplácito del usuario. ActiveX OLEren hirugarren bertsioa da, eta komunikazio-sareetan zerbitzuak eta Web zerbitzarietan kontrolak ezartzea errazten du, esate baterako, animazioa, edo kontrol horien exekuzioa ez ahalbidetzea erabiltzailearen baimenik gabe.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se denomina así a fallos de seguridad ”intencionados y no documentados”, que pueden permitir el acceso a datos confidenciales sin la autorización necesaria. “Nahitako eta dokumentatu gabeko” segurtasun-erroreei deitzen zaie horrela. Beharrezko baimenik gabe datu konfidentzialetarako sarbidea ahalbidetzen dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zilog licencia la fabricación del Z80 a terceros, de modo que se pueden encontrar otros fabricantes como NEC que ofrecen micros equivalentes al Z80. Zilog etxeak baimena eman zuen hirugarren batzuek Z80 fabrikatzeko eta, era horretan, beste fabrikatzaile batzuek, NEC etxeak, esaterako, Z80aren baliokide ziren mikroak fabrikatuko dituzte.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (6)
Tal acceso sólo podrá realizarse con el conocimiento y permiso del titular de la instalación, cuando éste sea distinto del empresario para el que trabajan. Sarbide hori instalazioaren titularraren baimenarekin soilik egin ahal izango da, betiere titularitate hori langileei lana agindu dien enpresaria ez den beste batena denean.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Todo proyecto de ejecución de una obra requiere de una autorización administrativa. Obra guztien gauzatze-proiektuek administrazioaren baimena behar dute.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

A la autorización administrativa se le da el nombre de licencia y se concede siempre que se cumplan esta serie de condiciones: Administrazioaren baimenari lizentzia deitzen zaio, eta lortzeko beharrezkoa da baldintza hauek betetzea:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tramitación de proyectos y permisos: Proiektuak eta baimenak tramitatzea:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Posteriormente, esa licencia se convertirá en una autorización de ejecución, previo abono por parte del promotor de los derechos, tasas y fianzas legalmente establecidos. Gero, lizentzia hori gauzatzeko baimen bihurtuko da, sustatzaileak legez ezarritako eskubideak, tasak eta fidantzak ordaintzen dituenean.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Véanse las condiciones que exigen las administraciones para autorizar la ejecución de una obra. Ikus administrazioek obra bat gauzatzeko baimena emateko zer baldintza betetzea eskatzen duten.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fabrikazio mekanikoa (15)
La tolerancia permitida para la diferencia entre ambos radios o para situar el centro corregido del arco está definida por el fabricante de la máquina [P.M.G. "CIRINERR" y"CIRINFACT"]. [P.M.G. "CIRINERR" y "CIRINFACT"] makinaren fabrikatzaileak zehaztuko du erradio horien artean zenbateko tartea egon daitekeen gehienez ere; gainera, zuzendu den zentroa gehitzeko baimena ere hark emango du.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Rango de parámetros con permiso de escritura desde el programa, PLC o interface. Programan, PLCan edo interfazean idazteko baimena duten parametroen heina.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se prohíbe cualquier duplicación o uso no autorizado del software, ya sea en su conjunto o parte del mismo. Debekatuta dago softwarea baimenik gabe bikoiztea edo erabiltzea, bai software osoa, bai zati bat.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para que mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad industrial, en atención al desarrollo tecnológico, a petición de la parte interesada, y previo informe del Consejo superior de dicho departamento y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueda establecer, para casos determinados, con carácter general y provisional, prescripciones técnicas diferentes de las previstas en las ITC de este reglamento. Industria eta Energia Ministerioari baimena eman zaio araudi honetako ITCetan aurreikusi gabeko preskripzio teknikoak ezartzeko, oro har eta behin-behineko, kasu jakinetarako, betiere industria-segurtasunaren eremuan eskuduna den zuzendaritza-zentroaren ebazpen bidez, garapen teknologikoaren izenean, alderdi interesdunak eskatuta, eta departamentu horrek eta Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak aldez aurretik txostena eginda.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se permite acceder a la ventana de tareas haciendo click con el ratón sobre el icono del fabricante (parte superior Atazen leihora sartzeko baimena ematen da, saguarekin fabrikatzailearen ikonoaren gainean klik eginez (goiko aldean

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se permite acceder a los canales haciendo click con el ratón sobre los iconos de la barra de estado). Kanaletan sartzeko baimena ematen da, saguarekin egoera-barraren ikonoen gainean klik eginez.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

No puede reproducirse ninguna parte de esta documentación, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación de datos o traducirse a ningún idioma sin permiso expreso de Fagor Automation. Ezin daiteke dokumentazio honen zatirik erreproduzitu, transmititu, transkribatu, datuak berreskuratzeko sistema batean biltegiratu edo inongo hizkuntzatara itzuli, Fagor Automationen berariazko baimenik eduki gabe.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El CNC permite cambiar la gama del eje o cabezal esclavo de un tándem. CNCak tandem baten morroi den ardatzaren edo buruaren gama aldatzeko baimena ematen du.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Artículo 2.Se autoriza a los Ministerios de Industria y Energía, y Trabajo y Seguridad Social, para elaborar las disposiciones y normas necesarias para el mejor desarrollo de las establecidas en este Real Decreto, a efectos de la aprobación por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de los dos ministerios citados, de instrucciones técnicas complementarias. 2. artikulua.Industria eta Energia Ministerioari eta Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioari baimena eman zaie Errege Dekretu honetan ezarritako xedapen eta arauak hobeto garatzeko beharrezkoak diren xedapen eta arauak emateko, Gobernuko Presidentetza Ministerioak jarraibide tekniko osagarriak onar ditzan, bi ministerioek proposatuta.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se permite acceder a las páginas de un modo de operación haciendo click con el ratón sobre el nombre del modo (parte superior derecha de la barra de estado). Eragiketa modu baten orrialdeetan sartzeko baimena ematen da saguarekin moduaren izenaren gainean klik eginez (egoera-barraren goiko eskuinaldean).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Informatika eta komunikazioa (2)
Establecer procedimientos sencillos para facilitar la revocación del consentimiento por el usuario. Erabiltzaileak baimena bertan behera uzteko prozedura errazak finkatu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Obtener con carácter previo, el consentimiento del destinatario. Aldez aurretik hartzailearen baimena lortu.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudi pertsonala (8)
Si el médico prescribe ácido retinoico, se pedirá autorización antes de proceder a la extracción. Medikuak azido erretinoikoa agintzen badu, baimena eskatu behar da erauzten hasi aurretik.

Materiala: Elektroestetika

Adjuntar la información al consentimiento escrito que deberá ser firmado por la clienta. Informazio hori bezeroak sinatu beharreko idatzizko baimenari erantsi.

Materiala: Elektroestetika

Esta obra no puede ser reproducida, almacenada en un sistema informático o transmitida de cualquier forma o por otros medios electrónicos, mecánicos, fotocopias, grabaciones u otros métodos sin previo y expreso permiso del titular del copyright. Guztiz debekatua dago liburu hau kopiatzea, edozein sistema informatikotan gordetzea, eta edozein baliabide erabiliz transmititzea, baliabide hori elektronikoa, mekanikoa, fotokopia, grabazioa edo bestelakoren bat izanik ere, egile-eskubideak dituenaren aldez aurretiko berariazko baimenik gabe.

Materiala: Elektroestetika

Los colorantes permitidos para su implantación se clasifican en : Ezartzeko baimena duten koloragarriak horrela sailkatzen dira:

Materiala: Elektroestetika

Aunque en general suelen ser de tipo benigno, para evitar riesgos, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento estético deberá contarse con el diagnóstico del médico y una autorización por escrito. Eskuarki onberak diren arren, arriskurik ez izateko, edozein tratamendu estetiko hasi aurretik sendagilearen diagnostikoa eta idatzizko baimena behar dira.

Materiala: Elektroestetika

Cuando la evaluación ha sido superada satisfactoriamente el organismo competente emite un informe con lo que se autoriza al fabricante a producir y comercializar dicho equipo. Ebaluazioa gainditu badu, erakunde eskudunak txosten bat egiten du, eta txosten horren bidez baimena ematen zaio fabrikatzaileari ekipo hori ekoizteko eta merkaturatzeko.

Materiala: Elektroestetika

Ysobre todo porque estos abusos también se come-ten con los rayos UVA, muchas veces bajo la aquiescencia de los profesiona-les de la Estética; es muy importante conocer las consecuencias de un abuso de radiación para prevenir ciertas patologías que comentaremos a continua-ción, pero también para que la piel de aquellas personas que confían en nues-tro criterio sufra lo menos posible y no se deteriore al exponerse al sol. Izan ere, gaur egun, UVA izpiak ere neurririk gabe hartzen dira, eta, askotan, estetika-profesionalen baimenarekin. Oso garrantzitsua da erradiazioa neurririk gabe hartzeak zer ondorio izan ditzakeen ezagutzea, jarraian aztertuko ditugun zenbait patologia prebenitzeko, eta, bestalde, gure irizpideetan konfiantza duten pertsonen larruazalak ahalik eta gutxiena sufri dezan eta ez dadin honda eguzkitan egoteagatik.

Materiala: Elektroestetika

En caso de duda, pedir autorización al banco. eta, zalantzarik izanez gero, baimena eskatu behar zaio bankuari.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (1)
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización por escrito de: PRODUCCIONES ESCIVI S.A. Debekatuta dago liburu hau osorik edo zati batez erreproduzitzea, aldez aurretik PRODUCCIONES ESCIVI S.A. enpresaren idatzizko baimenik gabe.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (31)
Las AAVV españolas pueden solicitar a RENFE la licencia de emisión de billetes en su versión electrónica o en su versión manual. Espainiako bidaia-agentziek RENFEri eska diezaiokete txartelak modu elektronikoan edo eskuz ateratzeko baimena.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Además, añadiremos al final de la transacción la conformidad de la tarjeta que nos proporciona Amadeus. Si es de forma automática, se añadirá automáticamente al emitir el billete y es del tipo /A mas el numero de autorización. Si la pido manual (teléfono e-mail, fax), la añadiré al final de la orden FP, y es del tipo /N123456. Por ejemplo, un pago con autorización de tarjeta manual: Gainera, Amadeusek emandako txartelaren onespena gaineratuko dugu transakzioaren amaieran. Automatikoa bada, txartela igortzean automatikoki gaineratuko da; /A motakoa izango da, eta baimen-zenbakia ere azalduko da. Eskuzkoa eskatzen badugu (telefonoz, posta elektronikoz, faxez), aginduaren amaieran FP gehituko diogu, eta /N123456 motakoa izango da. Adibide honetan, ordainketa baten txartelaren baimena eskuz emango dugu:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Se imprime automáticamente el REA (autorización de rembolso) REA automatikoki inprimatzen da (dirua itzultzeko baimena)

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

El nivel de desarrollo de la actividad turística, al igual que el de otros sectores económicos , es muy precario en la mayoría de los países, muy pocos , ven en esta fuente de riqueza una salida, aún parcial a la miseria que domina África, esta situación, unida a problemas burocráticos como la tramitación de permisos y visados, riesgos sanitarios como el ébola, SIDA, paludismo, fiebre amarilla..., conflictos armados , atentados contra intereses turísticos en Argelia, Egipto, Kenia y Tanzania entre otros , determinan que el continente africano sea el menos visitado del planeta, con cifras globales de llegadas internacionales muy inferiores a España, dándose además la circunstancia que el turismo nacional es prácticamente nulo, ya que las rentas de la mayor parte de la población, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Turismo-jardueraren garapen-maila, beste sektore ekonomikoena bezala, eskasa da herrialde gehienetan. Oso gutxik ikusten dute aberastasun-iturri hori Afrikan nagusi den miseria gainditzeko irtenbidea, partziala bada ere, aurkitzeko modua izan daitekeenik. Afrika munduan bisitari gutxien hartzen dituen kontinente bihurtzen dute egoera horrek eta beste arazo hauek: baimenak eta bisak tramitatzeko arazo burokratikoak, ebola, HIESa, paludismoa, sukar horia eta antzeko osasun-arriskuek, gatazka armatuek, Algerian, Egipton, Kenyan, Tanzanian eta beste hainbat tokitan interes turistikoen aurka izandako atentatuek eta abarrek. Nazioarteko sarrerak Espainiakoak baino askoz baxuagoak dira. Gainera, ez da ia turismo nazionalik, herritar gehienen errentak ez baitira oinarrizko beharrak betetzera iristen.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Pase personal e intransferible para personas residentes fuera de Europa. Europatik kanpo bizi diren pertsonentzako baimen pertsonal eta besterenezina.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En octubre de 1938los nazis ocuparon la parte sur, con el permiso de Inglaterra y Francia, después del infame tratado de Munich 1938ko urrian, naziek hegoaldea okupatu zuten Ingalaterraren eta Frantziaren baimenarekin, Municheko itun laidogarriaren ondotik.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Esta situación, unida a problemas burocráticos como la tramitación de permisos y visados, riesgos sanitarios como el ébola, SIDA, paludismo, fiebre amarilla..., conflictos armados, atentados contra intereses turísticos en Argelia, Egipto, Kenia y Tanzania entre otros, determinan que el continente africano sea el menos visitado del planeta, con cifras globales de llegadas internacionales muy inferiores a España, dándose además la circunstancia de que el turismo nacional es prácticamente nulo, ya que las rentas de la mayor parte de la población no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Egoera horren eta beste askoren eraginezbaimenak eta bisak tramitatzeko arazo burokratikoak, osasun-arriskuak: ebola, HIESa, paludismoa, sukar horia…, gatazka armatuak, interes turistikoen kontrako atentatuak Aljerian, Egipton, Kenyan eta Tanzanian esaterako, kontinente guztien artean Afrika da bisitari gutxien hartzen dituena; nazioartetik Espainiara baino jende gutxiago joaten da oro har, eta, gainera, turismo nazionalik ez dago, hango biztanle gehienen errentak ez baitira oinarrizko beharrizanak asetzera ere iristen.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Si se cumplen los requisitos, se autorizará el uso de la etiqueta ecológica europea, tras la firma de un contrato que garantice el uso adecuado de la misma. Eskakizunak betetzen badira, etiketa ekologiko europarra erabiltzeko baimena emango zaio, erabilera egokia bermatzeko kontratu bat sinatu ondoren.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

You can queue a PNR to any office that has authority to retrieve it. Gure PNRa jasotzeko baimena duen edozein bulegotako ilara erabil dezakegu.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

También podemos consultar tarifas “negociadas” de agencias, empresas o determinados clientes con la autorización correspondiente Agentzien, enpresen edota bezero jakin batzuen tarifa “negoziatuak” ere kontsulta ditzakegu, betiere baimena izanez gero.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak (16)
Gestionar permisos, autorizaciones, contrataciones y seguros pertinentes. Dagozkien baimenak, kontratazioak eta aseguruak kudeatzea.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Distribuir las responsabilidades de las tareas comprendidas en el procedimiento de difusión–diseño del objeto difusor, contacto con una empresa de artes gráficas, edición, permisos necesarios para colocar y distribuir el objeto difusor, distribución, etc.–. Hedapen-prozeduran sartzen diren zereginen ardurak banatzea (hedatzeko erabiliko den baliabidearen diseinua, arte grafikoetako enpresa batekiko harremanak, edizioa, hedatzeko erabiliko dena jartzeko eta banatzeko baimenak, banaketa...).

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. Debekatuta dago, legeak aurreikusitako salbuespenak salbu, obra hau edonola erreproduzitzea, banatzea, komunikatzea eta eraldatzea, jabetza intelektuala dutenen baimenik gabe.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Autorizaciones en caso de menores de edad o personas tuteladas. Adinez txikikoak edo tutoretzapeko pertsonak badira, dagozkion baimenak.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Se refiere a la titularidad del espacio, las condiciones de uso, los permisos y las posibilidades de alquiler o cesión en el caso de que la intervención se lleve a cabo desde un organismo, empresa o asociación que no sea titular del equipamiento seleccionado como espacio de las actividades. Alegia, eremuaren titulartasuna, erabiltzeko baldintzak, baimenak eta alokatzeko edo lagatzeko aukerak, jarduerak egiteko eremu gisa hautatutako ekipamenduaren titularra ez den erakunde, enpresa edo elkarte batek egiten badu esku-hartzea.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Siempre se deberá cursar la solicitud de permisos –para realizar actividades en espacios públicos, usar determinadas dependencias de equipamientos culturales o de otros espacios, etc.– y autorizaciones –para usar equipos de sonido por la noche, cortar algunas calles al tráfico, colocar carteles informativos, etc.–. Beti eskatu behar dira baimenak: eremu publikoetan jarduerak egiteko, kultura-ekipamenduetako gela jakin batzuk eta beste eremu batzuk erabiltzeko, gauez soinu-ekipoak erabiltzeko, kale batzuetako zirkulazioa eteteko, informazio-kartelak jartzeko...

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. Debekatuta dago obra hau jabetza intelektualaren titularren baimenik gabe kopiatzea, banatzea, komunikatzea eta aldatzea, salbu legez ezarritako salbuespenetan.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa. Elkartzeko eskubideak barne hartzen du aldez aurreko baimenen beharrik gabe elkartzeko edo elkarteak sortzeko askatasuna.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Otras pautas generales a observar en la práctica animadora en la infancia consisten en gestionar siempre las correspondientes autorizaciones y permisos firmados de las personas tutoras de los menores, así como tomar las medidas oportunas para asegurar el bienestar de niñas y niños y su seguridad en el ejercicio de nuestra responsabilidad de su guardia y custodia desde el mismo momento en que se incorporan a nuestras propuestas, y siempre desde la prevención de cualquier tipo de riesgo. Haurrentzako animazioaren praktikan kontuan hartu beharreko beste jarraibide orokor batzuk hauek dira: alde batetik, adin txikikoen tutoreek sinatutako dagozkion baimenak beti kudeatzea, eta, bestetik, neurri egokiak hartzea haurren ongizatea eta segurtasuna bermatzeko gure zaintzapean dauden bitartean, hots, gure proposamenean parte hartzen hasten diren une beretik hasita, eta, betiere, edozein motatako arriskuen prebentzioa eginez.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La petición y concesión de los permisos y autorizaciones necesarios. Behar diren baimenak eskatzea eta ematea.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kimika (3)
Numerosos países han adoptado reglamentos aplicables al desarrollo y la autorización de comercialización de los fármacos. Herrialde askotan, medikamentuak garatzeari eta merkaturatzeko baimena emateari buruzko araudiak dituzte.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Es la persona, física o jurídica, que, con la autorización del organismo correspondiente, lleva a término la valorización, el tratamiento o la disposición del rechazo de los residuos industriales. Pertsona fisiko edo juridiko bat da,industria-hondakinen balorizazioa, tratamendua edo errefus-jalkipena egiten duena dagokion erakunde eskudunaren baimenarekin.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Es la persona, física o jurídica que, con la autorización correspondiente del organismo competente, realiza la operación de traslado de los residuos desde el lugar de generación hasta las plantas de reciclaje, tratamiento o deposición del rechazo. Pertsona fisiko edo juridiko bat da,hondakinak sortu diren tokitik birziklatu, tratatu edo errefusa jalkitzeko instalazioetaraino eramango dituena, dagokion erakunde eskudunaren baimenarekin.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (1)
En todos los accesos al área de trabajo en que sea razonable, se debe disponer señales de peligro, prohibiendo el paso de personal no autorizado. Lan-eremura sartzeko bide guztietan, zentzuzkoa bada, arriskua adierazteko seinaleak jarriko dira eta baimenik ez dutenei sarrera debekatuko zaie.

Materiala: Nekazaritza

Instalatze eta mantentze lanak (3)
Queda prohibida la venta de este material a terceros, así como la reproducción total o parcial de sus contenidos sin autorización expresa de los autores y del Copyright. Debekatuta dago material hau hirugarrenei saltzea eta haren edukiak erreproduzitzea, osorik nahiz partzialki, egileen eta Copyright-aren berariazko baimenik gabe.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Queda prohibida la venta de este material a terceros, así como la reproducción total o parcial de sus contenidos sin autoriza- ción expresa de los autores y del Copyright. Debekatuta dago hirugarren batzuei material hau saltzea, bai eta haren edukiak guztiz edo zati batean erreproduzitzea, egileen eta Copyrightaren berariazko baimenik izan ezean.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Queda prohibida la venta de este material a terceros, así como la reproducción total o parcial de sus contenidos sin autoriza- ción expresa de los autores y del Copyright. Debekatuta dago material hau hirugarrenei saltzea eta haren edukiak erreproduzitzea, osorik nahiz partzialki, egileen eta Copyright-aren berariazko baimenik gabe.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Animazio turistikoa (3)
Hay veces en que, más allá de los comentarios, los propios clientes felicitan a los animadores por escrito uonlineo autorizan a publicar esas felicitaciones y comentarios positivos en la web del hotel. Batzuetan, iruzkinak ez ezik, bezeroek idatziz edoonlinezoriontzen dituzte animatzaileak, eta baimena ematen dute zorion-mezu eta iruzkin positibo horiek hotelaren webgunean jartzeko.

Materiala: Animazio turistikoa

Solicitan la renovación de materiales, cambio de animadores o la organización de los turnos que luego indican al jefe de animación, proponen nuevas actividades, llevan el control de horas y pedidos, autorizan a la entrega de regalos o premios y también interaccionan con el cliente en mayor medida que su superior inmediato. Materialak berriztatzeko, animatzaileak aldatzeko edo txandak antolatzeko eskatzen dute, eta animazioko buruari adierazten diote gero; jarduera berriak proposatzen dituzte, orduen eta eskaeren kontrola daramate, opariak eta baimenak emateko baimena ematen dute, eta bere nagusiek baino zuzeneko harreman gehiago dute bezeroekin.

Materiala: Animazio turistikoa

Los espacios vacíos aquí marcados en azul, están en blanco porque este es el documento que se entrega para solicitarlo, hasta que no se autorice y se reciba la botella no se pueden rellenar los espacios en blanco. Urdinez dauden tarte hutsak hutsik daude eskatzeko entregatzen den dokumentua delako; baimena eman eta botila jaso arte, ezin dira bete tarte hutsak.

Materiala: Animazio turistikoa

Komunikatzeko trebetasunak (3)
El titular de la empresa de asesoría deberá solicitará al cliente el consentimiento expreso para el uso y tratamiento de sus datos. Aholkularitza-enpresako titularrak berariazko baimena eskatuko dio bezeroari, datuak erabiltzeko eta tratatzeko.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

11)Pedir permiso antes de etiquetar fotografías subidas por otras personas. 11)Baimena eskatzea beste pertsona batzuek igotako argazkiak etiketatu aurretik.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Como son formularios, cuestionarios, ficheros de clientes, fichero de colaboradores externos, manuales de técnicas de comunicación, modelos de consentimientos informados y grabaciones en soportes audiovisuales. Horien artean egongo dira, konparazio batera, formularioak, galdetegiak, bezeroen fitxategiak, kanpo-kolaboratzaileen fitxategiak, komunikazio-tekniketako eskuliburuak, baimen adostuen ereduak eta ikus-entzunezko euskarrietan egindako grabaketak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zehar-lerroa (60)
La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en esta ley. Hondakin arriskutsuak legean aipatutakoez bestelako pertsona fisiko edo juridikoei ematea, saltzea edo lagatzea, baita hondakin ez-arriskutsuak onartzea ere dagozkien baimenetan edo legean ezarritako arauetan azaltzen ez diren baldintzetan.

Materiala: Sistemen integrazioa

El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación. Dokumentazioa emateko betebeharra ez betetzea, aplikatu beharreko araudiak edo baimenean jasotako estipulazioek eskatzen dituzten datuak ezkutatu edo faltsutzea, baita dokumentazio hori zaintzeko eta mantentzeko betebeharra ez betetzea ere.

Materiala: Sistemen integrazioa

LaGuía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración General del Estadoes una herramienta para mejorar la información del personal y de la gestión de recursos humanos sobre los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes en la Administración General del Estado en materia de conciliación, con la finalidad de fomentar su conocimiento y favorecer su utilización. Estatuko Administrazio Orokorrean bizitza pertsonala, familia eta lana kontziliatzeko gidatresna bat da, Estatuko Administrazio Orokorreko langileen informazioa eta giza baliabideen kudeaketa hobetzeko eskubideei, baimenei eta lanaldia malgutzeko neurrien malgutasunari buruz, kontziliazio-neurrien ezagutza sustatu eta erabilera bultzatze aldera.

Materiala: Sistemen integrazioa

La organización de la formación de las autoridades competentes en lo que se refiere a la inserción de requisitos de prevención de residuos en las autorizaciones expedidas en virtud de esta Ley y de la Ley 16/2002, de 1 de julio. Agintari eskudunen prestakuntza antolatzea, lege honen arabera eta uztailaren 1eko 16/2002 Legearen arabera emandako baimenetan hondakinak prebenitzeko baldintzak eransteari buruz.

Materiala: Sistemen integrazioa

Lógicamente, también se tendrán órganos de rearme para autorizar una nueva puesta en marcha después de una intervención. Logikoa denez, berrarmatze-organoak ere izango dira esku-hartze baten ondoren berriro abian jartzeko baimena emateko.

Materiala: Sistemen integrazioa

En los supuestos de infracciones graves indicadas en los apartados a), b), e), g), i), j), k) y l), revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. a), b), e), g), i), j), k) eta l) apartatuetan adierazitako arau-hauste astunen kasuan, baimena indargabetzea edo etetea gehienez urtebeterako.

Materiala: Sistemen integrazioa

El presente aval es de duración indefinida y estará en vigor hasta que la Consejería de Medio Ambiente o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución. Abal honek iraupen mugagabea du eta indarrean egongo da Ingurumen Sailak edo Sailaren izenean legez horretarako gaituta dagoenak abala ezerezteko edo itzultzeko baimena ematen duen arte.

Materiala: Sistemen integrazioa

Que de acuerdo con el Reglamento de Residuos de Andalucía,SOLICITAla autorización para la instalación de tratamiento de residuos. Andaluziako Hondakinen Erregelamenduari jarraikiz, hondakinak tratatzeko instalazioa egiteko baimenaesKATZEN DU.

Materiala: Sistemen integrazioa

Por ello, las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización, enviarán anualmente a las administraciones públicas competentes (Comunidades Autónomas y en el caso de residuos de competencia municipal a las Entidades Locales) una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico. Horregatik, baimena lortu duten pertsona fisikoek edo juridikoek artxibo kronologikoan bildutako informazioaren laburpen-memoria bat bidaliko dute urtero administrazio publiko eskudunetara (autonomia-erkidegoetara, eta, udal-eskumeneko hondakinen kasuan, tokiko erakundeetara).

Materiala: Sistemen integrazioa

La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones y comunicaciones, o en las normas establecidas en esta ley. Hondakin arriskutsuak legean aipatutakoez bestelako pertsona fisiko edo juridikoei ematea, saltzea edo lagatzea, baita hondakin arriskutsuak onartzea ere dagozkien baimenetan eta jakinarazpenetan edo legean ezarritako arauetan azaltzen ez diren baldintzetan.

Materiala: Sistemen integrazioa