kolore-tenperatura Bilatu kolore-tenperatura testuinguru gehiagotan

1
C800 eta 12200K arteko gorputz beltz baten kolorea.
C800 eta 12200K arteko gorputz beltz baten kolorea.
kolore-tenperatura > temperatura de color (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolore-tenperatura Temperatura de color

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriakMakillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Argiaren kolorea kolore-tenperaturaren bidez zehazten da. El color" target="_blank">color de la luz se determina por su temperatura de color.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Zuria; kolore-tenperatura 3.300 K eta 5.000 K bitarteko kolore-tenperaturakoa. - Blanco, con temperaturas de color de entre 3.300 K y 5.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Egun argia; kolore-tenperatura 5.000 K baino handiagoa. - Luz día, para temperaturas de color mayores de 5.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hala ere, bi argi-iturrik kolore-tenperatura bera izanda ere, espektro-osaera dela eta oso bestelako propietateak izan ditzakete koloreak erreproduzitzeko, (2.5 irudia). No obstante, dos fuentes de luz pueden tener la misma temperatura de color y poseer, a causa de su composición espectral, unas propiedades de reproducción de los color" target="_blank">colores muy diferentes (figura 2.5).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Beste ezaugarri garrantzitsu bat da kolore-tenperatura. Otra caracterí­stica importante es la temperatura de color.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Halogeno-lanparek 3.200 eta 4.000 K arteko kolore-tenperaturako argia ematen dute. Las lámparas de halógenos producen una luz con temperaturas de color de entre 3.200 y 4.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lanpara piztu ondoren, hiru segundo inguruz ohikoa baino intentsitate handiagoan lan egiten du, lanpara gehienezko argitasunera irits dadin soilik 0,3 segundoko atzerapenaren ostean. Denbora hori igarota, eta kolore-tenperatura teorikoa lortuta, erreaktantzia arduratzen da deskarga-lanpararen elikadura-korrontea erregulatzeaz. Encendida la lámpara, se la hace trabajar durante aproximadamente tres segundos, con una corriente de mayor intensidad que la normal, con objeto de que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo de tan solo 0,3 segundos; transcurrido ese tiempo y una vez alcanzada su temperatura de color teórica, la reactancia se encarga de regular la corriente de alimentación de la l

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kolore-tenperatura > temperatura de color (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, gure gelan kolore-tenperatura hori duen argia edukitzea komeni zaigu, horrela ongi neurtu baitaitezke bai bezeroaren tonu naturalak, bai gure aplikazioak; hau da, biak ongi uztar ditzakegu, diskordantziarik gabe. Por tanto, las razones por las que nos interesa especialmente contar con iluminación que tenga esta temperatura de color en nuestro gabinete, van encaminadas a la posibilidad de poder juzgar adecuadamente tanto los tonos naturales de la clienta, como los aplicados en la realización de nuestro trabajo es decir, a la compaginación adecuada entre ambos, sin riesgos de discordancias entre sí­.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Jada baditugu koloreari buruzko ezagutza batzuk, badakigu zein diren tonu epelak eta zein, hotzak; irizpide horri jarraiki, gainera, badakigu zer pertsonengan nagusitzen den kolore-tenperatura bat edo beste, kolorazio naturalari erreparatuta. Ya tenemos unos conocimientos del color" target="_blank">color, ya sabemos cuáles son tonos cálidos y frí­os y según este criterio, también podremos distinguir quiénes son las personas en las cuales por coloración%20natural" target="_blank">coloración natural, predomina una temperatura de color u otra.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Kolore-tenperatura Temperatura de color

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriakMakillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

kolore-tenperatura > temperatura de color (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolore-tenperatura oso garrantzitsua da eszena jakin batean nahi dugun argiztapen-eskema konfiguratzeko: hautatzen diren iturrien arabera, eszenaren kolore-tenperatura nagusi bat egongo da. Horregatik, oso garrantzitsua da liburu honen 1. unitatean zabal jorratu ditugun metodoak gogoratzea (kolorea sintetizatzeko metodoak . La temperatura de color es muy importante a la hora de configurar el esquema de iluminación que se desea dentro de una escena determinada, ya que en función de qué tipo de fuentes se seleccionen, marcará una predominante de la temperatura de color de la escena En este aspecto es muy importante recordar los diferentes métodos de síntesis del color que se han tratado con más extensión en la Unidad 1 del presente libro

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Termokolorimetroaren bidez eszena batean erabilitako argi-iturrien kolore-tenperatura neurtzen da, balioak filtroekin orekatu ahal izateko (filtroekin, hutsuneak konpentsatzen dir. Balioak Kelvinetan edo Miredetan ematen ditu. El termocolorímetro es el dispositivo que se emplea para medir la temperatura de color de las fuentes lumínicas empleadas en una escena para poder equilibrar los valores mediante el uso de filtros que permitan compensar las deficiencias Ofrecen valores en Kelvin o en Mired.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Hartu bideokamera bat eta grabatu eszena bat, eguneko argia ematen duen leiho ireki batetik hurbil tungstenozko argi-iturri bat duena. Kolore-tenperatura argi-iturriaren arabera doitu. Begiratu zer gertatzen den bi iturriek argiztatutako tokietan. Toma una cámara de vídeo y graba una escena que tenga una fuente de iluminación de tungsteno cerca de una ventana abierta que teluz día. Ajusta la temperatura de color con respecto a la fuente de luz Observa qué ocurre con las áreas de la escena iluminadas por ambas fuentes

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

2.500 eta 3.000 K arteko kolore-tenperatura eskaintzen dute, baina kolore-tenperatura hori ez da bizitza baliagarri osoan konstantea. Ofrecen una temperatura de color entre 2500 y 3000 K, pero no es constante a lo largo de toda su vida útil

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

3.200 K inguruko kolore-tenperatura ematen dute. Ofrecen una temperatura de color sobre los 3200 K.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Iturri mota hauek merkuriozko arkua dute, eta gas noble batekin beteta daude; horri esker, 5.400 K eta 6.000 K arteko kolore-tenperatura lor dezakete. Fluoreszenteen antzeko funtzionamendua dute: elektroiak korrontea zeharkatzen dutenean, anpoilako gasen atomoekin elkarreraginean jartzen dira, eta hor sortzen den energia argi bihurtzen da, kapsularen estaldurei esker. Este tipo de fuentes emplean un arco de mercurio y están rellenas de algún gas noble, lo que posibilita alcanzar temperatura de color entre los 5400 K y los 6000 K. Tienen un funcionamiento parecido a los fluorescentes, de manera que, cuando los electrones atraviesan la corriente comienzan a interactuar con los átomos de los gases que contiene la ampolla dando lugar a una energía que se convertirá en luz gracias a los diferentes recubrimientos de la cápsula

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

3.000 K eta 6.000 K arteko kolore-tenperatura ematen dute. Ofrecen una temperatura de color entre los 3000 K y los 6000 K.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

LED teknologia erabiltzen duten iturrien artean Fresnel-ak dauzkagu: argi leun eta homogeneoa ematen dute, eta kolorea eta argiaren intentsitatea kontrolatu egin daiteke. Erabilera askotarako soluzioak ematen dituzte, potentzia mota askorekin fabrikatzen direlako. SkyPanel deiturikoek ere LED teknologia erabiltzen dute: argi leun eta txikia ematen dute, eta kolore-tenperatura 28.000 K eta 10.000 K artean erregulatzea ahalbidetzen. Algunos tipos de fuentes que emplean tecnología led son los Fresnel, que se caracterizan por proporcionar una iluminación suave y homogénea permitiendo el control del color" target="_blank">color y la intensidad de la luz Ofrecen solu­ciones para muchos tipos de uso porque se fabrican con muchos tipos de potencia Otro tipo son los Sky­Panel una luz suave que presenta un tamaño pequeño y permite regular la temperatura de color entre los 28 000 K y los 10 000 K.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Garrantzitsua da lanpara mota bakoitzaren lana eta errendimendua ezagutzea, eszena baten argiztapena ezarri eta planifikatu ahal izateko. Eskeman, atal honetan ikusi ditugun iturriek igortzen duten kolore-tenperaturaren laburpena egin dugu. Es importante conocer las características de trabajo y el tipo de rendimiento que dan las diferen­tes lámparas para poder establecer y planificar la iluminación de una escena Sirva como resu­men el siguiente esquema en el que se asocia la temperatura de color que emite cada una de las fuentes vistas a lo largo de este apartado

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

2.25. Alderatu piztutako kandela baten, tungstenozko bonbilla baten eta Fresnel baten kolore-tenperaturak 2.25. Compara las temperaturas de color que ofrecen una vela encendida una bombilla de tungsteno y un Fresnel.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales