Emaitzak: 126

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (10)
Para llegar al actual uso de bañeras, duchas, mangueras, y toda suerte de técnicas destinadas a sacar el mayor provecho del agua. Hala, gaur egun urari etekinik handiena ateratzeko erabiltzen diren bainera, dutxa, tutu malgu eta askotariko teknikak joan dira garatuz.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El tubo Venturi (Fig. 2.27) se inserta como un tramo más de tubería mediante bridas adecuadas. Venturi tutua (2.27. irudia) hodiaren beste zati bat izango balitz bezala sartzen da brida egokiak erabilita.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El tubo Pitot (Fig. 2.28) está formado por dos tubos. Pitot tutuak (2.28. irudia) bihodi izaten ditu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El tubo Pitot se puede obstruir fácilmente, por lo que se emplea exclusivamente con fluidos limpios. Pitot tutua erraz buxa daiteke, eta horregatik fluido garbiekin baino ez da erabiltzen.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Para productos sucios es aconsejable utilizar un transmisor de presión diferencial unido con dos tubos capilares a dos diafragmas conectados en las partes inferior y superior del tanque (Fig. 2.15). Produktu zikinetarako, presio diferentzialeko transmisore bat erabiltzea aholkatzen da. Transmisore horrek bi diafragmatara loturik egon behar du bi tutu kapilarren bidez, eta diafragmek tangaren goiko eta beheko aldeetara konektaturik egon behar dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Están formados por un depósito, un capilar y un fuelle (denominado tubo bourdon) en el extremo (Fig. 2.2). Andela, kapilarra eta muturrean hauspoa (bourdon tutua) ditu (2.2. irudia).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Otros medidores de caudal por presión diferencial son el tubo Pitot y el Annubar. Pitot tutua eta Annubar tutua dira presio diferentzial bidez emaria neurtzeko beste bi neurgailu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El otro tubo capta la presión estática gracias a unos orificios practicados en su pared. Beste tutuak presio estatikoa jasotzen du, tutuaren paretan egiten diren zulo batzuei esker.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El Annubar (Fig. 2.29) es una variante del anterior. Annubar tutua (2.29. irudia) aurrekoaren aldaera bat da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La etapa de diseño y planificacióntambién se beneficia del bus de campo; la identificación de elementos es más simple, no es necesario identificar tantos componentes dentro de un esquema (mangueras, hilos, borneros, elementos de interconexión, convertidores de señal), y además se reducen las dimensiones de los armarios y cajas de conexión. Diseinu- eta planifikazio-aldiak ere eremu-busaren abantaila ateratzen du; elementuen identifikazioa sinpleagoa da, ez da beharrezkoa eskema berean hainbeste osagai identifikatzea (tutu malguak, hariak, borneroak, interkonexiorako elementuak, seinale-bihurgailuak); horrez gain, armairu eta konexio-kaxen neurria murrizten da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (3)
Para ello se partirá un canuto -dos agujeros paralelos- del ladrillo hueco doble(Fig. 3). Horretarako, hutsune bikoitzeko adreiluaren tutu bat (bi zulo paralelo) zatitu egingo dugu (3. irudia).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Eligiendo la sección de la corona que más se aproxime al grosor del tubo o tubería. Hodiaren eta tutuaren zabaleratik hurbilen dagoen sekzioa hautatuko dugu.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tanto en cocinas como en baños aparecen tubos de desagües, cajas de la luz y tuberías de gas y agua. Bai sukaldeetan bai bainugeletan, hustubideetako hodiak, argi-kaxak eta gaseko nahiz ureko tutuak egoten dira.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
espejo grande, moqueta, pelotas de diferentes medidas, papeles de periódico, mantas, sábanas, colchonetas, aros, bastones, paracaídas, picas, cuerdas, tubos de plástico o de tela, cajas de cartón grandes, globos, mesas, sillas, bancos suecos, bicicletas, correpasillos, neumáticos... ispilu handia, moketa, hainbat tamainatako pilotak, egunkari-orriak, mantak, maindireak, koltxonetak, uztaiak, makilak, jausgailuak, pikak, sokak, plastikozko edo oihalezko tutuak, kartoizko kaxa handiak, globoak, mahaiak, aulkiak, jarleku luzeak, bizikletak, eskorgak, pneumatikoak...

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (14)
Está constituida por una boquilla, la lanza, la manguera, los rácores, la válvula, el manómetro, el soporte y el armario. Elementu hauek ditu: ahoa, lantza, tutu malgua, errakorrak, balbula, manometroa, euskarria eta armairua.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Tubo de orificio fijo. Zulo finkoko tutua.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Un tubo doblado, por ejemplo debido a un choque, puede convertirse por su estrechamiento interior en una improvisada válvula de expansión, produciendo escarcha a su alrededor. Esate baterako, talka baten ondorioz tutu bat tolestatzen bada, tutu horren barrualdea estutu delako ustekabeko espantsio-balbula bihur daiteke, eta izotza sor daiteke bere inguruan.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

En todo caso, se necesitan unidades distintas para R12 y R134a, ya que los conectores y tubos son distintos. Nolanahi ere, unitate desberdinak behar dira R12 gaserako eta R134a gaserako; izan ere, konektoreak eta tutuak desberdinak dira.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La soldadura eléctrica desprende radiaciones ultravioleta no visibles que traspasan los tubos flexibles y disgregan el fluido frigorífico. Soldadura elektrikoak ikusten ez diren erradiazio ultramoreak botatzen ditu. Erradiazio horiek tutu malguak zeharkatzen dituzte eta fluido frigorifikoa sakabanatzen dute.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Los circuitos con tubo de orificio fijo suelen protegerse con dos presostatos, uno en el circuito de baja y otro en el de alta. Zulo finkoko tutua duten zirkuituak bi presostatorekin babestu ohi dira, bata behe-presioko zirkuituan egoten da eta bestea, berriz, goi-presiokoan.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Algunos circuitos con tubo de orificio fijo suelen incorporar un presostato de media, montado en el lado de alta, para conectar el elec-troventilador Zulo finkoko tutua duten zirkuitu batzuek batez besteko presostato bat erantsi ohi dute (goi-presioaren aldean egoten da) elektrohaizagailua konektatzeko.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

c) Si un sistema lleva tubo de orificio fijo, es imperativo montar filtro deshidratador en lugar de depósito colector. c) Sistema batek zulo finkoko tutua badauka, nahitaezkoa da iragazki deshidratatzailea muntatzea tanga kolektorearen ordez.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Las alargaderas siempre tienen dos indicaciones de potencia máxima, una con manguera desenrollada, la más alta, y la otra con la manguera enrollada. Luzagarriek gehienezko potentziaren bi adierazle dituzte beti, bata bildu gabeko tutuarekin, altuena, eta bestea, bildutako tutuarekin.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

El color de la tubería del acetileno es: Azetilenoaren tutuaren kolorea hau da:

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (2)
Al evaporar-se el agua que hay en el fondo, éste arrastrará el contenido de las glán-dulas liberado al explotar éstas; al llegar al serpentín, o al largo tubo del alambique (zona de enfriado en cualquier caso), este vapor se con-densa y se recoge el líquido en un recipiente. Hondoan dagoen ura lurruntzen denean, guruinak lehertzean askatzen duten edukia eramaten du; hodibihurrera edo alanbikearen tutu luzera (nolanahi ere, hozteko gunera) heltzean, lurruna kondentsatzen da eta ontzi batean biltzen da likidoa.

Materiala: Elektroestetika

A estas boquillas y por medio de unos tubos de silicona, pueden conectarse: Silikonazko tutu batzuen bidez, hauek konekta daitezke pita horietan:

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (1)
El mosto se sirve en vaso de tubo o combinación,en copa de vino, en copa de coctel, etc; con tres hielos, media rodaja de naranja o limón según el gusto del cliente o criterio del establecimiento, aceituna verde con hueso en palillo y mosto a una temperatura de 6-8º. Muztioa tutu- edo konbinazio-edalontzian, ardo-kopan, koktel-kopan eta abarrean zerbitzatzen da, hiru izotzekin, laranja- edo limoi-xerra erdi batekin (bezeroaren gustuaren edo establezimenduaren irizpidearen arabera), zotz batean oliba berde hezurduna jarrita, eta muztioa 6-8 ºC-ko tenperaturan dela.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kimika (6)
Realización de codos, capilares, ampollas y varillas agitadoras a partir de varillas y tubos de vidrio aprovechando la termo-plasticidad del citado material. Beirazko hagatxoak eta tutuak erabiliz, eta beirak duen termoplastizitatea aprobetxatuz, ukondoak, kapilarrak eta irabiatzeko hagatxoak egitea.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

El doblado se realizará calentando una amplia zona de la varilla o tubo de vidrio, girándolo al mismo tiempo y doblando con precaución cuando empieza a ceder. Beirazko hagatxoaren edo tutuaren zati luze bat berotu ondoren, tolestu eta, aldi berean, biratu eta kontuz tolestu amore ematen hasten denean.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Cortar varios tubos de vidrio y varillas para agitación. Moztu itzazu beirazko tutu batzuk eta irabiatzeko hagatxo batzuk.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Con uno de los tubos cortados preparar un codo de 90º, cuidando que la sección de paso del tubo no disminuya en la zona doblada. Moztutako tutu horietako batekin 90 º-ko ukondo bat egin, baina kontuz ibili tolestutako zatian ez dadin pasabidearen sekzioa txikitu.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Realizar varios tubos capilares. Presta itzazu hainbat tutu kapilar.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Un pozo que ha sido perforado y entubado hasta llegar a la zona donde se encuentra el petróleo, está listo para empezar a producir. Petrolioa dagoen tokiraino zulatu den putzu bat, tutuak jarri ondoren, prest dago ekoizten hasteko.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (11)
El dosificador de ventana se caracteriza porque en el fondo de una tolva en forma de tronco de cono o de pirámide, tiene ventanas con apertura y cierre regulable, por las que cae el abono, bien en un tubo troncocónico dotado de un movimiento pendular, bien en uno o dos discos colocados horizontalmente y animados de un movimiento de giro de gran velocidad angular. Leihodun dosifikagailuak badu ezaugarri hau: kono enbor edo piramide itxurako tobera baten hondoan, irekiera eta itxiera erregulagarriko leihoak ditu. Ongarria leiho horietatik erortzen da, dela mugimendu pendularra duen kono enbor itxurako tutu batean, dela horizontalki kokatutako disko batean edo bitan, zeinak abiadura angeluar bizian biratzen duten.

Materiala: Nekazaritza

En ellos, la tolva, normalmente del tipo de tronco de pirámide, provista de un agitador, contiene el abono que, bien con un dosificador de ventana, o bien por la acción de cilindros acanalados o dentados, sale en cantidad adecuada y es arrastrado, por el al aire producido por una gran turbina y conducido por tubos que lo llevan hacia los difusores que lo distribuyen en el terreno. Halako dosifikagailuetan, piramide enbor motakoa izan ohi den eta irabiagailu bat izaten duen tobera batean egoten da ongarria. Leihodun dosifikagailu baten bidez edo zilindro artekatu edo horzdunen eraginez, ongarria kantitate egokian ateratzen da eta turbina handi batek sortutako airean herrestan joaten da difusoreetaraino doazen tutu batzuetan zehar, ondoren lursailean zabaltzeko.

Materiala: Nekazaritza

A continuación de ser aspirado, es enviado por un tubo vertical a una cabeza de reparto por incidencia del chorro en una superficie cónica. Xurgatua izan ondoren, ongarria tutu bertikal batetik banaketa buru bateraino bultzatua da azalera koniko batean zurrustak duen intzidentziaren ondorioz.

Materiala: Nekazaritza

Alrededor de ésta, una serie de orificios convenientemente situados y uniformemente repartidos, conectan con tubos por los que sale el aire y el abono, hacia los difusores correspondientes que lo reparten sobre el suelo. Buruaren inguruan, behar bezala kokatutako eta egoki banatutako zuloek tutu batzuekin konektatzen dute. Tutu horietatik, hain zuzen, airea eta ongarria dagozkien difusoreetarantz ateratzen dira, eta difusore horien bidez zabaltzen da ongarria lurzoruan.

Materiala: Nekazaritza

es un sistema que combina un dosificador de rodillo acanalado o de levas, con un ventilador que transporta la semilla hasta un distribuidor neumático del cual salen tubos de alimentación hacia cada línea de siembra. sistema honetan, arrabol artekatudun edo espekadun dosifikagailu bat eta hazia banagailu pneumatikoraino garraiatzen duen haizagailu bat konbinatzen dira. Banagailutik, elikatze tutuak ereite lerro bakoitzera luzatzen dira.

Materiala: Nekazaritza

Tubos de descarga. Deskarga tutuak.

Materiala: Nekazaritza

Un tubo de descarga está acoplado a cada unidad dosificadora de la sembradora. Deskarga tutua ongarritzeko makinaren dosifikazio unitate bakoitzarekin ahokaturik dago.

Materiala: Nekazaritza

El extremo inferior del tubo de descarga está acoplado a la parte superior del abresurcos. Deskarga tutuaren behealdea ildo irekigailuaren goialdearekin ahokaturik dago.

Materiala: Nekazaritza

Los dosificadores miden la semilla y el tubo las lleva al abresurcos. Dosifikagailuek hazia neurtu egiten dute eta tutuak ildo irekigailura eramaten ditu haziok.

Materiala: Nekazaritza

La bota sembradora se extiende hasta el fondo del disco, cayendo la tierra inmediatamente detrás del tubo de descarga por lo que la semilla queda cubierta. Ereite bota diskoaren barreneraino iristen da eta lurra juxtu deskarga tutuaren atzera jausten da; hala, hazia estalirik gelditzen da.

Materiala: Nekazaritza

Fabrikazio mekanikoa (21)
Pero realmente la definición es más amplia, ya que los tubos son productos huecos, abiertos por sus dos extremos y que pueden presentar una sección transversal circular o poligonal. Baina definizioa askoz zabalagoa da; izan ere, tutuak produktu hutsak dira, bi muturretan irekita daudenak, eta zeharkako sekzio zirkularra edo poligonala izan dezakete.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tubos soldados ( Son los más empleados. Soldatutako tutuak ( Erabilienak dira.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perfiles huecos ( Reciben este nombre los tubos empleados habitualmente en la construcción, en carpintería metálica, en la fabricación de los bastidores de los coches, o de pasamanos… (figs. 41, 42 y 43) Profil hutsak ( Horrela esaten zaie eraikuntzan, metal-arotzerian, autoen bastidoreen fabrikazioan, eskudelen fabrikazioan eta abarrean erabili ohi diren tutuei (41., 42. eta 43. irudiak).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Cobre - Planchas, tubos, alambres y pletinas. Kobrea – Xaflak, tutuak, alanbreak eta pletinak.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Latón - Redondos, hexagonales, planchas y tubos. Letoia - Biribilak, hexagono-formakoak, xaflak eta tutuak.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bronce - Chapas, alambres, planos anchos y tubos. Brontzea – Xaflak, alanbreak, lau zabalak eta tutuak.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tubo sin soldadura ( Se obtienen mandrinando un producto macizo, el cual se somete posteriormente a ciertas operaciones, bien en frío o en caliente, hasta lograr las dimensiones deseadas. Soldadurarik gabeko tutua ( Horiek lortzeko, produktu trinko bat mandrinatu egiten da, eta gero, zenbait eragiketa egiten zaizkio, hotzean edo beroan, nahi diren neurriak lortu arte.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

La soldadura puede observarse en el tubo, siendo normalmente longitudinal (fig.40), aunque también existen tubos cuya soldadura se realiza helicoidalmente. Soldadura tutuan hauteman daiteke. Oro har, luzetara egiten da soldadura (40. irudia), baina zenbait tututan, soldadura helikoidala egiten da.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

También son muy útiles para emplearlas en piezas tubulares. Halaber, oso erabilgarriak dira tutu formako piezetarako.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Por eso, al montar el juego de garras nos fijaremos en la numeración que presentan tanto el plato como las propias garras, siguiendo el orden que vayan marcando (1, 2 y 3) y teniendo la precaución de que entren en la misma espiral (fig. 58). Además, las garras normalmente sujetaran a la pieza a mecanizar por su superficie exterior, pero, si fuese tubular, también existe la posibilidad de amarrarla interiormente con las mismas garras (fig. 59). Horregatik, atzapar-joko bat muntatzean, platerak eta atzaparrek dituzten zenbakiei erreparatu behar zaie, eta adierazitako ordenari jarraitu (1, 2 eta 3), kiribil berean sartzen direla kontuan hartuta (58. irudia). Bestalde, normalean, mekanizatu beharreko piezari haren kanpoaldetik eutsiko diote atzaparrek, baina tutu formako pieza bada, barrualdetik finkatzeko aukera ere badago, atzapar berak erabiliz (59. irudia).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Instalatze eta mantentze lanak (23)
El principio de Pascal se aplica a la prensa hidráulica, ya que según este principio la presión ejercida en el tubo estrecho se transmite al tubo ancho. Pascalen printzipioa prentsa hidraulikoari aplikatzen zaio; izan ere, printzipio horren arabera, tutu estuan egindako presioa tutu zabalera transmititzen da.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Está compuesto por un tubo de vidrio o de plástico en forma de U que contiene un fluido como mercurio, agua, alcohol o aceite. U formako beirazko edo plastikozko tutu batek osatzen du. Tutu horretan merkurioa, ura, alkohola edo olioa dago.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Laconvección forzadaocurre si el fluido es forzado a circular por el interior de un tubo o por encima de una superficie mediante un ventilador u otro aparato similar. Konbekzio behartua: fluidoa haizagailu baten bitartez edo antzeko aparatu baten bitartez tutu baten barrutik edo gainazal baten gainetik ibiltzera behartzen bada gertatzen da.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Añadimos 54,4 cm3de agua por una de sus ramas. 54,4 cm3ur gehitu ditugu tutuaren adarretako batetik.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

El sistema defan-coilsmás sencillo es el de dos tubos. Fan-coilsistema sinpleena bi tutukoa da.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Un tubo de entrada de agua fría en verano o caliente en invierno y el otro tubo para el retorno. Udan ur hotza edo neguan ur beroa sartzeko tutu bat, eta beste tutu bat itzulerarako.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

También hayfan-coilsde tres tubos: dos son de entrada respectivamente de agua fría o caliente y el tercero es el de retorno. Hiru tutukofan-coilakere badaude: bi tutu ur hotza edo beroa sartzeko dira, hurrenez hurren, eta hirugarrena itzulerakoa da.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Para facilitar la regulación de la temperatura hay un tercer tipo defan-coilsde cuatro tubos, que resulta ser la mejor solución respecto al ahorro energético. Tenperatura errazago erregulatzeko, bestefan-coilmota bat dago, hirugarrena, lau tutukoa, zeina energia aurrezteko konponbiderik hoberena den.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Consiste en dos tubos de entrada, uno para agua fría y el otro para la caliente, conectados por una válvula de tres vías y dos tubos más de retorno también conectados mediante otra válvula similar. Sarrerako bi tutu daude, bata ur hotzarentzat eta bestea beroarentzat, hiru bideko balbula baten bitartez lotuta, eta itzulerako beste bi tutu daude, horiek ere antzeko beste balbula baten bitartez lotuta.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Los sistemas todo agua pueden también clasificarse según usen dos o cuatro tubos. Ur bidezko sistemak bi tutu edo lau tutu erabiltzen diren kontuan hartuta ere sailka daitezke.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Zehar-lerroa (1)
Se basan en el empuje de presión sobre dispositivos como tubos con fluido a presión calibrada, diafragmas o fuelles que actúan sobre un indicador y circuito de señal: manómetro en U, tubo de Bourdon, sensores de diafragma, sensores de fuelle, sensores electrónicos, etc. Funtsean, presioa egiten zaie gailuei, hala nola presio kalibratuko fluido bidezko hodiei, diafragmei edo hauspoei, zeintzuek eragiten baitiote adierazle eta seinale-zirkuitu bati: U formako manometroa, Bourdonen tutua, diafragma-sentsoreak, hauspo-sentsoreak, sentsore elektronikoak, etab.

Materiala: Sistemen integrazioa

Irudia eta soinua (3)
Kamera profesionaletan CCDak erabiltzeak zenbait abantaila ekarri ditu; adibidez, gailuak arinagoak dira, tamaina murriztu egin da, zehaztasuna handiagoa da, lana azkarragoa da, bizitza baliagarria luzatu egin da, puntu distiratsuak grabatzean kameren tutuetan sortzen zen kometa-isatsa desagertu da, eta, azkenik, eremu magnetikoek ez die gailuoi eragiten. El empleo de CCD en las cámaras profesionales ha conllevado una serie de ventajas, como son un aumento de la ligereza de los dispositivos, reducción del tamaño, mayor precisión, rapidez de trabajo, mayor vida útil, nula presencia del fenómeno de cola de cometa que se producía en los tubos de cámaras cuando se grababan puntos brillantes y, por último, que son dispositivos que se mantienen inalterables a los campos magnéticos.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

Haga elektrikoak: eszenatokian ezker-eskuin jartzen diren tutu metalikoak dira. Korronte elektrikoa dute, eta, beraz, argi-iturriak haga hauetara lot daitezke. Haga hauek eskuzkoak, kontrapisatuak edo robotizatuak izan daitezke, mugitzeko behar diren errekerimenduen arabera. Varas eléctricas: consisten en una disposición de tubos metálicos a lo ancho de todo lo que es el escenario donde se va a realizar la representación y que están dotados de corriente eléc­trica a la que se puede enganchar las fuentes lumínicas. Estas varas pueden ser manuales, contrapesadas o robotizadas, en función de los requerimientos que se necesiten para poder moverlas.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

Hesolak: haga elektrifikatuen kontrara, ez daukate korronte elektrikorik. Metalezko tutuen egitura hauek antzokiko aretoaren alboetan jartzen dira, zubiaren azpian. Varales: a diferencia de las varas electrificadas, no poseen corriente eléctrica. Estas estructu­ras de tubos de metal se disponen en los laterales de la sala de teatro y por debajo del puente.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx