Emaitzak: 148

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (104)
Para seleccionar varias tareas, presiona la tecla CTRL y después haz clic en cada tarea. Hainbat eginkizun aukeratzeko, sakatu Ctrl tekla eta, gero, egin klik eginkizun bakoitzaren gainean.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La parte inferior contiene un teclado con el que es posible programar los parámetros característicos del controlador y hacer que pase a manual o automático (tecla A/M). Beheko aldeko teklatuaren bidez, kontrolagailuaren parametro esanguratsuak programa daitezke eta eskuzko modutik automatikora igaroarazi (A/M tekla).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4) Las teclas de acceso rápido que conviene emplear en este programa son: 4) Programa honetan, sarbide bizkorreko tekla hauek erabiltzea komeni da:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

También puede verse de cada capa, la tecla asignada, el apodo y su capa espejada. Geruza bakoitzean, esleitutako tekla, ezizena eta geruza islatua ere ikus daitezke.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Nombre de la capaTecla asociadaAbreviatura Geruzaren izena Tekla elkartua Laburdura

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Lee la tecla del búffer del teclado // Teklatuaren bufferraren tekla irakurtzen du

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

cout<<endl<<"Se ha pulsado la tecla "<<cTec else cout<<endl<<" tekla sakatu da "<<cTec else

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

cout<<endl<<"No se pulsó ninguna tecla"; return; cout<<endl<<"Ez da teklarik sakatu"; return;

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Mientras no se pulse una tecla // Tekla bat sakatzen ez den bitartean

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

cout<<"La tecla pulsada es "<<*pCar; cout<<"Sakatutako tekla da "<<*pCar;

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (19)
La ventana de ayuda desaparece con [ESC], borrando la palabra clave o pasando a otra línea del programa. [ESC] tekla sakatuta laguntzeko leihoa desagertu egiten da, eta gako-hitza ezabatu edo programaren beste linea batera pasatzen da.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

JOGKEYDEF [11] Tecla de jog ·11 ·. JOGKEYDEF [11] ·11 · jog tekla.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Cuando se pulsa la tecla [RESET] o el PLC activa la marca RESETIN, el canal del CNC asume las condiciones iniciales y activa la marca RESETOUT. [RESET] tekla sakatzen denean edo PLCak RESETIN marka aktibatzen duenean, CNC kanalak onartu egiten ditu hasierako baldintzak eta RESETOUT marka aktibatzen du.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Si la marca está desactivada, los ejes se moverán mientras esté pulsada la tecla de jog correspondiente. Marka desaktibatua badago, ardatzak mugitu egingo dira dagokion jog tekla sakatua dagoen bitartean.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Si la marca está activada, los ejes se moverán desde que se pulsa la tecla de jog hasta que alcancen los límites de software, se pulse la tecla de [STOP] o se pulse otra tecla de jog (en este caso empieza a moverse el nuevo eje). Marka desaktibatua badago, ardatzak mugitu egingo dira jog tekla sakatzen denetik software-mugak erdietsi arte, [STOP] tekla sakatu arte edo beste jog tekla bat sakatu arte (kasu honetan ardatz berria mugitzen hasiko da).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El CNC indica en estos registros qué tecla del panel de mando se ha pulsado. Aginte-paneleko zein tekla sakatu den erakusten du CNCak erregistro hauetan.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El canal activa la marca cuando se ha pulsado la tecla [START]. Kanalak marka aktibatzen du [START] tekla sakatzen denean.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Tecla de usuario [uk] como tecla de jog. Erabiltzaile tekla [uk] jog tekla gisa.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Tecla de jog [jk]. Jog tekla [jk].

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El usuario decide si continuar con la ejecución a partir de este punto, tecla [START], o abortar el programa, tecla [RESET]. Makinaren erabiltzaileak aukeratzen du puntu horretatik aurrera exekuzioarekin jarraitu ( [START] tekla sakatuta) edo programa bertan behera utzi ([RESET] tekla sakatuta).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (1)
f) Con el motor en marcha, activa las teclas de temperatura solicitada y de velocidad del aire y mide con un termómetro digital las distintas variaciones de temperatura en las rejillas. f)Motorra martxan egonik, aktibatu eskatutako tenperaturaren tekla eta airearen abiadurari dagokiona, eta, termometro digital baten laguntzarekin, neurtu saretxoen tenperatura-aldaketa guztiak.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Informatika eta komunikazioa (1)
(tecla G) . (G tekla).

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudia eta soinua (8)
Pueden utilizarse teclas especializadas, una por canal, para disparar los Cues. Cue-ak kliskatzeko, tekla espezializatuak erabil daitezke, kanal bakoitzeko bat.

Materiala: Irudia

Para su utilización musical, su uso es evidente, pero igualmente puede ser utilizado para agrupar, en diferentes teclas, varias pistas en reproducción, lo que permite una gran operatividad en el trabajo rápido de sonorización de efectos para sincronización con imagen. Musikan argi dago nola erabiltzen den, baina erreproduzitzen ari diren hainbat pista zenbait teklatan taldekatzeko ere erabil daiteke. Beraz, efektuei soinua jartzeko eta irudiarekin sinkronizatzeko lana azkarra eta oso eraginkorra izango da.

Materiala: Irudia

Si se comete un error en la introducción, puede corregirse pulsando la tecla retroceso (*-). Zenbakia gaizki idatziz gero, atzera tekla sakatuz zuzendu daiteke (?).

Materiala: Irudia

La introducción de un número debe confirmarse con la tecla ENTER. Idatzi den zenbakia berresteko, ENTER tekla sakatuko dugu.

Materiala: Irudia

A cada una de las tareas principales que se va a llevar a cabo se le asigna una página, en la que se visualizan la información y las operaciones de las teclas principales. Egingo den zeregin nagusietako bakoitzari orrialde bat esleituko zaio, eta orrialde horretan tekla nagusien informazioa eta operazioak ikusiko dira.

Materiala: Irudia

De forma alternativa, las teclas que tienen dos funciones pueden dividirse en dos mitades, una de ellas "clara" y la otra "sombreada". Bestela, bi funtzio dituzten teklak bi erditan bana daitezke; bata “argia” izango da, eta bestea “itzala”.

Materiala: Irudia

Las teclas de disparo también pueden dirigirse externamente a través de un interfaz optoacoplado. Kliskatzeko teklak ere kanpotik zuzendu daitezke optoakoplatutako interfaze baten bidez.

Materiala: Irudia

Asimismo es posible el acceso externo a otras teclas de la Superficie de Control a través de una vía de acceso en serie RS232/RS422. Kontrolguneko beste tekla batzuk ere kanpotik saka daitezke, RS232/RS422 serieko sarbidea erabiliz gero.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (3)
Particularmente útiles son las teclas: Batez ere, tekla hauek dira erabilgarrienak:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Una macro consiste en asociar a una tecla o combinación de ellas una serie de acciones de edición, de forma que se reduzca el tiempo de ejecución de determinadas tareas. Makroa tekla bat edo hainbat tekla edizio-ekintzekin elkartzean oinarritzen da, zeregin jakin batzuen exekuzio-denbora murriztu dadin.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Explicación de los distintos campos de la máscara en la página siguiente. Es conveniente que tengas todos los datos necesarios antes de empezar a introducirlos para que puedas grabar la máscara y recomiendo que uses las siguientes teclas procurando no cometer errores que conlleven el uso de las distintas teclas de borrado: Maskarako atalen azalpena hurrengo orrialdean dago. Ziurtatu datu guztiak dituzula atalak betetzen hasi aurretik, maskara grabatu ahal izateko, eta jarraian azaltzen diren teklak erabiltzea gomendatzen dizugu; saiatu akatsik ez egiten, ezabatzeko teklarik ez erabiltzeko:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (1)
Con un teclado básico, 6 u 8 teclas situado directamente en su frontal, es posible realizar todas las tareas de programación y parametrización disponibles de una forma rápida y sencilla. Oinarrizko teklatu batekin —6 edo 8 teklaz osatua, zuzenean aurrealdean kokatua—, azkar eta aise egin daitezke eskura dauden programazio- eta parametrizazio-ataza guztiak.

Materiala: Automatismoak