Emaitzak: 262

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (163)
Para seleccionar varias tareas, presiona la tecla CTRL y después haz clic en cada tarea. Hainbat eginkizun aukeratzeko, sakatu Ctrl tekla eta, gero, egin klik eginkizun bakoitzaren gainean.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Pasando a manual (A/M) y con las teclas incrementar/decre-mentar. Eskuzko modura (A/M) pasatuko gara gehitzeko/gutxitzeko teklak erabilita.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ajustar consigna. En modo nivel 0 con las teclas incrementar y decrementar. Kontsigna doitu: 0. maila moduan, gehitzeko edo gutxiagotzeko teklak erabilita.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ajustar con teclas subir/bajar Igotzeko edo jaisteko teklen bidez doitu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esto se consigue pulsando simultáneamente las teclas de modo y nivel durante más de un segundo. Horretarako, moduaren eta mailaren teklak aldi berean sakatu behar ditugu, eta sakatuta eduki segundo bat baino gehiagoan.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Al alimentar, el controlador entra en el nivel 0. Con la tecla de nivel podemos pasar al nivel que deseamos, tal como muestra la Fig. 4.44. Elikatzen dugunean kontrolagailua 0. mailan sartuko da. Maila-tekla erabilita, nahi dugun mailara igaro gaitezke, 4.44. irudian ikusten dugun moduan.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ajustar valor de alarma con teclas de subir y bajar. Alarmaren balioa doitu igotzeko eta jaisteko teklak erabilita

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ajustar valordeBP con teclas de subir y bajar. BPren balioa doitu igotzeko eta jaisteko teklak erabilita

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La parte inferior contiene un teclado con el que es posible programar los parámetros característicos del controlador y hacer que pase a manual o automático (tecla A/M). Beheko aldeko teklatuaren bidez, kontrolagailuaren parametro esanguratsuak programa daitezke eta eskuzko modutik automatikora igaroarazi (A/M tekla).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4) Las teclas de acceso rápido que conviene emplear en este programa son: 4) Programa honetan, sarbide bizkorreko tekla hauek erabiltzea komeni da:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (41)
Dentro de un modo de trabajo, seleccionar las diferentes páginas en orden inverso con ayuda de la tecla [SHIFT]. Lan modu baten barruan, orrialdeak alderantziz aukeratu [SHIFT] teklaren laguntzaz.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

La velocidad "S" programada puede variarse entre el 50% y 120% mediante las teclas"+" y"-" del Panel de Mando o desde el PLC. Programatutako “S” abiadura % 50 eta % 120 artean alda daiteke, Aginte Mahaiko “+" eta "-" teklen bidez edo PLCaren bidez.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

JOGKEYDEF [11] Tecla de jog ·11 ·. JOGKEYDEF [11] ·11 · jog tekla.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

La tecla está asignada al eje lógico 1,2,··, 16 para movimientos en sentido positivo. Tekla 1,2,··, 16, ardatz logikoari atxikia dago, noranzko positiboko mugimenduentzat.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Comportamiento de las teclas de jog. Jog teklen jokabidea.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Cuando se pulsa la tecla del eje, éste se selecciona. Ardatzaren tekla sakatzen denean, aukeratua geratzen da.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Cuando se pulsa la tecla [RESET] o el PLC activa la marca RESETIN, el canal del CNC asume las condiciones iniciales y activa la marca RESETOUT. [RESET] tekla sakatzen denean edo PLCak RESETIN marka aktibatzen duenean, CNC kanalak onartu egiten ditu hasierako baldintzak eta RESETOUT marka aktibatzen du.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Si la marca está desactivada, los ejes se moverán mientras esté pulsada la tecla de jog correspondiente. Marka desaktibatua badago, ardatzak mugitu egingo dira dagokion jog tekla sakatua dagoen bitartean.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Estos registros controlan los leds de las teclas. Erregistro horiek teklen ledak kontrolatzen dituzte.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Estos registros inhiben el funcionamiento de las teclas. Erregistro horiek teklen funtzionamendua eragozten dute.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
Si bien se percute con las manos, posee en su interior unos martillos que, al tocar las teclas con los dedos, golpean las cuerdas del piano. Hatzekin jotzen bada ere, barruan mailu batzuk ditu, eta, teklak hatzekin sakatzen direnean, mailu horiek pianoaren hariak kolpekatzen dituzte.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (8)
j) Acciona la tecla de recirculación e intenta localizar dicha trampilla comprobando que cambia de posición. j) Eragin birzirkulazio-teklari eta ahalegindu ataka hori aurkitzen. Egiaztatu atakaren posizioa aldatzen dela.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Realiza un esquema en tu cuaderno de las teclas de control. Zure koadernoan, egin kontrol-teklen eskema.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

f) Con el motor en marcha, activa las teclas de temperatura solicitada y de velocidad del aire y mide con un termómetro digital las distintas variaciones de temperatura en las rejillas. f)Motorra martxan egonik, aktibatu eskatutako tenperaturaren tekla eta airearen abiadurari dagokiona, eta, termometro digital baten laguntzarekin, neurtu saretxoen tenperatura-aldaketa guztiak.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

g)Con el motor en marcha, acciona las teclas del soplador y comprueba cuántas velocidades tiene. g)Motorra martxan egonik, eragin haize-makinaren teklei, eta egiaztatu zenbat abiadura dauzkan.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

h) Acciona la tecla AUTO y mide la temperatura del aire en el difusor central. h) Eragin AUTO teklari, eta neurtu airearen tenperatura erdiko difusorean.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

k) A través de las teclas de temperatura, averigua cuáles son los valores máximo y mínimo con los que funciona el climatizador. k) Tenperatura-teklen bitartez, aztertu zein diren aire-girogailua ibil daitekeen gehieneko eta gutxieneko balioak.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Este problema se soluciona montando otro bloque climatizador con un segundo evaporador entre los asientos delanteros y traseros, todo ello manejado desde un único panel de mandos delantero, pero con las teclas de temperatura y velocidad de soplado duplicadas. Arazo hori konpontzeko, beste aire-girogailu bloke bat muntatu behar da bigarren lurrungailu batekin, aurreko eta atzeko eserlekuen artean; aurreko aginte-panel bakarretik gidatzen da hori guztia, baina haize-makinaren tenperatura- eta abiadura-teklak bikoiztuta.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Al pulsar la tecla de desempañado, la unidad electrónica cierra la trampilla de recirculación, da el máximo calor al aire y dirige el flujo hacia el parabrisas. Lausoa kentzeko tekla sakatzean, unitate elektronikoak birzirkulazio-ataka ixten du, airea gorenean berotzen du, eta fluxua haizetakoaren aldera bideratzen.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Informatika eta komunikazioa (2)
(tecla G) . (G tekla).

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Muy probablemente, si lo creamos nosotros con las combinaciones de teclas habituales no llegue a poder ser leído por otra plataforma una vez publicado en Internet. Oso litekeena da, ohiko tekla-konbinazioekin sortzen badugu, Interneten argitaratzen denean beste plataforma batek ezin irakurri izatea.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudia eta soinua (11)
Pueden utilizarse teclas especializadas, una por canal, para disparar los Cues. Cue-ak kliskatzeko, tekla espezializatuak erabil daitezke, kanal bakoitzeko bat.

Materiala: Irudia

Para su utilización musical, su uso es evidente, pero igualmente puede ser utilizado para agrupar, en diferentes teclas, varias pistas en reproducción, lo que permite una gran operatividad en el trabajo rápido de sonorización de efectos para sincronización con imagen. Musikan argi dago nola erabiltzen den, baina erreproduzitzen ari diren hainbat pista zenbait teklatan taldekatzeko ere erabil daiteke. Beraz, efektuei soinua jartzeko eta irudiarekin sinkronizatzeko lana azkarra eta oso eraginkorra izango da.

Materiala: Irudia

Si se comete un error en la introducción, puede corregirse pulsando la tecla retroceso (*-). Zenbakia gaizki idatziz gero, atzera tekla sakatuz zuzendu daiteke (?).

Materiala: Irudia

La tecla menos cambia el número a la derecha y la tecla más, a la izquierda. Minus teklak eskuinerantz aldatuko du zenbakia, eta plus teklak, ezkerrerantz.

Materiala: Irudia

La introducción de un número debe confirmarse con la tecla ENTER. Idatzi den zenbakia berresteko, ENTER tekla sakatuko dugu.

Materiala: Irudia

A cada una de las tareas principales que se va a llevar a cabo se le asigna una página, en la que se visualizan la información y las operaciones de las teclas principales. Egingo den zeregin nagusietako bakoitzari orrialde bat esleituko zaio, eta orrialde horretan tekla nagusien informazioa eta operazioak ikusiko dira.

Materiala: Irudia

El nombre y las funciones de las teclas siempre se visualizan con toda claridad. Teklen izena eta funtzioak argi ikusten dira beti.

Materiala: Irudia

El recuadro puede ser simplemente un contorno, como sucede con los nombres de las teclas. Laukia ingerada bat izan daiteke, teklen izenekin gertatzen den bezala.

Materiala: Irudia

De forma alternativa, las teclas que tienen dos funciones pueden dividirse en dos mitades, una de ellas "clara" y la otra "sombreada". Bestela, bi funtzio dituzten teklak bi erditan bana daitezke; bata “argia” izango da, eta bestea “itzala”.

Materiala: Irudia

Las teclas de disparo también pueden dirigirse externamente a través de un interfaz optoacoplado. Kliskatzeko teklak ere kanpotik zuzendu daitezke optoakoplatutako interfaze baten bidez.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (12)
Algunos comandos del editor de páginas de esquemas vistos en este tutorial, concretamente los que más se utilizan, pueden también ejecutarse mediante la pulsación simultánea de varias teclas. Tutorial honetan agertzen diren eskema-orrialdeko editorearen zenbait komando, gehien erabiltzen direnak, hain zuzen ere, hainbat tekla aldi berean sakatuz ere exekuta daitezke.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Particularmente útiles son las teclas: Batez ere, tekla hauek dira erabilgarrienak:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Una macro consiste en asociar a una tecla o combinación de ellas una serie de acciones de edición, de forma que se reduzca el tiempo de ejecución de determinadas tareas. Makroa tekla bat edo hainbat tekla edizio-ekintzekin elkartzean oinarritzen da, zeregin jakin batzuen exekuzio-denbora murriztu dadin.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Anexo 5.21.13 Uso de teclas de acceso rápido ....................................213 5.21.13 eranskina. Sarbide bizkorreko teklen erabilera....................................213

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Anexo 3.25.7 Uso de teclas de acceso rápido ...................................105 3.25.7 eranskina. Sarbide bizkorreko teklen erabilera...................................105

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Explicación de los distintos campos de la máscara en la página siguiente. Es conveniente que tengas todos los datos necesarios antes de empezar a introducirlos para que puedas grabar la máscara y recomiendo que uses las siguientes teclas procurando no cometer errores que conlleven el uso de las distintas teclas de borrado: Maskarako atalen azalpena hurrengo orrialdean dago. Ziurtatu datu guztiak dituzula atalak betetzen hasi aurretik, maskara grabatu ahal izateko, eta jarraian azaltzen diren teklak erabiltzea gomendatzen dizugu; saiatu akatsik ez egiten, ezabatzeko teklarik ez erabiltzeko:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Al pulsar la tecla INTRO obtendríamos la siguiente pantalla de información: INTRO teklari emandakoan, informazio-pantaila hau agertuko zaigu:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

+ tecla INTRO + INTRO tekla

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Sign in de Savia + tecla Intro Saviaren Sign in + Intro tekla

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Conexión a Amadeus + tecla Intro Amadeuserako konexioa + Intro tekla

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (3)
Estos son sencillos de programar, a menudo incluso pueden programarse con unas teclas y pequeña pantalla incorporadas (sin necesidad de conexión a un ordenador). Programatzen errazak dira; sarritan, teklak eta pantailatxo bat izaten dituzte eta haiekin programatu daitezke, ordenagailu batera konektatuta egon gabe.

Materiala: Sistemen integrazioa

Lo primero que se observa en el variador será un frontal con puertos undisplaydigital junto a unas teclas o un teclado de mando y configuración y una o varias tapas ocultando los siguientes elementos: Erregulagailuaren aurrealdean hau ikusten da lehenik: atakak,displaydigital bat, aginterako edo konfiguraziorako teklak edo teklatua eta estalki bat edo gehiago, elementu hauen gainean:

Materiala: Sistemen integrazioa

b)Directamente, configurándolo al navegar por el menú del variador con sus teclas y su pequeñodisplay. b)Zuzenean, haren teklak etadisplaytxikia erabilita, erregulagailuaren menuan zehar nabigatzean.

Materiala: Sistemen integrazioa