Emaitzak: 8

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
La evolución intelectual del niño será la que le permita reflexionar e interiorizar las características de los objetos y establecer relaciones entre distintas clases y subclases y, por tanto, elaborar un sistema de relación mucho más amplio basado en el razonamiento lógico (por ejemplo, clasificar los cubiertos por su función o por su tamaño). Bilakaera intelektualak aukera emango dio haurrari objektuen ezaugarriak hausnartzeko eta barneratzeko, bai eta objektu moten eta azpimoten arteko erlazioak ezartzeko, eta, horrenbestez, arrazonamendu logikoan oinarritutako erlazio-sistema askoz zabalagoa finkatzeko (adibidez, funtzioaren arabera edo tamainaren arabera mahai-tresnak sailkatzea).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Informatika eta komunikazioa (6)
Algunos lenguajes OO soportan herencia múltiple, esto significa que una subclase puede heredar de varias clases padres. OO lengoaia batzuek badute herentzia anizkoitzaren euskarria; horren arabera, azpiklase batek hainbat guraso klasetatik hereda dezake.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

PHP no permite esto y una subclase solo puede heredar de una clase padre, sin embargo en PHP no hay ningún tipo de restricción en cuanto a el número de subclases que pueden heredar de una misma clase padre o superclase. PHPk ez du horrelakorik uzten, eta azpiklase batek klase guraso bakar batetik soilik hereda dezake. Hala ere, PHPn ez dago inolako mugarik klase guraso edo superklase beretik hereda dezaketen azpiklaseen kopuruari dagokionez.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Como hemos visto anteriormente, una subclase declara atributos nuevos y operaciones sobre una superclase. Lehenago ikusi dugunez, azpiklase batek atributu berriak eta eragiketak deklaratzen ditu superklase baten gainean.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Esto se hace para dar a un atributo un valor diferente en la subclase que el que tiene en la superclase o en el caso de las operaciones para cambiar la funcionalidad de estas. Hori egiten da atributu bati azpiklasean superklasean ez bezalako balioa emateko, edo eragiketen kasuan, horien funtzionalitatea aldatzeko.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Queremos crear una subclase B y alterar el valor de atributo y la funcionalidad de operación de la clase A, entonces escribimos: B azpiklase bat sortu nahi dugu, eta A klasearen atributu-balioa eta eragiketa-funtzionalitatea aldatu; orduan, hau idatziko dugu:

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Como su nombre indica el concepto de herencia se aplica cuando creamos una clase, que va a heredar los métodos y atributos de una ya definida, entonces la clase que hemos creado es una subclase. Izenak adierazten duenez, herentziaren kontzeptua klase bat sortzen dugunean aplikatzen da, jadanik definitutako baten metodoak eta atributuak jasoko baititu; orduan, sortu dugun klasea azpiklasea izango da.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Fabrikazio mekanikoa (1)
Algunas de las subclases que define la norma, útiles para designar elementos asociados con los sistemas secuenciales programables, son las que se muestran en la Tabla 3.3. Arauak definitzen dituen azpiklaseetako batzuk, sistema sekuentzial programagarriekin lotutako elementuak izendatzeko erabilgarriak direnak, 3.3. taulan agertzen dira.

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa_LH_2022.tmx